Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSvendby, Rannveig
dc.date.accessioned2020-09-08T18:44:17Z
dc.date.accessioned2021-01-19T09:17:50Z
dc.date.available2020-09-08T18:44:17Z
dc.date.available2021-01-19T09:17:50Z
dc.date.issued2020-09-07
dc.identifier.citationSvendby. Fagansattes erfaringer med å undervise studenter med funksjonsnedsettelser: underviserrollens potensial for å øke tilgangen til høyere utdanning. UNIPED. 2020en
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9347
dc.description.abstractForskning fra studenter med funksjonsnedsettelser sitt perspektiv tyder på at denne studentgruppen får mangelfull tilrettelegging fra fagansatte i høyere utdanning. Denne kvalitative studien tar utgangspunkt i fagansattes perspektiv, og utforsker deres erfaringer med å undervise studenter med funksjonsnedsettelser. Målet er å undersøke om – og i så fall hvorfor – fagansatte gir mangelfull tilrettelegging, og hva fagansatte trenger for å gjøre undervisningen tilgjengelig for et større studentmangfold. Studien er eksplorativ, bruker en fenomenologisk tilnærming og intervju som metode. Funnene tyder på at fagansatte gir mangelfull tilrettelegging fordi de har lite kunnskap om mangfold, tilrettelegging og inkluderende undervisning. Studiedeltagernes bevissthet om studentgruppenes behov, og deres evne til å tilrettelegge, vokste frem over tid gjennom interaksjoner med enkeltstudenter. Studien anbefaler at fagansatte får grunnleggende opplæring i mangfold, tilrettelegging og inkluderende undervisning tidlig i sin undervisningskarriere. Dette bør implementeres som en del av fagansattes obligatoriske kurs i pedagogisk basiskompetanse ved alle høyere utdanningsinstitusjoner. Det vil gjøre fagansatte bedre rustet til å møte studentmangfoldet – og øke tilgjengeligheten til høyere utdanning.en
dc.description.abstractResearch from the perspective of disabled students suggests that this group of students does not receive sufficiently tailored support from lecturers in higher education. This qualitative study takes the perspectives of lecturers as its point of departure and explores their teaching experiences with disabled students. The aim is to explore if – and if so, why – lecturers do not offer appropriately tailored support, and what lecturers require to make their teaching accessible to a greater diversity of students. Explorative in nature, the study takes a phenomenological approach and uses interview as the method. Findings suggests that lecturers offer insufficiently tailored support because they lack knowledge about diversity, tailored support and inclusion strategies. The study participants’ knowledge about the needs of the student groups, and their ability to offer sufficiently tailored support, grew over time through interactions with individual students. The study recommends that lecturers receive basic training in diversity, tailored support and inclusion strategies early in their teaching careers. This should be integrated as a part of lecturers’ obligatory course in basic pedagogical competence at all institutions of higher education. This will equip lecturers to better encounter the diversity of students – and increase the accessibility of higher education.en
dc.description.sponsorshipStiftelsen Sophies Minde ga finansiell støtte til å gjennomføre studien.en
dc.language.isonben
dc.relation.ispartofseriesUniversitetsforlaget;Årgang 43, nr. 3-2020
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Licenseen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectUnderviserrolleren
dc.subjectUndervisningsperspektiveren
dc.subjectInkluderende undervisningen
dc.subjectHøyere utdanningen
dc.subjectTeacher rolesen
dc.subjectLecturing perspectivesen
dc.subjectInclusive teaching practicesen
dc.subjectHigher educationen
dc.titleFagansattes erfaringer med å undervise studenter med funksjonsnedsettelser: underviserrollens potensial for å øke tilgangen til høyere utdanningen
dc.title.alternativeLecturers’ teaching experiences with disabled students: The potential of the teacher role to increase the accessibility of higher educationen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-09-08T18:44:17Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-03-05
dc.identifier.cristin1828217
dc.source.journalUNIPED


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License