Show simple item record

dc.contributor.advisorEikeland, Anne
dc.contributor.authorNilsen, Eli
dc.date.accessioned2020-11-25T12:32:51Z
dc.date.available2020-11-25T12:32:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9240
dc.descriptionMaster i intensivsykepleieen
dc.description.abstractBakgrunn Pasienter som mottar kommunale helsetjenester kan være preget av alvorlige og komplekse sykdomstilstander, noe som stiller strenge krav til sykepleierens observasjons-, vurderings-, og beslutningskompetanse. Denne kompetansen kan være mangelfull, og det er identifisert behov for kompetansehevende tiltak på dette området. Hensikten med dette kvalitetsforbedringsarbeidet er å bedre sykepleieres kompetanse gjennom et kunnskapsbasert undervisningsprogram til sykepleiere i kommunehelsetjenesten om observasjon, vurdering og iverksetting av tiltak ved bruk av de standardiserte verktøyene Airways, Breathing, Circulation, Disability og Exsposure-prinsippene [ABCDE-prinsippene] og National Early Warning Score 2 [NEWS2]. Konsekvensene av undervisningsprogrammet vil komme pasientene til gode gjennom økt pasientsikkerhet. Intensivsykepleierens kompetanse er etterspurt i kommunehelsetjenesten, og denne masteroppgaven er et bidrag gjennom ivaretakelse av intensivsykepleierens funksjon og ansvar for kvalitetsforbedring, og utøvelse av intensivsykepleierens pedagogiske funksjon. Metode Kunnskapspyramiden har vært utgangspunktet for det systematiske kunnskapssøket for å sikre at undervisningsprogrammet er bygget på den beste tilgjengelige kunnskapen. Dette arbeidet er et kvalitetsforbedringsarbeid som er utarbeidet med hjelp av Kunnskapssenterets Modell for kvalitetsforbedring og Den didaktiske relasjonsmodellen. Resultater Det er utarbeidet et kunnskapsbasert undervisningsprogram om systematisk observasjon, vurdering og iverksetting av tiltak med bruk av ABCDE-prinsippene og NEWS2. En pilotutprøving resulterte i gode tilbakemeldinger, og med enkelte justeringer av undervisningsprogrammet vil det være klart til bruk. Konklusjon Dette undervisningsprogrammet kan være et bidrag for å øke sykepleierens observasjons-, vurderings-, og beslutningskompetanse, og dermed bedre kvaliteten og pasientsikkerheten i kommunehelsetjenesten.en
dc.description.abstractBackground Patients receiving municipal health services may be characterized by severe and complex illnesses, which sets high demands on nurse’s assessment and decision-making skills. This skillset may be lack-full and the need for competence-enhancing measures are identified. The purpose of this quality improvement initiative is to improve nurses' competence through an evidence-based educational program for nurses in the municipal health service covering assessment and measures using the standardized tools Airways, Breathing, Circulation, Disability, and Exposure-approach [ABCDE-approach] and National Early Warning Score2 [NEWS2]. The consequences will benefit the patients through increased patient safety. The critical care nurse's competence is in demand in the municipal health service, and this thesis is a contribution through safeguarding the critical care nurse's role and scope for quality improvement, and the performance of the critical care nurse's pedagogical role. Method The Knowledge-pyramid is the foundation of the systematic knowledge search to ensure the educational program is based on the best available knowledge. This thesis is a quality improvement initiative compiled using the Knowledge Center’s Model of quality improvement and the didactic relational model. Results An evidence-based educational program on systematic assessment and measures using the ABCDE-approach and NEWS2 has been developed. A pilot-trial resulted in positive feedback. With some adjustments the educational program is ready for implementation. Conclusions This educational program can contribute to increase the nurse’s assessment and decisionmaking skills, thus improving the quality and patient safety within the municipal health services.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectAirways, Breathing, Circulation, Disability og Exsposure-prinsippeneen
dc.subjectNational Early Warning Score 2en
dc.subjectKommunehelsetjenesteren
dc.subjectSykepleiereen
dc.subjectSystematiske observasjoneren
dc.subjectUndervisningen
dc.subjectMunicipal health servicesen
dc.subjectNursesen
dc.subjectSystematic assessmentsen
dc.subjectEducationen
dc.subjectABCDE-approachesen
dc.titleSykepleierens funksjon og ansvar for systematisk observasjon, vurdering og iverksetting av tiltak – et undervisningsprogramen
dc.title.alternativeNurse’s role and scope for systematic assessment and implementing measures – an educational programen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record