Show simple item record

dc.contributor.advisorRavn, Ingrid H.
dc.contributor.authorSato, Sigrid Johanne
dc.contributor.authorLohne, Vibeke
dc.date.accessioned2020-11-10T11:32:05Z
dc.date.available2020-11-10T11:32:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9207
dc.descriptionMaster i barnesykepleieen
dc.description.abstractBakgrunn, hensikt og problemstilling: Psykisk helse hos fedre til barn innlagt på en barneintensivavdeling er et tema det er forsket lite på. Tidligere studier om foreldreopplevelser på barneintensivavdelinger har, i hovedsak, mødre i flertall som informanter. Denne studien har fokus på fedre, der hensikten er å få innsikt i og økt kunnskaper om: Hvilke opplevelser og erfaringer har fedre til barn innlagt på en barneintensivavdeling? Metode: Kvalitativ metode med semi-strukturerte intervju av 6 fedre, rekruttert fra en barneintensivavdeling på et universitetssykehus i Sør-Norge. Resultat: Denne studien viser 4 hovedtemaer og 14 undertemaer: Katastrofefølelser - Redd for at barnet kan dø, å se barnet sitt alvorlig sykt og det å ikke vite. Utrygghet - Prosess å bli kjent, ikke bli ‘møtt der de er’ og følelse av utilstrekkelighet. Trygghet - Å bli informert, bli sett og se at barnet blir ivaretatt på en omsorgsfull måte. Fedrenes mestringsstrategier - Å være i nuet - ta inn alvoret gradvis, gjøre noe praktisk, samhandle med ektefelle/samboer, søke informasjon i sykepleiernes væremåte og ta imot råd fra sykepleierne. Konklusjon: Studien viser at fedre opplever det svært stressende å ha barn innlagt på en barneintensivavdeling. Fedrenes psykiske reaksjoner på grunn av akutt kritisk sykt barn gir sterke følelsesmessige stressresponser som katastrofefølelser og redsel. Fedrene opplever både trygghet og utrygghet på barneintensivavdelingen, og det beror i stor grad på hvordan fedrene blir møtt, men også på hvordan fedrene opplever at barnet blir ivaretatt av helsepersonellet. Fedrene bruker både problemfokuserte og emosjonelt fokuserte mestringsstrategier.en
dc.description.abstractBackground, purpose and problem: Mental health of fathers of children admitted to a child-intensive care unit is a topic that has been little researched. Previous studies on parenting experiences in child-intensive care units have, for the most part, mothers in the majority as informants. This study focuses on fathers, whose purpose is to gain insight and increased knowledge about: What experiences do fathers have for children admitted to a child-intensive care unit? Method: Qualitative method with semi-structured interview of 6 fathers, recruited from a child-intensive care unit at a university hospital in southern Norway. Result: This study shows 4 main themes and 14 sub-themes: Feelings of disaster - Afraid of the child dying, seeing the child critically ill and not knowing. Insecurity - Meeting unfamiliar nurses, not beeing ‘met where they are’ and feeling of inadequacy. Security - Being informed, be looked after and see that the child is cared for in a caring way. The fathers coping strategies - Being in the present - gradually taking in the seriousness, doing something practical, interacting with the cohabitant, seeking information in the nurses' behavior and receiving advice from the nurses. Conclusion: The study shows that fathers find it very stressful to have children admitted to a child-intensive care unit. The fathers' psychological reactions due to acute critically ill child produce strong emotional stress responses such as disaster feelings and anxiety. The fathers experience both security and insecurity in the child-intensive care unit, and this largely depends on how the fathers are met, but also on how the fathers feel that the child is taken care of by the health personnel. Fathers use both problem-focused and emotionally focused coping strategies.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectPsykisk helseen
dc.subjectFedreen
dc.subjectBarneintensivavdelingeren
dc.subjectStressen
dc.subjectMestringen
dc.subjectKvalitative metoderen
dc.subjectMental healthen
dc.subjectFathersen
dc.subjectChild-intensive care unitsen
dc.subjectCopingen
dc.subjectQualitative methodsen
dc.titlePsykisk helse hos fedre til barn innlagt på en Barneintensiv avdeling: En kvalitativ studie. 'Uansett hvor jeg var, så var det et annet sted jeg burde vært'.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record