Show simple item record

dc.contributor.advisorRavn, Ingrid Helen
dc.contributor.authorOttersen, Eira
dc.contributor.authorSheemar, Nisha
dc.contributor.authorKvale, Catharina Christine
dc.date.accessioned2020-11-09T15:28:10Z
dc.date.available2020-11-09T15:28:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9206
dc.descriptionMaster i barnesykepleieen
dc.description.abstractBakgrunn: Premature barn og kritisk syke nyfødte har begrensede evner til å signalisere smerte. Forskning og klinisk erfaring antyder at det kan være flere årsaker til at sykepleiere ikke gjennomfører systematisk smertevurdering av pågående smerte hos disse barna. En kartlegging av årsaker til hvorfor dette ikke blir gjort, kan bidra til å utforme effektive strategier for å forbedre systematisk smertevurdering. Hensikt: Å oversette, kulturelt tilpasse og pilotteste spørreskjemaet “Neonatal Nurses´perceptions of Pain Assessment and Management in NICU´s (NPPAM)” til norsk. Spørreskjemaet kartlegger sykepleieres kunnskaper og oppfatninger til smertevurdering og smertebehandling. Metode: Retningslinjen for oversettelse og kulturell tilpasning “Principles of Good Practice for the Translation and Cultural Adaptation Process for Patient-Reported Outcomes (PRO) Measures ” ble anvendt. Deretter ble det gjennomført en pilotstudie hvor 23 sykepleiere besvarte det oversatte spørreskjemaet. Svarprosenten 52,5 %. Resultater: Språklig validering i fase 1 avdekket feil i spørreskjemaet, manglende forståelse av ord og utfordringer knyttet til kulturell tilpasning. Faglig og kulturell innholdsvalidering i fase 2 avdekket ytterligere behov for begrepsavklaring og formulering av spørsmål, som ble utbedret før spørreskjemaet ble klart til pilottesting. Pilotstudien i fase 3 avdekket svakheter i besvarelsen til respondentene, og en vurdering om spørreskjemaet fanget opp variasjon i svarene. Konklusjon: Oversettelseprosessen og pilottestingen har ivaretatt den språklige og faglige innholdsvaliditeten i spørreskjemaet NPPAM, men det anbefales ytterligere testing av spørreskjemaets reliabilitet før det tas i bruk i forskning.en
dc.description.abstractBackground: Critically ill neonates have limited ability to signal pain. Research and clinical experience suggest several reasons why nurses don’t perform systematic pain assessment of prolonged pain. A survey to detect reasons why this is not done can help to create effective strategies to improve systematic pain assessment. Purpose: To translate, culturally adapt and pilot test the questionnaire “Neonatal Nurses´ Perceptions of Pain Assessment and Management in NICUs (NPPAM)” to Norwegian. The questionnaire includes nurses' knowledge and perceptions regarding pain assessment and pain management. Method: Guidelines for Translation and Cultural Adaptation “Principles of Good Practice for the Translation and Cultural Adaptation Process for Patient-Reported Outcomes Measures”. A pilot study was conducted in which 23 nurses answered the translated questionnaire. The response rate was 52.5%. Results: Linguistic validation in phase 1 revealed errors in the questionnaire, lack of understanding of words, and challenges related to cultural adaptation. Conceptual and cultural content validation in phase 2 revealed additional need for concept clarification and wording adjustments to questions that need to be rectified before the questionnaire is ready to be used in a pilot study. The pilot study (phase 3) revealed weaknesses in the responses to the questionnaire, and showed that the questionnaire captured variation. Conclusion: The translation process and pilot testing has preserved the lingual and content validity in the questionnaire NPPAM, but it is recommended to do a testing of the questionnaire’s reliability before further use in research.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectNyfødte barnen
dc.subjectSmertevurderingeren
dc.subjectSykepleieroppfatningeren
dc.subjectSpørreskjemaeren
dc.subjectInnholdsvaliditeten
dc.subjectOversettelseren
dc.subjectKulturelle tilpasningeren
dc.subjectNeonatesen
dc.subjectPain assessmentsen
dc.subjectNurse perceptionsen
dc.subjectSurveysen
dc.subjectContent validityen
dc.subjectTranslationsen
dc.subjectCultural adaptationsen
dc.titleOversettelse, kulturell tilpasning og pilottesting av spørreskjemaet “Neonatal Nurses´Perceptions of Pain Assessment and Management in NICU´s (NPPAM)” til det norske språketen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record