Show simple item record

dc.contributor.advisorRavn, Ingrid Helen
dc.contributor.authorIbrahim, Amal Mohamoud
dc.contributor.authorRingerike, Kristin
dc.date.accessioned2020-10-27T09:00:59Z
dc.date.available2020-10-27T09:00:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9117
dc.descriptionMaster i barnesykepleieen
dc.description.abstractBakgrunn: Ungdommer som trenger akutt eller planlagt operasjon har behov for preoperativ informasjon. I 2013 ble det laget en fagprosedyre, psykososial preoperativ forberedelse for barn 0-18 år, som brukes ved kirurgiske avdeling barn ved flere store sykehus på Østlandet. Fagprosedyren har som hensikt å tilstrebe trygge og godt forberede barn og pårørende. Klinisk erfaring viser at informasjonen ungdom får varierer, både hvilken informasjon som gis og i hvilken form den blir gitt. Hensikt: Få økt kunnskap og innsikt i ungdommers erfaringer med preoperativ informasjon, når de er innlagt på en kirurgisk avdeling for barn. Studien søker å øke kunnskaper om innholdet i informasjonen, måten informasjonen blir formidlet og om dette samsvarer med ungdommens informasjonsbehov. Problemstilling: Hvordan opplever ungdom som er innlagt på sykehus den preoperative informasjonen? Metode: Dette er kvalitativ studie. Pasientene ble rekruttert av pasientansvarlig sykepleier i perioden november 2018 til januar 2019. Det ble gjennomført 5 semistrukturerte intervjuer med ungdommer innlagt på kirurgisk avdeling for barn før utskrivning. Alderen på ungdommen var 14- 16 år og begge kjønn er representert. Tematisk analyse ble brukt for å analysere data i studien. Funn: Alle ungdommer hadde mottatt preoperativ informasjon. Flere ungdommer opplevde å bli godt informert, men en ungdom erfarte informasjon som noe mangelfull. Ungdommer ønsket en mer personlig tilpasset informasjon. Legene og ikke sykepleierne ble trukket frem i denne studien. Konklusjon: Ungdommene i denne studien trakk fram samtale med leger som nødvendig for en god opplevelse av preoperativ informasjon.en
dc.description.abstractBackground: Adolescents who need operation, either it is emergency or planned, needs preoperative information. In 2013 a clinical procedure, psychosocial preoperative preparation, was developed in a large hospital in eastern Norway. It is used for children between the ages of 0 and 18 in several childrens surgical departments. The aim of this procedure is to make children as well as parents safe and well prepared. Clinical experience show that information receieved by adolescents varies in terms of what type of information and the way information is given. Purpose: Increase knowledge and insight in adolescents experience with preoperative information when children are hospitalized in surgical departments. The study seeks to increase knowledge on the content of the information and if this information is presented in the way adolescents wants. Research question: How do adolescents experience the preoperative information when hospitalized? Method: A qualitative study. Five semi-structured interviews were conducted with adolescents admitted to the surgical ward before discharge. The age of the adolescents was 14-16 years and both sexes are represented. Thematic analysis was used to analyze data in the study. Results: All adolescents had received preoperative information. Several adolescents experienced being well informed, but a adolescent experienced information as being somewhat deficient. The adolescents wanted a more personalized information. The doctors and not the nurses was highlighted in this study. Conclusion: The adolescents in this study highlighted conversation with doctors as necessary for a good experience of preoperative information.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799en
dc.subjectPreoperativ informasjonen
dc.subjectUngdommeren
dc.subjectBarnesykepleieen
dc.subjectKvalitative metoderen
dc.subjectSemistrukturerte intervjueren
dc.subjectPreoperative informationen
dc.subjectYouthsen
dc.subjectPediatric nursingen
dc.subjectQualitative methodsen
dc.subjectSemistructured interviewsen
dc.titlePreoperativ informasjon til ungdom: Hvordan opplever ungdom innlagt på sykehus den preoperative informasjonen?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record