Show simple item record

dc.contributor.advisorRavn, Ingrid Helen
dc.contributor.advisorSvendsen, Edel Jannecke
dc.contributor.authorMartinsen, Tonje
dc.contributor.authorNordahl, Sabina
dc.date.accessioned2020-10-26T14:48:31Z
dc.date.available2020-10-26T14:48:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9116
dc.descriptionMaster i barnesykepleieen
dc.description.abstractBakgrunn: Akutt og kritisk syke barn er en sårbar gruppe hvor tilstanden fort forverres. Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS) er et skåringsverktøy som tallfester barns alvorlighetsgrad av sykdom uavhengig av diagnose. Helsepersonells bruk av PEVS skal styrke pasientsikkerheten for barn på sykehus. I 2018 var PEVS innført på alle landets barneavdelinger. Det er satt standard for bruk av PEVS gjennom Nasjonal retningslinje. Barnesykepleiere har ansvar for å påse at overvåkning av akutt og kritisk syke barn gjøres i tråd med kunnskapsbasert praksis. Det ble gjennomført kartlegging av dokumentasjonen av PEVS ett år etter implementering. Hensikt: Resultatet fra kartleggingen skal gi kunnskap om hvordan PEVS brukes og kan bidra til kvalitetssikring av overvåking til akutt og kritisk syke barn. Problemstilling: I hvilken grad følger sykepleiere Nasjonal retningslinje for bruk av PEVS når barn blir innlagt på sykehus? Metode: Det ble gjennomført en klinisk audit på to norske barneavdelinger. Klinisk audit er en systematisk kartlegging av gitte parametere der målet er forbedring. Data er hentet retrospektivt fra pasientjournaler ved å se på innskannet PEVS skjema. Ved hjelp av journalgjennomgang, ble sykepleiers bruk av PEVS innhentet for totalt 124 innleggelser fra en fireukersperiode i løpet av høsten 2018. Resultat: Resultatet viser at 40 % (standard 100 %) av pasientene får PEVS skår etter Nasjonal retningslinje ved innleggelse på barneavdeling. Konklusjon: Kartleggingen viste at PEVS ikke var dokumentert i barnets journal etter gjeldende standard, noe som viser at Nasjonal retningslinje ikke blir fulgt, og at pasientsikkerheten er truet.en
dc.description.abstractBackground: Critically ill children are vulnerable and their condition can rapidly decline. Pediatric Early Warning Score (PEWS) is a tool that quantifies severity of disease regardless of diagnosis. Healthcare professionals use of PEWS will ensure safety for hospitalized children. During 2018 PEWS was used on all Norwegian pediatric wards. Standard is set through a national guideline. Pediatric nurses shall ensure that monitoring of critically ill children is according to evidence-based guidelines. One year after implementation a documentation survey was conducted. Purpose: The result of the survey shall provide knowledge about how PEWS is used and may contribute to quality improvement when monitoring critically ill children. Research question: To what extent do nurses follow guidelines in the use of PEWS when children are hospitalized? Method: It was conducted a clinical audit at two pediatric wards in a Norwegian hospital. Clinical audit is a systematic survey of given parameters where the goal is improvement. Data is collected retrospectively from patient records reviewing the nurses use of PEWS through scanned PEWS forms. A total of 124 admissions from a four-week period during the autumn of 2018 was included. Results: The result shows that 40 % (standard 100 %) of patients have a PEWS score according to national guidelines when admitted to the pediatric wards. Conclusion: The survey shows that PEWS is not recorded in the patient's record according to standard. The low adherence to the national guideline is a threat to patient safety.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectBarnesykepleieen
dc.subjectKliniske auditeren
dc.subjectKvalitetskontrolleren
dc.subjectPediatrisk tidlige varslingsskåren
dc.subjectClinical auditsen
dc.subjectPediatric nursesen
dc.subjectPediatric early warning scoresen
dc.subjectQuality controlsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799
dc.titleSykepleiers bruk av pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS) når barn blir innlagt på sykehus. Klinisk auditen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record