Show simple item record

dc.contributor.advisorSøjbjerg, Inger Lucia
dc.contributor.authorSæthre, Anette
dc.contributor.authorStabekk, Trude Uttisrud
dc.date.accessioned2020-10-26T13:20:01Z
dc.date.available2020-10-26T13:20:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9113
dc.descriptionMaster i barnesykepleieen
dc.description.abstractBakgrunn: Tonsillektomi er et av de vanligste kirurgiske inngrepene som utføres hos barn. Selv om blødning er en sjelden komplikasjon, er det den mest fryktede da det kan føre til hypovolemi og hypovolemisk sjokk. Videre kan dette i verste fall føre til alvorlige nevrologiske sekveler eller død. Derfor er det nødvendig med kvalitetsforbedring for å sikre faglig forsvarlig og kunnskapsbasert barnesykepleie til barn innlagt på grunn av sekundærblødning. Hensikt: I denne masteroppgaven er hensikten å utarbeide forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre, som fremhever sykepleieobservasjoner og tiltak knyttet til barn som blir akutt innlagt på grunn av sekundærblødning. Det rettes fokus mot barnesykepleierens funksjon og ansvar i fagprosedyren. Problemstillingen for masteroppgaven er: Forslag til fagprosedyre – Blødning etter tonsillektomi; overvåkning av barn innlagt på grunn av sekundærblødning. Metode: Oppgaven er strukturert etter Kunnskapssenterets Modell for kvalitetsforbedring på makronivå. På mikronivå er Helsedirektoratets Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte fagprosedyrer brukt i utarbeidelsen av forslaget til fagprosedyren. Det er utført systematiske kunnskapssøk etter Kunnskapspyramiden ved hjelp av PICO-skjemaer. Funnene er kritisk vurdert ved hjelp av sjekklister for vurdering av forskningsartikler fra Helsebiblioteket. AGREE II er brukt som verktøy for å evaluere fagprosedyren. Resultat: Resultatet er en kunnskapsbasert fagprosedyre rettet mot overvåkning av barn innlagt på grunn av sekundærblødning etter tonsillektomi. Konklusjon: Sekundærblødning etter tonsillektomi er en akutt, og potensielt livstruende, tilstand. Det eksisterer ingen kunnskapsbasert fagprosedyre om temaet fra før, og denne fagprosedyren vil hjelpe barnesykepleieren i overvåkningen og behandlingen av disse pasientene.en
dc.description.abstractBackground: Tonsillectomy is one of the most common surgical procedures performed in children. Even if bleeding is a rare complication, it is the most feared one as it can lead to hypovolemia and hypovolemic shock. Furthermore, this can in the worst circumstance lead to severe neurological sequelae or death. Therefore, it is necessary for quality improvement to ensure a professionally proper and evidence-based pediatric nursing for children who are hospitalized because of a secondary bleed. Purpose: The purpose of this Master Thesis is to develop a proposal for an evidence-based clinical procedure, which emphasizes nursing observations and measures attached to children who are admitted acutely because of a secondary bleeding. The clinical procedure focuses on the pediatric nurse function and responsibility. The research issue for the Master Thesis is: Proposed clinical procedure – Posttonsillectomy bleeding; monitoring of children hospitalized because of secondary bleeding. Method: The assignment is structured by the Knowledge Center´s Model of quality improvement on macrolevel. On micro-level, the Norwegian Directorate of Health´s Guidelines for the development of evidencebased Guidelines is used in compilation of the proposed clinical procedure. Several searches have been performed after the model Evidence-based healthcare pyramid 5.0 using PICO. The findings were thoroughly assessed by the means of check-lists for assessment of research articles from the Norwegian Health Library. AGREE II has been used as a tool to evaluate the procedure. Result: The result is an evidence-based clinical procedure for monitoring of children hospitalized because of secondary post-tonsillectomy bleeding Conclusion: Secondary post-tonsillectomy bleeding is an acute, and potentially life-threatening, condition. There does not exist any evidence-based clinical procedures concerning this topic, and this clinical procedure will help the pediatric nurse with monitoring and treatment of these patients.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectTonsillektomien
dc.subjectSekundærblødningeren
dc.subjectOvervåkningen
dc.subjectBarnesykepleieen
dc.subjectBarnen
dc.subjectTonsillectomyen
dc.subjectSecondary bleedingsen
dc.subjectMonitoringen
dc.subjectPediatric nursingen
dc.subjectChildrenen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808
dc.titleForslag til fagprosedyre - Blødning etter tonsillektomi; overvåkning av barn innlagt på grunn av sekundærblødningen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record