Show simple item record

dc.contributor.advisorSolvang, Per Koren
dc.contributor.authorSkansen, Malin
dc.date.accessioned2020-09-22T11:42:34Z
dc.date.available2020-09-22T11:42:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8954
dc.descriptionMaster i rehabilitering og habiliteringen
dc.description.abstractBakgrunn: Forskning viser at dagens eldre lever lenger og er sprekere enn tidligere generasjoner eldre, og dette betyr at andelen eldre øker. Eldre mennesker bruker ca. halvparten av sengene i norske sykehus, og er den største gruppen mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester. I løpet av et sykehusopphold kan eldre tape 2-3 % av kapasiteten til muskel- og skjelettsystemet og hjerte per dag. Derfor vil mange av de som skrives ut fra sykehus være i behov av rehabilitering på kommunale rehabiliteringsavdelinger for å gjenvinne tapt funksjon. Den nye definisjonen på rehabilitering sier at rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål. Målsetting blir sett på som en fundamental komponent i rehabilitering. Hensikt: Studiens hensikt er å undersøke og beskrive hvordan helseprofesjonelle arbeider med målsettingsarbeid på korttids- og rehabiliteringsavdeling. Studiens problemstilling er: Hvordan arbeider helseprofesjonelle med målsetting sammen med eldre pasienter på kommunal rehabiliteringsavdeling? Metode: Studien har en kvalitativ tilnærming. Det er gjennomført semistrukturerte intervju med 7 helseprofesjonelle som har erfaring innen målsettingsarbeid på korttids- og rehabiliteringsavdeling i kommunen. Data er analysert gjennom systematisk tekstkondensering. Resultat: Resultatet i studien beskriver to aspekter som forteller om hvordan helseprofesjonelle arbeider med målsettingsarbeid med eldre pasienter på en rehabiliteringsavdeling. Det første funnet går i retning av hvordan helseprofesjonelle jobber sammen med pasienten for å få til en god målsetting, mens det andre funnet beskrives hvordan det tverrprofesjonelle samarbeide påvirker målsettingsarbeidet. Diskusjon og konklusjon: Studien viser at målsettingsarbeidet på en rehabiliteringsavdeling foregår i en samarbeidsprosess som involverer både pasient, de helseprofesjonelle og eventuelt pårørende. Funn og fortolkninger tyder på at helseprofesjonelle opplever målsettingsarbeid som betydningsfull for å kunne drive rehabiliteringsprosessen fremover. Målsettingsarbeid ser ut til å handle om å få til en god samhandling med pasient, gjennom å skape en relasjon, finne motivasjon, gi eierskap og kommunisere i takt med pasientens forutsetninger. Målsettingsarbeidet foregår også i samarbeid med andre helseprofesjonelle og det krever dialog for å få til det tverrprofesjonelle samarbeidet.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for fysioterapien
dc.relation.ispartofseriesMAREH;2020
dc.subjectRehabiliteringen
dc.subjectBrukermedvirkningen
dc.subjectTverrprofesjonelt samarbeiden
dc.subjectTverrfaglig samarbeiden
dc.subjectMålsettingen
dc.subjectEldreen
dc.titleHelseprofesjonelles arbeid med målsetting sammen med eldre pasienter på rehabiliteringsavdeling i kommunen: En kvalitativ studieen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record