Show simple item record

dc.contributor.advisorSveen, Unni (hovedveileder)
dc.contributor.advisorHowe, Emilie Isager (biveileder)
dc.contributor.advisorFeiring, Marte (metodeveileder)
dc.contributor.authorSagstad, Kjersti
dc.date.accessioned2020-09-22T11:35:03Z
dc.date.available2020-09-22T11:35:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8953
dc.descriptionMaster i rehabilitering og habiliteringen
dc.description.abstractFormål: Å bidra med kunnskap om hvordan mennesker som har fått en mild traumatisk hodeskade erfarte og opplevde prosessen tilbake til arbeid. En stor andel av dem som opplever en traumatisk hodeskade er i arbeidsfør alder, og arbeidsdeltakelse er en viktig målsetting for rehabiliteringen. Det å være i arbeid er viktig for både selvet, sosial interaksjon, livskvalitet og økonomi. Metode: Det ble gjennomført individuelle intervjuer med fire kvinner og to menn (29-61 år). Intervjuene ble analysert med bruk av stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI). Resultater: Oppstarten i arbeidet ble referert til som å «stå i det». Informantene beskrev en opplevd krise, viktigheten av å ta valget om å starte og betydningen av tilstedeværelse på arbeidsplassen. Opptrappingsfasen uttrykkes som en «berg-og-dal-bane» med en endret opplevelse av tid og en redusert kapasitet, samt viktigheten av å bli sett og verdsatt på arbeidsplassen. Gjenintegrert i arbeidet ble sitert som «tilbake – med enkelte planer lagt på hyllen», og informantene formidlet at erfaringene hadde ført til endrede prioriteringer og planer. Konklusjon: Arbeidsdeltakelse betraktes som viktig for strukturering og oppfattelse av tid. Det er tidkrevende å orientere seg i en ny situasjon, få erfaring med egen mestring og skape balanse i hverdagen. Det er viktig å legge til rette for sosial interaksjon og bruk av sosiale ferdigheter i oppgaveutførelsen på arbeidsplassen. Arbeidssituasjonen er ikke umiddelbart synlig og observerbar for omgivelsene og den enkeltes opplevelse av nåværende og fremtidig arbeidsevne er betydningsfull i prosessen tilbake til arbeid. En viktig følelse i arbeidsdeltakelsen oppstod gjennom engasjement i sosiale relasjoner, lik «å gjøre», som førte til trivsel og selvfølelse, lik å «være». Det som utføres i arbeidet, og dets innflytelse på selvfølelsen vil sammen påvirke prosessens endring og utvikling. I et utviklingsperspektiv vil denne prosessen fortsette, og en slik prosess endrer fokus etter hvert som man beveger seg gjennom den.en
dc.description.abstractPurpose: To contribute knowledge about lived experiences regarding return to work following mild traumatic brain injury. Most brain injuries occur in people of working age, and employment participation is a key rehabilitation goal. Employment participation is important for self, social interaction, quality of life and economy. Methods: Individual interviews were conducted with four women and two men (aged 29–61) and analysed using a stepwise-deductive inductive method. Result: When starting the process of returning to work, referred to as “hang in there”, the informants described an experienced crisis, the importance of making the decision to return, and the value of being present at work. In the process, expressed as a “roller coaster”, they expressed having reduced capacity and a changed perception of time. To be seen and valued at the workplace was significant. Reintegrated at workplace was cited as “back – with some plans put aside”, the newly acquired knowledge led to some changed priorities and plans for further work. Conclusions: Work participation is important for structure and time perception. It is time-consuming to orient in a new situation, gain experience with own proficiency and create balance in daily life. Facilitating social interaction and the use of social skills in task performance is important. A sense of being through occupational engagement arose in social relationships and self-exploration that enhanced feelings of self-worth. Occupation includes what has been done, and its influence on self-worth will together affect the process's change and development. From a developmental perspective, the process of development in adapting to the new work situation will continue, and focus will change as the individual moves through the process.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for fysioterapien
dc.relation.ispartofseriesMAREH;2020
dc.subjectMild traumatisk hodeskadeen
dc.subjectArbeidsrettet rehabiliteringen
dc.subjectArbeidsdeltakelseen
dc.subjectSosial interaksjonen
dc.subjectBiografisk brudden
dc.subjectMild traumatic brain injuryen
dc.subjectWork participationen
dc.subjectSocial interactionen
dc.subjectTransitionen
dc.titleBiografisk brudd etter mild traumatisk hodeskade og erfaringer med overgangen tilbake til arbeid: En kvalitativ studieen
dc.title.alternativeBiographical disruption following traumatic brain injury and experienced transition returning to worken
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record