Show simple item record

dc.contributor.advisorPinxterhuis, Irma
dc.contributor.authorNeverdal, Katrine
dc.date.accessioned2020-05-08T12:50:37Z
dc.date.available2020-05-08T12:50:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8544
dc.descriptionMaster i ergoterapien
dc.description.abstract«Flexible Assertive Community Treatment» (FACT) er utviklet som modell for å behandle og følge opp personer med alvorlig psykisk lidelse. Målet med FACT er blant annet inkludering og deltakelse i samfunnet, og å ha øye for bedringsprosesser. FACT-håndboken beskriver hvilke faggrupper og roller som skal være tilgjengelig i et FACT-team. Ergoterapeuter er ikke inkludert i FACT-modellen, og hensikten med denne studien har vært å undersøke hvordan ergoterapeuter som er ansatt i FACT-team bruker sin ergoterapikompetanse. Metode: Studien hadde et kvalitativ design. Individuelle, semistrukturerte intervjuer ble gjennomført med fire norske og to danske ergoterapeuter. Innsamlet data ble analysert ved bruk av systematisk tekstkondensering. Resultater: Resultatene er delt i to hovedkategorier; ergoterapeutens rolle og ergoterapeutens fokusområde. Rolle handler om hvordan informantene kombinerer rollen som ergoterapeut og case manager, og om tydeliggjøring av ergoterapikompetansen i det tverrfaglige teamet. Fokusområder handler om hvordan informantene bruker sin ergoterapikompetanse i rollen som case manager, og hvordan de får brukt sin spisskompetanse på hverdagsmestring, aktivitetsutførelse og betydningen av omgivelsene. Resultatene viser også den nære sammenhengen mellom ergoterapi og recovery. Konklusjon: Studien bekrefter sammenheng mellom ergoterapeuters kompetanse og prinsippene i FACT-modellen. Dette viser at ergoterapeuter kan bidra til styrking av det faglige fokuset i FACT-teamene. Utfordringen er å tydeliggjøre ergoterapikompetansen i det tverrfaglige teamet og å styrke sin identitet som ergoterapeuten
dc.description.abstractBackground: «Flexible Assertive Community Treatment» (FACT) has been established as a treatment model for patients with severe mental illness. Among the aims of FACT are inclusion and participation in society, and supporting recovery processes. The FACT-manual describes professions and roles that is expected to be part of the FACT-teams. The model does not include Occupational therapists. The aim of this study was to explore how occupational therapists working in FACT-teams uses their competence. Methods: The study had a qualitative design. Individual, semi-structured interviews were conducted with four Norwegians and two Danish Occupational Therapist. Systematic text condensation was used to analyse the data. Results: The results are divided into two main areas; the role of the occupational therapist, and the occupational therapist focus area. Role consist of how the participants combine the role as an occupational therapist with case manager, and how their competence is clarified in the mulitidiciplinary team. Focus area consist of how the participants use their competence on everyday coping, occupational performance, and the importance of the environment. The results als0 confirm the close relationship between occupational therapy and recovery. Conclusion: This study confirms the relationship between the OT-competence and the principles of FACT, and how occupational therapists’ contributions strengthens the professional focus in FACT-teams. The challenge is how to clarify the occupational therapist- competence in the mulitidiciplinary team, and how to strengthen the identity as an occupational therapist.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for ergoterapi og ortopedi ingeniørfagen
dc.relation.ispartofseriesMAERGD;2019
dc.subjectErgoterapien
dc.subjectFACTen
dc.subjectPsykiske lidelseren
dc.subjectTverrfaglige teamen
dc.subjectKompetanseen
dc.subjectOccupational therapyen
dc.subjectSevere mental illnessen
dc.subjectMulitidiciplinary teamen
dc.subjectCompetenceen
dc.titleErgoterapeut i FACT-team: Ergoterapeutens rolle i det tverrfaglige teamet og hvordan ergoterapikompetansen bidrar til styrking av FACT-teamenes faglige fokus.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record