Show simple item record

dc.contributor.advisorNåden, Dagfinn
dc.contributor.advisorLind, Ranveig
dc.contributor.authorWiborg, Siv Miriam Thomassen
dc.date.accessioned2020-03-02T07:52:19Z
dc.date.available2020-03-02T07:52:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8208
dc.descriptionMaster i sykepleie - klinisk forskning og fagutviklingen
dc.description.abstractHensikt: Å øke forståelsen for hva som legges til grunn for beslutning om livsforlengende behandling, og hvilke etiske vurderinger som er relevante for sykepleiere og leger i beslutningsprosesser. Bakgrunn: Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling av intensivpasienter opptrer jevnlig på intensivavdelinger og kan være utfordrende for pasienter, pårørende og helsepersonell. Metodologi: Et kvalitativt, eksplorativt design med hermeneutisk tilnærming er anvendt. Det er gjort intervjuer av fem intensivsykepleiere og fire intensivleger. Malteruds Systematiske tekstkondensering er anvendt som analysemodell. Resultater: Funn viser at leger og sykepleiere gjør helhetlige vurderinger av pasienten ved beslutningsprosesser. Beslutningsprosesser påvirkes av helsepersonells personlige oppfatninger, pårørendes meninger, kommunikasjon, samarbeid og organisering i behandlingsteamet. Fora for etiske refleksjoner rundt beslutningsprosesser er lite implementert i dagsorden på intensivavdelingen. Konklusjon: Bedre rutiner for en åpen og tverrfaglig kommunikasjon og samarbeid med fokus på helhetlige pasientvurderinger og etiske betraktninger kan bidra til å redusere utfordringer ved beslutningsprosesser.en
dc.description.abstractAim: To increase understanding of what forms the basis for the decisions on life-prolonging treatment, and which ethical assessments are relevant to nurses and doctors in decision-making. Background: Decision-making processes for life-prolonging treatment of intensive care patients occur regularly in intensive care units and are challenging for patients, relatives and healthcare professionals. Methodology: A qualitative, exploratory design with hermeneutic approach. Five intensive nurses and four intensive doctors have been interviewed. Malterud`s Systematic Text Condensation is used as model for analysis. Results: Findings show that nurses and doctors make comprehensive assessments of the patient in decision-making. Decision processes are influenced by relatives` opinions, communication, collaboration and organization in the treatment team. Forums for ethical reflections on decisionmaking should be implemented in intensive care. Conclusion: Better routines for open and interdisciplinary communication and collaboration focusing on comprehensive patient assessment may contribute toward reducing challenges in decision-making processes.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.subjectBeslutningsprosesseren
dc.subjectIntensivavdelingeren
dc.subjectUhensiktsmessig behandlingeren
dc.subjectEtikken
dc.subjectKommunikasjonen
dc.subjectSykepleiereen
dc.subjectLegeren
dc.titleIntensivsykepleieres og intensivlegers refleksjoner om begrensning, opprettholdelse og tilbaketrekking av livsforlengende behandling - En kvalitativ studieen
dc.title.alternativeIntensive Care Nurses and Physicians Reflections on Limiting Life-Sustaining Treatment. - A Qualitative Studyen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record