Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLeegaard, Marit
dc.contributor.advisorLind, Ranveig
dc.contributor.authorAkeren, Inga
dc.date.accessioned2020-02-28T15:06:31Z
dc.date.available2020-02-28T15:06:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8205
dc.descriptionMaster i sykepleie - klinisk forskning og fagutviklingen
dc.description.abstractBakgrunn: Et paradigmeskifte innen intensivmedisin gjør at kritisk syke pasienter oftere er våken under respiratorbehandling. Forskning på intensivsykepleieres erfaringer med ivaretakelse av våkne respiratorpasienter viser både positive og utfordrende aspekter. Hensikt og forskningsspørsmål: Å beskrive hva intensivsykepleiere erfarer er viktig for god ivaretakelse av kritisk syke og våkne pasienter på mekanisk ventilasjon. Metodologi: Studien har et kvalitativt design med en induktiv tilnærming, og er utforskende og beskrivende. 8 individuelle dybdeintervjuer er gjennomført med intensivsykepleiere fra to generelle intensivavdelinger. Data ble analysert etter prinsipper fra kvalitativ innholdsanalyse. Funn: Tre hovedtema beskriver forskningsspørsmålet; Å jobbe for å forstå, Å støtte reetablering av selvet og Vaklende strukturer. Intensivsykepleierne bruker aktivt ulike strategier for å forstå verbalt språkløse pasienter. Livsmot og trygghet og håndtering av frustrasjon er viktig for å reetablere opplevelse av egen identitet. Samarbeid med leger og kontinuitet i pleien er viktige strukturelle aspekter. Konklusjon: Pårørende spiller en viktig i rolle i intensivsykepleiernes bestrebelse i å forstå pasientene. Våkne respiratorpasienter gir utfordringer ift informasjon omkring alvorlighetsgrad og prognoser. Strukturelle aspekter bør forbedres for å tilpasses paradigmeskiftet.en
dc.description.abstractBackground: A paradigme shift in Intensive Care Medicine has led to critically ill patients being conscious during mechanical ventilation. This changes nursing practice. Research on Critical care nurses’ experiences on caring for non-sedated patients on mechanical ventilation indicates both positive and challenging aspects. Aim: To explore what aspects Critical care nurses experience as important in providing care for conscious, mechanically ventilated patients. Methodology: The study has a qualitative design with an inductive approach, and is explorative and descriptive. 8 individual interviews with Critical care nurses was conducted in two general ICUs. Data was analysed by the priciples of Qualitative Content Analysis. Findings: Three main themes describes the research question; Trying to understand, Supporting the reestablishment of the self, and Faltering structures. The Critical care nurses use different strategies to understand verbally languageless patients. Life courage and feeling safe, and handling frustration is important in supporting the reestablisment of identity. Collaboration with physicians and continuity of care are important structural aspects. Conclusions: Next of kins plays a key role in the nurses’ efforts to understand the patients. Conscious patients challenge the nurses’ way of providing information. Structural aspects needs improvement to adapt to the paradigme shift.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.subjectIntensivsykepleieen
dc.subjectKvalitativ forskningen
dc.subjectSedasjonen
dc.subjectVåkne tilstanderen
dc.subjectMekanisk ventilasjonen
dc.subjectKommunikasjonen
dc.subjectPårørendeen
dc.subjectKontinuiteten
dc.subjectInformasjonen
dc.titleÅ ivareta våkne og akutt kritisk syke respiratorpasienter - intensivsykepleierens perspektiven
dc.title.alternativeTo care for awake and acute critically ill patients on mechanical ventilation – the critical care nurse’s experiencesen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel