Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTallaksen, Dag Willy
dc.contributor.authorSmedtorp, John Edmund Kvalø
dc.date.accessioned2020-02-06T14:36:34Z
dc.date.available2020-02-06T14:36:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8082
dc.descriptionMaster i psykisk helsearbeiden
dc.description.abstractDepresjon er en tiltagende utfordring med tanke på sykdomsbelastning og arbeidsdeltakelse i vårt land og globalt. Et høyt antall av de som har vært deprimert en gang, vil bli deprimert igjen…og igjen. Ut fra så vel et folkehelseperspektiv, som et samfunnsøkonomisk perspektiv, så er dette bekymringsverdig. Innsikt i mekanismer og komponenter som kan forebygge depresjon og tilbakefall ved depresjon, vil være svært viktig kunnskap å tilegne seg. Håpet med denne studien er at den skal kunne bistå inn i dette feltet. Dette for å kunne være et bidrag til å utforme best mulige tilnærminger og intervensjoner, i det psykiske folkehelsearbeidet, for årene som skal komme. Studien har et kvalitativt forskningsdesign, med en fenomenologisk tilnærming. Hvor det med semistrrukturerte intervjuer er intervjuet 9 informanter som har vært deprimert, og deres erfaring rundt hva som nå holder de friske. Studien har sett funnene opp mot det teoretiske begrepet empowerment (eller i oppgaven; myndiggjøring) og sosiologen Aaron Antonovskys teori om salutogenese – og herunder «a sense of coherence» eller den norske oversettelsen «opplevelse av sammenheng». Funnene viser at erfaringene til informantene i denne studien peker mot så vel en dreining mot større myndiggjøring og en større opplevelse av sammenheng. Et øvrig funn som beskrives av informantene er en økt grad av selvaksept og selvmedfølelse, som er med på å understøtte en økt egenomsorg. Til sammen argumenteres det for at disse faktorene er medvirkende inn i forebygging og forsvar mot tilbakefall av depresjon.en
dc.description.abstractDepression is an increasing challenge when it comes to burden of disease and labor-participation in Norway and globally. A high amount of individuals who has been ill with depression once, will be depressed again…and again. From a perspective of public health, as well as a socioeconomically perspective, this is worryingly. Insight in mechanisms and components which can prevent depression, and relapse of depression, will be knowledge well worth gaining. The hope of this study is that it will be able to contribute to this field. This for it to be able to be a part of shaping the best possible approaches and interventions, in the field of mental public health-work, for the years to come. The study has a qualitative research-design, with a phenomenological approach. It has been used semi-structured interviews to interview a total of 9 informants, who has been depressed, about their experience on how to stay well. The study has seen the findings against the theoretical consept of “empowerment” and the sociologist Aaron Antonovsky’s theory of salutogenesis – and thereunder “a sense of coherence”. The findings indicate that the informants has experienced a rotation towards being empowered and an experience of a bigger sense of coherence. Another finding described by informants is an increased self-acceptance and self-compassion, which is supporting an increased self-care. Together it is argumented that these factors is contributing in to the prevention and defence against relapse of depression.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.subjectSalutogeneseen
dc.subjectCoherenceen
dc.subjectKoherensen
dc.subjectSammenhengeren
dc.subjectMyndiggjøringen
dc.subjectDepresjonen
dc.subjectForebyggingen
dc.subjectFolkehelseen
dc.titleFrisk fra depresjon - hva holder en frisk?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel