Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSæteren, Berit
dc.contributor.authorRøed, Karen
dc.date.accessioned2020-02-06T10:27:59Z
dc.date.available2020-02-06T10:27:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8077
dc.descriptionMaster i sykepleie - klinisk forskning og fagutviklingen
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Teknologi blir i økende grad tatt i bruk i helsetjenester. Avstandsoppfølging er lite brukt innenfor kreftomsorgen i Norge, men nå har kreftpoliklinikken ved sykehuset Østfold testet ut avstandsoppfølging av kreftpasienter under adjuvant cellegiftbehandling. Hensikten med denne studien er å få frem pasientenes erfaringer og opplevelse av avstandsoppfølging. Teoretisk rammeverk: Å få en kreftdiagnose og starte opp med cellegiftbehandling er en utfordrende situasjon for pasientene og kan for mange være vanskelig å mestre. Jeg vil gå nærmere inn på mestringsbegrepet og se på hvordan sykepleiere kan være med på å styrke pasientenes opplevelse av mestring. Metode: Dette er en kvalitativ studie. Artikkelen er basert på individuelle dybdeintervjuer med 10 kreftpasienter, tre kvinner og syv menn i alderen 45-75 år. Pasientene fikk avstandsoppfølging under tiden med adjuvant cellegiftbehandling etter operasjon for kreft i tarmen. Det ble benyttet en tematisk intervjuguide. Intervjuene ble transkribert i helhet og analysert med utgangspunkt i systematiske tekstkondensering. Resultater: Resultatene i artikkelen viser at kreftpasientene opplevde at avstandsoppfølging gjorde behandlingsperioden mer oversiktlig og forutsigbar. Den daglige rapporteringen var ikke tidkrevende og krevde ingen forhåndskunnskap. Pasientene erfarte at de måtte gi et ærlig bilde av seg selv for å få den oppfølgingen de trengte. Pasientene fremhevet betydningen av at det var en kreftsykepleier som overvåket dem og at de i tillegg visste hvem sykepleieren var. Konklusjon: Pasientene i denne studien opplevde at avstandsoppfølgingen gjorde hverdagen, under cellegiftbehandlingen tryggere og mer forutsigbar. Variasjonene i symptombildet ble mer forutsigbart og oversiktlig. Pasientene opplevde også at de fikk god informasjon og støtte av sykepleierne underveis. Den gode relasjonen til sykepleierne, og i tillegg kontinuitet i oppfølgingen, var sentralt for opplevelsen av trygghet. Resultatene samsvarer med flere studier. Dette bør vektlegges i videre planlegging og implementering av avstandsoppfølging på kreftpoliklinikker.en
dc.description.abstractBackground and aim: Technology are increasingly being used in healthcare. Home-monitoring is until now barely used in cancer care. But now the hospital in Østfold has tested home-monitoring of patients receiving adjuvant chemotherapy. The purpose of this study is to see how the cancer patients experience the home-monitoring. Theoretical framework: A cancer diagnosis and undergoing chemotherapy is a very difficult situation for the patients and challenging to cope with. I want to illuminate how nurses can support and help the cancer patients cope with the situation. Method: The article is based on individual interview with ten cancer patients, three women and seven men, age between 45-75 years. The patients had home-monitoring while undergoing adjuvant chemotherapy after colon cancer. The interviews where transcribed and analysed based on systematic text condensing. Results: The results in the article shows that the cancer patient experience that the home-monitoring while undergoing chemotherapy made the treatment period more transparent and predictable. The daily reporting wasn`t consuming and the patients didn`t need any advance knowledge. The patients experienced that they had to be honest with themselves to get the follow-up they needed. The home-monitoring made the patients feel safer because they had made a relation to the nurse that was looking after the report, and that the nurse had the expert knowledge to consider the symptom. Conclusion: The patients in this study experience that the home-monitoring made the daily life safer while undergoing adjuvant chemotherapy. One of the reasons to that was the relationship between the patient and the cancer-nurse and the continuity in the monitoring. The symptom variations became more transparent and they experienced that they got right information and support from the cancer-nurse. The relationship to the nurse and the continuity was important for the experience. The results correspond with other studies and should emphasized in further planning and implementation of home-monitoring in cancer outpatient clinic.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.subjectAvstandsoppfølgingen
dc.subjectFjernmonitoreringen
dc.subjectSykepleieen
dc.subjectMestringen
dc.subjectSymptomlindringen
dc.subjectAdjuvant cellegiftbehandlingen
dc.subjectTykktarmskreften
dc.titleAvstandsoppfølging av kreftpasienter under adjuvant cellegiftbehandlingen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel