Show simple item record

dc.contributor.advisorSæteren, Berit
dc.contributor.authorEnoksen, Marit
dc.date.accessioned2020-02-05T13:02:45Z
dc.date.available2020-02-05T13:02:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8071
dc.descriptionMaster i sykepleie - klinisk forskning og fagutviklingen
dc.description.abstractTittel: «Betydningen av kunnskap – innvandrerkvinners syn på deltakelse i mammografiprogrammet» Bakgrunn: Studier viser at innvandrerkvinner har lavere deltakelse i mammografiprogrammet enn kvinner som utgjør majoriteten i landet de bor i. I tillegg har de langtkommen brystkreft og høyere dødelighet ved diagnosetidspunktet. Hensikt: Den overordnede hensikten med denne studien er å bidra til økt forståelse for hvorfor innvandrerkvinner ikke følger det anbefalte mammografiprogrammet like godt som etnisk norske kvinner. Metode: Det er brukt et kvalitativt design. En kombinasjon av ett fokusgruppeintervju bestående av seks innvandrerkvinner med pakistansk bakgrunn og to individuelle intervjuer av kvinner i samme målgruppe er brukt i studien, og den kan forankres i en hermeneutisk forståelsesramme. Data er analysert ved bruk av koding av meningsbærende enheter og meningsfortolkning. Resultater: Resultatene viste at de pakistanske innvandrerkvinnene som deltok i studien satt inne med gode kunnskaper på området brystkreft og mammografiprogrammet. Mye av kunnskapen er tilegnet gjennom å ha bekjente eller familie som har fått brystkreft. Informantene fulgte selv programmet og anså det som svært viktig å spre kunnskapen de satt inne med. Det kommer frem av resultatene at de mener barrierer kan være at en mann foretar undersøkelsen, språk, skjebnetro eller at man tenker at dette ikke gjelder meg. Av fremmende faktorer nevner de formidling av informasjon via kvinnefellesskap, men også via skoler, barnehager og sosiale medier. Det kommer også frem at fastlegen har en sentral rolle, både når det gjelder informasjon, men også for innkallelse til undersøkelsen. Konklusjon: Med bakgrunn i at kvinnene fremhever nødvendigheten av å dele kunnskap for å øke deltakelse i programmet, er det av avgjørende betydning å nå frem med informasjon til hele målgruppen. Det blir da viktig å ta hensyn til språk og å ha en forståelse for at religion og kultur kan være hemmende faktorer.en
dc.description.abstractBackground: Studies show that immigrant women have lower participation in the mammography program than the majority of the women who lives in the country. In addition they have advanced breast cancer and higher mortality at time of diagnosis. Purpose: The overall purpose of this study is to give increased understanding about why immigrant women have lower participation in the recommended mammography program than ethnic norwegian women. Method: The design of this study is qualitative. A combination of one focus group interview consisting of six pakistani immigrant women and two individual interviews of women in the same target group is contucted, and it can be anchored in a hermeneutic framework. Data is analyzed by using meaning coding and meaning interpretation. Results: The results showed that the pakistani immigrant women who were attending the study had good knowledge about the theme breast cancer and mammography program. Much of this knowledge is learned by knowing someone or have family members who have received breast cancer. The informants did follow the program and considered it very important to share the knowledge they had. In addition the results show that they think barriers can be that a man is doing the examination, language, a believe in faith or a believe that this does not apply to me. Of promoting factors they mention dissemination of information through women’s communities, but also through schools, kindergardens and social media. They believe that the general practitioner has a central role, when it comes to information, but also for invitation to the examination. Conclusion: Due to the result that the women emphasize the need to share knowledge for increasing the participation in the program, it is crucial to reach the whole target group with information. It will then be important to pay attention to language and to have a understanding of religion and cultur as barrier factors. Keywords: Emigrants and immigrants, mammography program, breast neoplasm, qualitative study, focus grup interview, individual interviewen
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectInnvandrerkvinneren
dc.subjectMammografiprogrammeten
dc.subjectBrystkreften
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en
dc.title«Betydningen av kunnskap – innvandrerkvinners syn på deltakelse i mammografiprogrammet»en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record