Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAalen, Marit
dc.contributor.authorHaugan, Silje Willassen
dc.date.accessioned2020-02-05T12:14:16Z
dc.date.available2020-02-05T12:14:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8068
dc.descriptionMaster i psykisk helsearbeiden
dc.description.abstractHensikt: Med utgangspunkt i kroppen som sentrum for selvopplevelse, ønsker jeg å utforske opplevelse av sammenheng mellom psykiske- og kroppslige plager blant unge voksne. Jeg ønsker å belyse de unges opplevelse av hemmende og fremmende faktorer for utvikling av forståelse, mening og mestring gjennom kropp og bevegelse. Metode: Det empiriske materialet er basert på kvalitative dybdeintervju, med et utvalg på fire pasienter i alderen 27-32 år ved en allmennpsykiatrisk poliklinikk. Studien er forankret i en fenomenologiskhermeneutisk vitenskapstradisjon. Kroppsfenomenologi og neuroaffektiv utviklingspsykologi står som overordnet teoretisk perspektiv. Analysearbeidet er inspirert av Malterud sin systematiske tekstkondensering. Funn: Deltakerne beskriver hvordan 1.Opplevelse av å ikke bli sett har skapt avstand til egen kropp og følelser- og ført til vansker med å forholde seg til egen utrygghet. De beskriver at dette har gitt grobunn for økt engstelse og kroppslig ubehag som igjen har ført til tilbaketrekning og unngåelsesstrategier. 2. Hvor langt deltakerne var i egen bedringsprosess ble en tydelig indikator på opplevelse av sammenheng mellom kropp og følelser. Dette kom til uttrykk som opplevelse av økt kontakt med egen kropp og økt kroppsbevissthet. Deltakerne som hadde hatt psykologisk oppfølging over lengre tid, ga uttrykk for økt forståelse for- og mestring av sine kroppslige plager. 3. Å oppleve mening og mestring gjennom bevegelse, handler for alle deltakerne om en tilstedeværelse i seg selv som åpner opp for glede og nye sanseopplevelser. Fellesnevneren for en slik positiv opplevelse beskrives som en opplevelse av å få fri fra bekymringer, krav og prestasjon. Konklusjon: Den gjensidig forankringen mellom kropp, følelser og selvopplevelse er fellesnevner for studiens funn. Behandling som integrerer kropp, sansing og bevegelse med samtaleterapi og psykoeudukasjon vurderes som hensiktsmessig for pasienter med psykiske- og kroppslige plager.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Personlighetspsykologi: 264en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Utviklingspsykologi: 265en
dc.subjectPsykomotorisk fysioterapien
dc.subjectPsykisk helseen
dc.subjectKroppsfenomenologien
dc.titlePsykisk helse og kroppslige plager - kroppen som sentrum for selvopplevelse, mening og mestringen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel