Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKnutsen, Ingrid Ruud
dc.contributor.advisorHakestad, Kari Anne
dc.contributor.authorUlland, Kaja
dc.date.accessioned2019-11-12T09:57:49Z
dc.date.available2019-11-12T09:57:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7822
dc.descriptionMaster i empowerment og helsefremmende arbeiden
dc.description.abstractBackground: Public health campaigns promoting physical activity, aim at large parts of a population. However, socio-economic differences make it challenging to reach all groups in a population through campaigns. The research article in the master's thesis explore adult’s experiences with public health campaigns promoting physical activity. The purpose of the reflection paper is to discuss the possibilities and challenges of using principles of social marketing in health campaigns. Method: The research article is a qualitative synthesis based on 10 primary studies that were analyzed following Noblit and Hare's meta-ethnography. Searches were conducted in Cinahl, Medline, SPORTDiscus and Web of Science with an expert librarian. The reflection paper is a literature study based on four selected articles from Cinahl, Medline and SPORTDiscus. Review of literature references also contributed to relevant literature. Results: Analysis and synthesis in the research article, indicated that people´s experiences with health campaigns are influenced by three themes. These were; understanding the health message, barriers in following the health message and wishes for health campaigns promoting physical activity. In the reflection paper, three components emerged as important in using social marketing principals in health campaigns. These were; adapting the health message, knowledge of behavioral theory and evaluation of health campaigns. Discussion: The findings in the article were interpreted and discussed in light of Antonovsky's theory of salutogenesis. The research article can provide useful information about experiences from target audiences. This will be important knowledge as the user perspective is increasingly emphasized when designing health campaigns related to physical activity. The findings in the reflection paper are discussed in the light of ”the public health model”, which is central to gain insight into the kind of health information that actually reaches different groups in a society. Based on this, parallels were drawn between the results of the reflection paper and user participation, health literacy and motivation, which are important elements to meet the needs and interests of a target group.en
dc.description.abstractBakgrunn: Folkehelsekampanjer som har til hensikt å fremme fysisk aktivitet, har som mål å nå store deler av en befolkning. Sosioøkonomiske forskjeller gjør det likevel utfordrende å treffe alle grupper i befolkningen gjennom kampanjer. Forskningsartikkelen i masteroppgaven undersøker voksne menneskers erfaringer med folkehelsekampanjer med fokus på å fremme fysisk aktivitet. I masteroppgavens refleksjonsoppgave er hensikten å diskutere muligheter og utfordringer ved bruk av sosiale markedsføringsprinsipper i helsekampanjer. Metode: Forskningsartikkelen er en kvalitativ syntese basert på 10 primærstudier som ble analysert i tråd med Noblit og Hares metaetnografi. Det ble gjort søk i Cinahl, Medline, SPORTDiscus og Web of Science sammen med en spesialbibliotekar. Refleksjonsoppgaven er en litteraturstudie basert på fire utvalgte artikler fra Cinahl, Medline og SPORTDiscus. Gjennomgang av litteraturlister har også bidratt til relevant litteratur. Resultater: Analyseprosessen i artikkelen ledet til tre temaer som synliggjør folks erfaringer med helsekampanjer. Disse var; forståelse av helsebudskapet, barrierer knyttet til å følge helsebudskapet og ønsker for helsekampanjer som fremmer fysisk aktivitet. I refleksjonsoppgaven fremkommer: tilpasning av helsebudskapet, kunnskap om atferdsteori og evaluering av helsekampanjer, som viktige komponenter ved bruk av sosiale markedsføringsprinsipper i helsekampanjer. Diskusjon: Funnene i artikkelen ble tolket og drøftet i lys av Antonovskys teori om salutogenese. Forskningsartikkelen kan gi nyttig informasjon om erfaringer fra ulike målgrupper. Dette vil være viktig kunnskap ettersom brukerperspektivet i økende grad vektlegges når en utformer helsekampanjer relatert til fysisk aktivitet. Funnene i refleksjonsoppgaven drøftes i lys av den folkelige helsemodellen, som er sentral for å kunne få innsikt i hva slags helseinformasjon som faktisk når frem til ulike grupper i et samfunn. På bakgrunn av dette, trekkes det paralleller mellom refleksjonsoppgavens resultater og brukermedvirkning, health literacy og motivasjon, som er viktige elementer for å møte målgruppens behov og interesser.en
dc.language.isoenen
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2019
dc.subjectFolkehelsekampanjeren
dc.subjectFysisk aktiviteten
dc.subjectSynteseen
dc.subjectMetaetnografien
dc.subjectSalutogeneseen
dc.subjectDen folkelige helsemodellenen
dc.subjectPublic health campaignsen
dc.subjectPhysical activityen
dc.subjectSynthesisen
dc.subjectMeta-ethnographyen
dc.subjectSalutogenesisen
dc.subjectThe public health modelen
dc.titlePromoting physical activity through public health campaigns: A qualitative synthesis using meta-ethnographyen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel