Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorReinertsen, Hanne
dc.contributor.authorKjærnes, Kristian
dc.contributor.authorSilkoset, Hilde
dc.date.accessioned2018-11-27T07:57:16Z
dc.date.available2018-11-27T07:57:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6383
dc.descriptionMaster i barnesykepleieen
dc.description.abstractBakgrunn: Foreldre deler opplevelser med å ha syke barn i sosiale medier. Sykepleieetiske prinsipper utfordres ved at ivaretagelse av barnas autonomi, integritet og personvern kan trues som følge av foreldrenes eksponering. Det er ikke funnet studier rettet mot sykepleieres erfaringer med og synspunkter om foreldre som eksponerer egne sykehusinnlagte barn i sosiale medier, ei heller studier som kan bekrefte eller avkrefte at slik eksponering kan få konsekvenser for barnet. Det er derfor gjennomført en kvalitativ studie med fokusgruppeintervjuer med barnesykepleiere for å få kunnskap om dette. Hensikten med sammenbindingen er å presentere og drøfte hvordan vitenskapsmetoden og forskningsprosessen påvirker studieresultatene. Problemstilling: Hvordan kan metodevalgene under forskningsprosessen innvirke på studiens resultater? Metode: Litteratur om kvalitativ forskning er fundamentet for studiens metodevalg, vektlagt intervju som datasamlingsmetode, og transkribering og meningsbærende enheter som analysemetode. Metodiske valg er diskutert underveis i forskningsprosessen for å avdekke om de kunne påvirke studiens resultater. Resultater: Det kan være en svakhet at masterstudentene er uerfarne forskere, siden kvalitativ forskning handler om fortolkning av datamateriale og ikke objektive målinger. Det kan likevel styrke gyldigheten at masterstudentene kjente forskningsfeltet godt, og at det var to som gjennomgikk hele forskningsprosessen og vurderte analytisk både hver for seg og sammen. Analytiske vurderinger gjort separat, viste seg å være sammenfallende. Dette kan styrke metodevalgenes pålitelighet i forhold til datasamling og analyse. Konklusjon: Metodevalg har påvirket studiens resultater. Kritisk metodegjennomgang er nødvendig for å belyse studiens styrker og svakheter.en
dc.description.abstractBackground: Parents share experiences of having sick children in social media. Ethical principles of nursing are challenged because children's autonomy, integrity and privacy could be threatened due to this. As far as we know, studies regarding nurses' experiences and opinion about parents’ exposure of their hospitalized children in social media have not been studied. A qualitative study with focus group interviews has been carried out among paediatric nurses, in order to gain knowledge about this. Purpose: To present and discuss the influence the research methodology and process may have on the results. Problem: How may the selection of methods during the research process affect the results? Method: Literature on qualitative research is the foundation of the choice of methods with emphasis on interview as method of gathering data, as well as transcription and meaningful entities as a method of analysis. Methodical options are discussed during the research process to determine influence on the results. Results: It may be a disadvantage that we are inexperienced, since qualitative research is about interpretation of data material and not objective measurements. It could, nevertheless, strengthen the validity knew the field of research well, and that there were two going through the entire process, making assessments analytically separately as well as in teams. Analyses performed separately proved to be coinciding. Conclusion: Choice of methods has influenced the study results. Critical review of the method is required to elucidate the study's strengths and weaknesses. Keywords: Social media, child, youth, parents, pediatric nursing, pediatric, qualitative researchen
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectSosiale medieren
dc.subjectBarnen
dc.subjectUngdomen
dc.subjectPediatrien
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Pediatri: 760en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.titleNår barnets sykehushverdag deles i sosiale medier - Barnesykepleieres erfaringer og synspunkteren
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel