Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEikeland, Anne
dc.contributor.advisorNesbø, Ine Myren
dc.contributor.authorStrand, Thale Kristine
dc.date.accessioned2018-11-26T11:51:49Z
dc.date.available2018-11-26T11:51:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6377
dc.descriptionMaster i sykepleie - klinisk forskning og fagutviklingen
dc.description.abstractBakgrunn: Barn får ikke alltid besøke sine nærmeste pårørende på intensivavdelinger. Dette strider mot Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere og Helsepersonelloven. Jeg har sett nærmere på problematikken og utarbeidet et forslag til fagprosedyre relatert til dette. Hensikt: Hensikten med masteroppgaven er å utarbeide et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre som belyser intensivsykepleierens funksjon og ansvar for å ivareta barn (7-11 år) som pårørende til en voksen omsorgsperson i intensivavdelingen. Metode: Metoden er kvalitetsarbeid, hvor det gjøres en kvalitetsforbedring ved å utvikle et forslag til fagprosedyre. Oppgavens rammeverk er bygd opp etter Donabedians modell. Kunnskapssenterets modell for kvalitetsforbedring ligger til grunn for utarbeidelse av forslaget til fagprosedyren. Helsedirektoratets veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer er anvendt som metodisk verktøy for kvalitetsarbeidet. Kunnskapssøk er gjort i anerkjente databaser ved bruk av Kunnskapspyramiden og strukturerte søkeord fra PICO-skjema. Forskningsartiklene er vurdert ved bruk av sjekklister, utarbeidet av Kunnskapssenteret. Forslaget til fagprosedyren er evaluert etter AGREE II-domenene. Resultat: Resultatet av kvalitetsarbeidet er et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre for ivaretakelse av barn (7-11 år) som pårørende i intensivavdelingen. Forslaget til fagprosedyren er et eksamensprodukt i intensivsykepleie, og er derfor ikke implementert i helseforetak på dette tidspunktet. Konklusjon: Kvalitetsarbeidet med forslag til fagprosedyre som resultat, konkretiserer hva som er spesielt med barn i alderen 7-11 år, familiefokusert omsorg, og hvordan intensivsykepleiere kan sikre ivaretakelse av barn som pårørende.en
dc.description.abstractBackground: Children are not always allowed to visit their relatives in the ICU. This is contrary to code of professional conduct for nurses and The Health Personnel Act. I have investigated this in further detail and prepared a proposal for a clinical procedure to address this. Purpose: The purpose of this master thesis is to prepare a proposal for a knowledge-based clinical procedure to shed light on the role and responsibility of intensive care nurses in safeguarding children (ages 7-11 years) as dependents in adult intensive care units. Method: The thesis is built on qualitative research, where quality-based improvement is made through the development of a proposed clinical procedure, evaluated using AGREE II. Kunnskapssenterets model for quality-based improvement is used as basis for the proposed clinical procedure. The Directorate of Health’s standards for development of evidence-based guidelines is applied as a methodological tool for the qualitative research. Search for evidencebased resources have been performed in acknowledged databases using the S-pyramid and PICO-form structured keywords. Result: A proposed evidence-based clinical procedure for safeguarding of children (ages 7-11 years) as dependents in the ICU. The proposed procedure is the graduating exam in intensive care nursing and for this reason not implemented in the health industry at this time. Conclusion: The suggested clinical procedure developed in this paper will clarify what is unique with children between the ages of 7-11, family-focused care and how intensive care nurses can ensure the care of children as dependents.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectBarnen
dc.subjectPårørendeen
dc.subjectIvaretakelseren
dc.subjectIntensivsykepleieen
dc.subjectIntensivadelingeren
dc.subjectFagprosedyreren
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.titleIntensivsykepleierens funksjon og ansvar når barn er pårørende. Et forslag til fagprosedyre.en
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel