Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHusby, Vigdis Schnell
dc.contributor.authorKrippendorf, Hege Kristin
dc.date.accessioned2018-11-21T08:47:22Z
dc.date.available2018-11-21T08:47:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6368
dc.descriptionMaster i anestesisykepleieen
dc.description.abstractInnleggelse av perifert venekateter (PVK) er en av de prosedyrene det utføres flest av på sykehus. På de fleste sykehus i Skandinavia blir PVK-innleggelse på pasienter med vanskelig intravenøs tilgang utført av anestesisykepleiere som en service til avdelingene. PVK blir innlagt på elektive pasienter med behov for IV behandling: cellegift, antibiotika, radiologiske undersøkelser og ernæring, samt akutt- og kritisk syke. Anestesisykepleierne blir tilkalt til postene når IV tilgang er vanskelig å etablere. Årsaken kan være dehydrering, adipositas, ødemer, årepatologi på grunn av rusmisbruk eller medikamentbehandlinger. Innleggelse av PVK kan være tids- og ressurskrevende fordi anestesisykepleierne skal forlate sin avdeling. Studien er en observasjonsstudie med en kvantitativ, deskriptiv design. Målet var å kartlegge tids- og ressursbruk, samt pasientopplevelse for å se om det er mulighet for kvalitetsforbedring og effektivisering. Samtidig søkte studien å kartlegge pasientkarakteristika. Datainnsamlingen foregikk via et prestrukturert avkrysningsskjema med et gitt antall variabler, som ble utfylt av både anestesiog postsykepleiere. Kun inneliggende, elektive og polikliniske voksne pasienter ble inkludert i studien. Resultatene av studien viser at anestesisykepleiere i snitt bruker 22 minutter per utkall og 6 minutter på selve prosedyren. Ressursbruk viser at det er flere utkall på dag og kveld enn resten av døgnet. Pasientkarakteristika viser en overvekt av kvinner og aldersgruppen 61-80 år. De fleste har kombinasjon av to komorbiditeter. 64,62 % av anesteseisykepleiere legger PVK ved første forsøk (n=195), mens 12,28 % av postsykepleiere lykkes med dette (n=171).en
dc.description.abstractInsertion of peripheral intravenous catheter (PIVC) is one of the most common procedures in hospitals. In many Scandinavian hospitals, PIVC in patients with difficult intravenous access are inserted by anesthetic nurses as a service to the wards. PIVC is inserted in elective patients in need of IV treatment: chemotherapy, antibiotics, radiological examinations and nutrition, as well as acute and critically ill. Anesthetic nurses are summoned to the wards when IV access is hard to attain. Causes can be dehydration, adipositas, edemas, or venous pathology due to drugabuse or medical treatment. Cannulation of PIVC can be a strain on time and ressources because anestethic nurses must leave their department. This study is observational with a quantitative, descriptive design. The aim was to chart the use of time and ressources, and how patients react to see if quaility and efficiency could be improved. At the same time the study tried to register characteristics of patients. Collection of data was done by a prestructured questionaire with a set number of variables, to be filled out by both anestetic and ward nurses. Only inhouse, elective and policlinic adults were included in the study. The results of the study show that anestethic nurses on average spend 22 minutes per call and 6 minutes on the actual procedyre. There are more calls during the daytime and evening shifts than during the night. There are more female pasients and the age group of 61-80 is prominent. Most pasients have a combination of two comorbidities. 64,62 % of anestethic nurses set PIVC on first trial (n=195), while 12,28 % of ward nurses succeed with this (n=171). Keywords: PIVC, difficult intravenous access, use of ressources and time, cost.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectPerifert venekateteren
dc.subjectRessurdsforvaltningen
dc.subjectTidsforvaltningen
dc.subjectKostnaderen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.titleAnestesisykepleierens funksjon ved innleggelse av perifert venekateter (PVK) på pasienter med vanskelig venetilgangen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel