Show simple item record

dc.contributor.advisorSøjbjerg, Inger Lucia
dc.contributor.authorHoedemakers, Natascha
dc.contributor.authorNevland, Hilde
dc.contributor.authorSusort, Åshild Våge
dc.date.accessioned2018-11-20T10:18:42Z
dc.date.available2018-11-20T10:18:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6359
dc.descriptionMaster i barnesykepleieen
dc.description.abstractProsjektets bakgrunn: I klinisk praksis benyttes ulike metoder for å kontrollere plassering av nasogastrisk sonde hos barn. Flere metoder anbefales ikke internasjonalt. Avviksmeldinger og tall fra Norsk pasientskadeerstatning viser at nasogastriske sonder har blitt feilplassert i barns luftveier. Det finnes ingen nasjonale kunnskapsbaserte fagprosedyrer som omhandler riktig plassering av nasogastrisk sonde for barn (1-18 år), dermed anses et behov for å utarbeide dette. Hensikt og problemstilling: Hensikten med masteroppgaven er å utarbeide et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre, for å forbedre klinisk praksis og forebygge komplikasjoner som potensielt kan være fatale. Det faller inn under barnesykepleierens ansvar for å forebygge komplikasjoner, samt å videreutvikle tjenestens kvalitet og metoder i praksis. Følgende problemstilling formuleres: Hvordan sikre riktig plassering av nasogastrisk sonde hos barn (1-18 år) innlagt på sykehus? Metode: Monografien struktureres på makronivå etter Kunnskapssenterets “modell for kvalitetsforbedring”. På mikronivå anvendes Helsedirektoratets “veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer”. PICO-rammeverket benyttes, og danner grunnlaget for søkeprosessen. Kunnskapsgrunnlaget struktureres etter S-pyramiden og vurderes med AGREE II og sjekkliste fra Kunnskapssenteret. Resultater: Masteroppgavens resultat er et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre for kontroll av nasogastrisk sonde hos barn (1-18 år). Fagprosedyren er evaluert med AGREE II. Konklusjon: Anbefalt kontrollmetode er pH-testing av aspirat. Røntgen tas ved førstegangs nedleggelse hos barn med høy risiko for aspirasjon, og dersom pH-testing ikke når frem. Det anbefales å nedsette en tverrfaglig arbeidsgruppe for å videreføre arbeidet. Dersom fagprosedyren blir implementert bør det søkes om godkjenning i Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer.en
dc.description.abstractBackground: In clinical practice, different methods are being used to verify the position of nasogastric tubes in children. Several of the methods being used are not recommended according to international standards. Notices of deviation from hospitals and statistics from The Norwegian System of Patient Injury Compensation show that nasogastric tubes have been misplaced into the airways of children. There are no evidence-based clinical procedures for children (1-18 years) concerning the correct placement of nasogastric tubes in Norway. Consequently, such a procedure is needed. Purpose: The purpose of this Master Thesis is to put forward a proposal for an evidence-based clinical procedure for improving clinical practice, and preventing potentially fatal complications. The pediatric nurse is responsible for preventing complications and improving quality of health services and methods in clinical practice. Our thesis question is as follows: How to confirm correct placement of nasogastric tubes in hospitalized children (1-18 years)? Method: On a macro level The Knowledge Centre for the Health Services’ «Model of quality improvement» forms the structural basis for this monograph. On a micro level the structure is based on the Norwegian Directorate of Health’s «Guidelines for the Development of Evidence-based Guidelines». The PICO tool is used for the search after relevant literature. The evidence is structured in accordance with the S-pyramid and assessed using the AGREE II tool and the checklist from The Knowledge Center for Health Services. Results: The result of this Master Thesis is a proposal for an evidence-based clinical procedure regarding verifications of nasogastric tubes in children (1-18 years). The clinical procedure is evaluated using AGREE II. Conclusion: The recommended method is pH- testing of aspirate. X-ray confirmation of position is recommended initially in children at high risk of aspiration, or when pH-testing fails. A multidisciplinary group is recommended for the continuation of this quality improvement work. If the clinical procedure is implemented in the future, approval by the National Network of Clinical Procedures should be applied for. Keywords: Pediatric nursing, evidence-based clinical procedure, nasogastric tube, verification, placement, children.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectBarnesykepleieen
dc.subjectfagprosedyreen
dc.subjectNasogastrisk sondeen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.titleForslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre: Kontroll av nasogastrisk sonde hos barn (1-18 år) innlagt på sykehusen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record