Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHetmann, Fredrik
dc.contributor.authorWikeby Asak, Hanne Kristin
dc.contributor.authorLundberg, Linda Marie
dc.date.accessioned2018-11-09T09:40:41Z
dc.date.available2018-11-09T09:40:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6329
dc.descriptionMaster i intensivsykepleieen
dc.description.abstractBakgrunn: Vi jobber til daglig på Nevrointensiv på Ullevål sykehus hvor blant annet pupilleobservasjon med pennelykt er et viktig ledd i overvåkningen av pasienter med hodeskade. Vår erfaring fra klinikken er at det forekommer store variasjoner i vurderingen av pupillens størrelse og lysreaksjon. Forskning bekrefter at dagens praksis med subjektiv vurdering fører til store variasjoner i resultat. I arbeidet med prosjektoppgaven ble vi introdusert for automatisk pupillometer, som gir digitaliserte beregninger og objektive mål på pupillens størrelse og lysreaksjon. Hensikt: Formålet med denne studien er å avgjøre hvilken metode som er mest pålitelig for observasjon av pupiller hos den nevrokirurgiske intensivpasienten og basert på disse funnene, oppsummere en anbefaling for praksis i form av et artikkelmanus for en systematisk oversikt. Metode: Det er foretatt et systematisk litteratursøk i databasene Medline og CINAHL. Vi har individuelt vurdert studienes relevans, kvalitet og innhold. Funnene er rapportert etter retningslinjer fra "Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta- Analyses" (PRISMA). Resultat: Søket resulterte i 1610 artikler, hvor 9 studier tilfredsstilte inklusjonskriteriene. Funnene presenteres av undersøkelser av 643 pasienter, 500 friske frivillige og over 7773 pupilleobservasjoner. Det er en enighet ved flere av de inkluderte studiene, at det forekommer store variasjoner blant subjektive pupillemålinger utført av helsepersonell, relatert til både lysreaksjon, størrelse og anisokori. Flere studier ser på sammenhengen mellom intrakranielt trykk, Neurological Pupillary Index, radiologiske funn og klinisk utfall. Konklusjon: Automatisk pupillometer gir den mest pålitelige fremgangsmåten for å observere pupillens størrelse og lysreaksjon hos den nevrokirurgiske intensivpasienten med hodeskade.en
dc.description.abstractBackground: We work daily at the neurocritical care unit where pupil assessment with penlight is an important part of monitoring patients with head injury. Our experience from the clinic is that there are large variations in the assessment of the pupillary size and reactivity. Research confirms that today's practice implies a subjective assessment that leads to major variations in results. In the work of the project assignment we were introduced to the automatic pupillometer, which provides digitized calculations and objective measurement for the pupillary size and reactivity. Purpose: The purpose of this study is to determine which method is most reliable for pupil observation of the neurocritical care patient and based on these findings, summarize a recommendation for practice in an article draft in the form of a systematic review. Method: A systematic literature search has been carried out in the databases Medline and CINAHL. We have individually assessed the relevance, quality and content of the study. The findings have been reported following the "Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta- Analyses" guidelines (PRISMA). Findings: A total of 1610 articles were identified, and 9 studies met the inclusion criteria. The findings are presented by a total of 643 patients, 300 healthy volunteers and more than 7773 pupil observations. There is a consensus among several of the included studies that there are large variations among subjective pupil measurements conducted by healthcare professionals, both in relation to light reaction, size and anisocoria. Several studies look into the connection between ICP, NPI, radiological findings and clinical outcomes. Conclusion: Automatic pupillometer provides the most reliable method for assessing the pupillary size and reactivity of the neurocritical care patient.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectSystematisk oversikten
dc.subjectObservasjonen
dc.subjectPupillometeren
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.titleHvilken metode er mest pålitelig for å observere pupiller hos den nevrokirurgiske intensivpasienten? Automatisk pupillometer vs. manuell metode - en systematisk oversikt.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel