Show simple item record

dc.contributor.advisorSøjbjerg, Lucia
dc.contributor.authorAnda, Karin Kvande
dc.contributor.authorØstberg, Marthe Karolina
dc.date.accessioned2018-11-09T09:31:44Z
dc.date.available2018-11-09T09:31:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6328
dc.descriptionMaster i barnesykepleieen
dc.description.abstractBakgrunn: Erfaring viser at foreldre til spedbarn med pylorusstenose opplever unødig usikkerhet grunnet lite forutsigbarhet under sykehusoppholdet. Flere av tiltakene i den pre- og postoperative sykepleien varierer ut ifra hvilket helsepersonell som er på vakt. Eksisterende prosedyrer er ikke kunnskapsbaserte og benyttes ikke i praksis ved OUS. Formål: Sikre felles rutiner og behandling av alle spedbarn med pylorusstenose. Sikre at spedbarn med pylorusstenose og deres foreldre får kunnskapsbasert sykepleie av høy faglig kvalitet. Problemstilling: Utarbeidelse av et forslag til kunnskapsbasert fagprosedyre for pre- og postoperativ sykepleie til spedbarn med pylorusstenose. Metode: Systematisk litteratursøk rettet mot pre- og postoperativ sykepleie til spedbarn med pylorusstenose er utført. Kunnskapsgrunnlaget består i hovedsak av kliniske oppslagsverk og tidligere kvalitetsarbeid. Som makromodell for arbeidet benyttes Donabedians triade . Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer , Metode og minstekrav for utarbeidelse av kunnskapsbaserte fagprosedyrer , AGREE II og Modell for vedvarende forbedring benyttes på mikronivå. Hovedresultat: Forslag til kunnskapsbasert fagprosedyre for pre- og postoperativ sykepleie til spedbarn med pylorusstenose. Anbefalingene er basert på systematisk innhenting og vurdering av litteratur samt erfaringer fra praksis. Konklusjon: Erfaring har vist at det er behov for en kunnskapsbasert fagprosedyre for pre- og postoperativ sykepleie til spedbarn med pylorusstenose. Å utarbeide fagprosedyrer er kvalitetsarbeid som faller inn under barnesykepleierens funksjon- og ansvarsområder. Pasienter og foreldre har behov for forutsigbar og tilrettelagt sykepleie av høy faglig kvalitet. En kunnskapsbasert fagprosedyre kan bidra til økt kvalitet på pleien som tilbys disse pasientene og deres foreldre.en
dc.description.abstractBackground: Parents of children with pyloric stenosis may feel insecure because of a lack of predictability during their hospital stay. The pre- and postoperative care depends on the health personnel who is on call. The guidelines existing are not evidence-based and they are not being used in the clinic. Objective: To ensure that all infants with pyloric stenosis receive equal treatment. To ensure that infants with pyloric stenosis and their parents receive adapted care of high quality. Question: A proposition for an evidence-based guideline for pre- and postoperative care for infants with pyloric stenosis. Method: A systematic search for pre- and postoperative nursing care towards infants with pyloric stenosis was conducted. The literature included mainly consists of point-of-care tools and guidelines. Donabedian´s model has been used as a macro model for the work. Two different guides for the development of evidence-based guidelines, AGREE II and a model for permanent improvement has been used on micro level in this master thesis. Main results: We have compiled a proposition for an evidence-based guideline for pre- and postoperative care of infants with pyloric stenosis. The recommendations given is based on systematic collection and evaluation of data and on experiences from the clinic. Conclusion: Experience has shown that an evidence-based guideline is required. Compilation of evidence-based guidelines is one of the pediatric nurse´s responsibilities. The patients and their parents are in need of adapted care of high quality. An evidence-based guideline may increase the quality of care for these patients and their parents.Keywords: Pyloric stenosis, parents, nurse, pre- and postoperative, nutrition, information, predictability.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectPylorusstenoseen
dc.subjectPre- og postoperativ sykepleieen
dc.subjectErnæringen
dc.subjectForeldreen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.titleForslag til fagprosedyre for pre- og postoperativ sykepleie til spedbarn med pylorusstenoseen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record