Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBlegen, Nina Elisabeth
dc.contributor.authorAlbertsen, Mette
dc.date.accessioned2018-09-18T04:29:28Z
dc.date.available2018-09-18T04:29:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6170
dc.descriptionMaster i psykisk helsearbeiden
dc.description.abstractDenne studien er en hermeneutisk fortolkning av boken «The Embodied Analyst. From Freud to Reich til relationality». Den er skrevet i 2014 av Jon Sletvold. Forskningsspørsmålet er følgende: Hvordan kan det kroppslige sinn forstås, og hvordan kan terapi i lys av denne forståelsen fremme helse. En hermeneutisk fortolkning av boken «The Embodied analyst. From Freud and Reich to relationality». Studien er avgrenset til Norsk psykomotorisk fysioterapi, og retter fokus spesielt på den terapeutiske relasjonen. Denne terapien startet sin utvikling i et samarbeid mellom fysioterapi og psykiatri sent på 1940 tallet, og har siden den gang stadig vært i utvikling. Jeg håper med studien å bidra til å videreutvikle forståelsen i Norsk psykomotorisk fysioterapi gjennom en hermeneutisk fortolkning av nyere psykodynamiske tekster. Hensikten er økt forståelse for det kroppslige sinn og den terapeutiske relasjonen. Jeg håper det vil være med på å utvikle kunnskap om hvordan man kan bidra til å fremme helse. Fortolkningen er inspirert av Gadamer sin filosofiske hermeneutikk. Forskningsspørsmålet er et spørsmål til boken jeg har valgt. Fortolkningen av denne teksten førte til tre antagelser: 1. Det kroppslige sinn danner grunnlaget for vårt selv, og gir oss følelsen av hva som skjer, skjedde og kan komme til å skje. 2. Det kroppslige sinn danner grunnlaget for vår tilværelse og tilblivelse. 3. Terapeuten kan hjelpe pasienten å bli bevisst sitt kroppslige sinn og fortsette sin dannelse av det kroppslige sinn. Det krever en tredimensjonal varhet og kjærlighet som beveger. I denne fortolkningsprosessen fant egne erfaringer og egne pasienter veien til min bevissthet. I møtet med teksten fremsto disse erfaringene i et nytt lys. Antagelsene reflekteres over i lys av vignetter, tidligere forskning, teori og egen forforståelse. Denne fortolkningen endret min virkelighet og forforståelse, og førte til en fjerde antagelse: Det kroppslige sinn danner grunnlaget for vår sannhet, hvem vi var, er og kan bli. Det kroppslige sinn som lider kan i terapi bli mer bevisst, berøres og beveges i retning mot helse. Det ligger et potensiale i at denne forståelsen kan bli inkorporert i det teoretiske fundament og kjernen i psykomotorisk fysioterapi.en
dc.description.abstractThis study is a hermeneutic interpretation of the book, "The Embodied Analyst. From Freud to Reich to Relationality ». It was written in 2014 by Jon Sletvold. The research question is as follows: How can the embodied mind be understood and how can therapy in light of this understanding promote health.. A hermeneutical interpretation of the book, "The Embodied Analyst. From Freud and Reich to Relationality”. The study is limited to Norwegian psychomotor physiotherapy, focusing specifically on the therapeutic relationship. This therapy started its development in a collaboration between physiotherapy and psychiatry in the late 1940s, and has since continued its development. I hope, with this study, to contribute the further development and the understanding in Norwegian psychomotor physiotherapy through a hermeneutical interpretation of contemporary psychodynamic texts. The purpose is increase understanding of the embodied mind and the therapeutic relationship. I hope it will help develop knowledge as to how to help improve health. The interpretation is inspired by Gadamer's philosophical hermeneutics. The research question is a question to the book I have chosen. The interpretation of this text led to three assumptions: 1. The embodied mind forms the basis of our self and gives us the feeling of what is happening, happened and may happen. 2. The embodied mind forms the basis for our being and becoming. 3. The therapist can help the patient to become conscious of his/her embodied mind and continue his formation of the embodied mind. It requires a three-dimensional sensitivity and a love creating motions. In this interpretation process, my own experiences and my own patients found the way to my consciousness. Encounting the text, these experiences gained a new enlightment. The assumptions are reflected in the light of vignettes, previous research, theory and my prejudice. This interpretation changed my reality and understanding, and led to a fourth assumption: The embodied mind forms the basis of our truth, who we were, are and can become. The embodied mind that suffers can through therapy become more conscious, touched and set in motion towards health.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectKroppslig sinnen
dc.subjectTerapeutisk relasjonen
dc.subjectHelseen
dc.subjectNorsk psykomotorisk fysioterapien
dc.subjectPsykodynamisk terapien
dc.subjectHermeneutikken
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.titleKroppslige sinn i berøring og bevegelse mot helse. Mot en helhetlig behandling i Norsk Psykomotorisk fysioterapi.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel