Show simple item record

dc.contributor.advisorGrov, Ellen Karine
dc.contributor.authorSolvik, Elena
dc.date.accessioned2018-09-12T07:53:11Z
dc.date.available2018-09-12T07:53:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6157
dc.descriptionMaster i sykepleie - klinisk forskning og fagutviklingen
dc.description.abstractBakgrunn og mål: Kreft er en utbredt sykdom verden over og rammer oftest eldre mennesker. De vanligste symptomene som kreftpasienter kan oppleve samtidig er smerte, utmattelse, angst og/eller depresjon. Symptomklynger er et relativt nytt begrep innen sykepleie og kan inkludere fysiologiske, psykologiske og kognitive symptomer. Målet med studien er å undersøke forekomsten av smerte, utmattelse, angst og depresjon og disse symptomenes assosiasjon med demografiske og kliniske faktorer hos eldre hjemmeboende kreftpasienter. Videre ønskes å undersøke om symptomene smerte, utmattelse, angst og depresjon kan utgjøre en reel symptomklynge hos voksne og eldre kreftpasienter. Teoretisk rammeverk: Den biopsykososiale modellen omhandler relasjonen mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer, som tilsammen kan påvirke menneskets helse og sykdom. Metode: Artikkelen rapporterer fra en empirisk tverrsnittsstudie og baserer seg på en spørreundersøkelse. Denne tematiske fordypningen er en litteraturstudie som hovedsakelig er basert på artikler funnet gjennom et systematisk søk i databaser. Resultater: Artikkelen viser at kvinner rapporterer signifikant høyere nivåer av angst og depresjon enn menn. Statistisk signifikant positiv korrelasjon mellom angst og depresjon ble funnet. Høyere smerteskår var forbundet med blant annet høyere angstskår. Fordypningsoppgaven viser at symptomene angst og depresjon i praksis kan utgjøre en reel symptomklynge hos både voksne og eldre kreftpasienter. Smerte og utmattelse kan ofte ses i forbindelse med angst og depresjon hos kreftpasienter, men det er manglende bevis på at disse fire symptomene kan utgjøre en symptomklynge uavhengig av utvalg, analyser, metoder og eventuelle tiltak. Konklusjon: Kreftpasienter opplever ofte flere symptomer samtidig som kan utgjøre spesifikke symptomklynger. I møte med kreftpasienter som opplever smerte, utmattelse, angst og/eller depresjon, kan biopsykososial tilnærming være til nytte og bidra til refleksjon om sykepleietiltak.en
dc.description.abstractBackground and aim: Cancer is a frequent disease worldwide and most frequently affects the elderly. The most common symptoms that cancer patients may experience at the same time are pain, fatigue, anxiety and/or depression. Symptom clusters are a relatively new term in nursing and may include physiological, psychological and cognitive symptoms. The aim of this study is to investigate the occurrence of pain, fatigue, anxiety and depression and the association of these symptoms with demographic and clinical factors in elderly home-dwelling cancer patients. Furthermore, it is investigated whether the symptoms pain, fatigue, anxiety and depression can constitute a real symptom cluster in adults and older cancer patients. Theoretical foundation: The biopsychosocial model is about the relationship between biological, psychological and social factors, which together can affect human health and disease. Method: The article reports from a cross sectional study and is based on a survey. The thematic in-depth study is a literature study based mainly on articles found through a systematic search in databases. Results: The article shows that women report significantly higher levels of anxiety and depression than men. Statistically significant positive correlation between anxiety and depression was found. Higher pain score was associated with, among other things, higher anxiety score. The in-depth study shows that the symptoms anxiety and depression in practice constitute a real symptom cluster in both adults and older cancer patients. Pain and fatigue can often be seen in connection with anxiety and depression in cancer patients, but there is evidence deficiency that these four symptoms can constitute a symptom cluster regardless of samples, analyzes, methods and interventions. Conclusion: Cancer patients often experience several symptoms at the same time which may constitute specific symptom clusters. When meeting cancer patients who experience pain, fatigue, anxiety and/or depression, the biopsychosocial approach may be helpful and contribute to reflection on nursing interventions. Keywords: symptoms, symptom clusters, cancer, nursing, biopsychosocial factorsen
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectSymptomeren
dc.subjectSymptomklyngeren
dc.subjectKreften
dc.subjectSykepleieen
dc.subjectBiopsykososiale faktoreren
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.titleSymptomer hos eldre kreftpasienteren
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record