Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEikeland, Anne
dc.contributor.authorVistven, Hege
dc.date.accessioned2018-01-24T09:05:26Z
dc.date.available2018-01-24T09:05:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5575
dc.descriptionMaster i intensivsykepleieen
dc.description.abstractBakgrunn Forskningen er knyttet til og et ledd i evaluering av et simuleringsprosjekt med simuleringstrening i tverrprofesjonelt hjertestansteam ved et sykehus i Norge. Hensikten med studien er å evaluere intervensjonen gjennom intensivsykepleiernes uttrykk. Den overordnede begrunnelsen er viktigheten av tverrprofesjonell samhandling for god pasientbehandling og pasientsikkerhet. Forskningsspørsmålene er knyttet til -hvordan intensivsykepleiere kan øke samhandlingskompetanse gjennom tverrprofesjonell simuleringstrening, og hvilke faktorer som har betydning? -om det har noe å si at alle profesjonene trener sammen i autentisk team? -om det har betydning for intensivsykepleierens forståelse av egen kompetanse? Metode Det er brukt en deskriptiv kvalitativ metode og data er samlet inn i fokusgruppeintervju med intensivsykepleiere. Intervjuguide ble utarbeidet fra et teoretisk rammeverk for tverrprofesjonelt teamarbeid i helse og sosialfag. Rammeverket bel også brukt til å systematisere funn i drøfting. Resultat Intensivsykepleierne ga uttrykk for økt samhandlingskompetanse etter gjennomført simuleringstrening. Relasjonelle, prosessuelle, kontekstuelle og organisatoriske forhold som påvirket dette ble påpekt. Funn ble kategorisert i følgende kategorier: Kommunikasjon, Roller og teamarbeid, ledelse, debrifing og Realistisk øvelse. Følgende overordnede tema ser ut til å være en forutsetning for læring av samhandlingskompetanse i simuleringstreningen: Trygghet, tydelighet, forståelse og realisme. Intensivsykepleierne uttrykte at de hadde fått ny forståelse for egen og andres rolle i teamet og hvordan samhandling i teamet bør foregå for at det skal være effektivt. Konklusjon Ut fra dette utvalget ser det ut til at in-situ simulering i tverrprofesjonelt hjertestansteam kan øke samhandlingskompetansen til intensivsykepleierne ved å gjøre simuleringen trygg, forståelig, tydelig og realistisk.en
dc.description.abstractTitle «Better teamplayer from training together? How can participation in interprofessional in-situ simulation-training in cardiac-arrest team improve intensive care nurses interactive skills?” -A qualitative study. Background The research is related to, and a part of the evaluation of a simulation project with simulation training in interprofessional cardiac-arrest team at a hospital in Norway. The purpose of this study is to evaluate the intervention through intensive care nurses' expressions. The overarching rationale is the importance of interprofessional interaction for good patient care and patient safety. The research questions are related to: -how intensive care nurses can increase interaction skills through interprofessional simulation training, and what factors have an impact? -if it has something to say that all professions exercising together in authentic team? -if it is important for intensive care nurse's understanding of their own expertise? Method It is used a descriptive qualitative method and data collected in focus group interviews with intensive care nurses. The interview- guide was compiled from a theoretical framework for inter-professional teamwork in health and social care. The framework is used to systematize findings in discussion. Results Intensive care nurses expressed group interaction skills through simulation training. Relational, procedural, contextual and organizational factors that influenced this was pointed out. Findings were categorized into the following categories: Communication, roles and teamwork, leadership, debriefing and realistic exercise. The following main theme seems to be a prerequisite for learning interaction skills in simulation training: Assurance, clarity, understanding and realism. Intensive care nurses expressed that they had gained new understanding of their own and others' roles in the team and how collaboration within the team should take place for it to be effective. Conclusion Based on this sample, it appears that in-situ simulation in inter-professional cardiac team can increase collaboration expertise of intensive care nurses by making simulation safe, understandable, clear and realistic. Keywords Intensive care nursing, interactive skills, simulation, inter-professional team, cardiac arrest team, resuscitation, communication, roles, teamwork, leadership, debriefing, realistic experience, confidence, clarity, understanding and realismen
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectIntensivsykepleieen
dc.subjectSamhandlingskompetanseen
dc.subjectHjertestansteamen
dc.subjectResusciteringen
dc.subjectLedelseen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.title«Bedre lagspiller av å trene sammen? -Hvordan kan deltagelse i tverrprofesjonell in-situ simuleringstrening bidra til økt samhandlingskompetanse for intensivsykepleiere?» -En kvalitativ studieen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel