Show simple item record

dc.contributor.advisorGrov, Ellen Karine
dc.contributor.advisorTorvik, Karin
dc.contributor.authorEkeberg, Nina
dc.date.accessioned2018-01-23T09:27:24Z
dc.date.available2018-01-23T09:27:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5536
dc.descriptionMaster i sykepleie - klinisk forskning og fagutviklingen
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Kommunal akuttavdeling på Østlandet, har høy forekomst av eldre med langvarig smerte. Sykepleiere og helsefagarbeidere fordrer kunnskap og ferdigheter i og opplæring innen smerte og smertekartlegging til eldre med langvarig smerte. Formålet med artikkelen er med studien er å undersøke om sykepleiere og helsefagarbeidere får økt kunnskap, ferdigheter og holdninger i smertelindring og smertekartlegging hos eldre med langvarig smerte ved å delta i et opplæringsprogram. Formålet med den tematiske fordypningen er å utdype og avklare betydningen av begrepene kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Begrepene blir knyttet opp mot funnene i artikkelen. Avslutningsvis presenteres metodekritikk av studien.. Teoretisk rammeverk: teorier og litteratur om læring på arbeidsplassen og kompetanse-komponentene kunnskap, ferdigheter og holdninger danner begrepsmessig ramme for studien. Metode: Dataene er innhentet fra et validert spørreskjema som er brukt i studier om smerter hos eldre og eldre på sykehjem. Studien har et pre- og posttest design, med intervensjon som besto av et opplæringsprogram som omfatter kunnskap, ferdigheter og holdninger om smerte, smertevurderingsverktøy og smertelindring hos eldre, opplæring og bruk av kartleggingsverktøyet ESASr. Dataene er analysert statistisk med SPSS, ikke parametriske analyser ved Wilcoxon testing. I arbeidet med den tematiske fordypningen ble det foretatt litteratur søk i databaser som: Ebsco, Ebsco ERIC, Medline, Google scholar, regjeringen.no, pensumbøker og annen relevant litteratur. Resultater: Hoved funn i artikkelen viser at kunnskaper og ferdigheter er signifikant høyere ved posttest enn ved pretest. Et hoved funn var utsagnet om opplæring i bruk av arbeids- redskaper som VRS/NRS, ESASr, observasjonsbasert skala og standardiserte spørsmål. Resultatene viser signifikant endring i medianen før intervensjonen fra 1,0 til 3,0 og et gjennomsnitt som øker fra 1,60 til 3,20 etter intervensjonen. Differansen er 1,60 pre-posttest. Konklusjon: Tilrettelegging for undervisning og opplæring i kommunal akuttavdeling har betydning for kunnskaper og ferdigheter blant sykepleiere og helsefagarbeidere. Erfaringen med artikkelen viser at kunnskaper, ferdigheter og holdninger er egenskaper som helsearbeidere bør inneha i arbeid med pasienter i KAD. Nøkkelord: Sykepleiere, helsefagarbeidere, kunnskap, ferdigheter, holdninger.en
dc.description.abstractBackground and aim: Municipal Acute Ward (MAW) in Eastern Norway has a high prevalence of elderly patients with persistant pain. Registered nurses (RN) and nursing assistants (NA) need adequate knowledge and training to relief these patients’ persistant pain while staying in the MAW. The purpose of the study was to evaluate whether RN and NA’s increases knowledge, skills and attitudes regarding pain, pain assessment and pain relief after participating in an education program and implementation of a pain assessment tool, ESASr in MAW. The purpose of the thematic specialization is to elaborate and clarify the meaning of the concepts knowledge, skills and attitudes. The terms are linked to the findings in the article. Finally, methodological criticism of the study is presented. Theoretical framework: Theories and literature on learning at the workplace and the competence components Knowledge, skills and attitudes form a conceptual framework for the study. Method: Prospective study with pre- posttest design, with an intervention consisting of an education program that includes knowledge, skills and attitudes about pain, pain assessment and pain relief in elderly, training and use of the ESASr. The data is obtained from a validated questionnaire (The KSA) used in several studies on pain in elderly and elderly living in nursing homes. Data was analyzed statistically with SPSS, with nonparametric analyzes by Wilcoxon- testing. The thematic specialization, literature searches has been made in databases such as: Ebsco, Ebsco ERIC, Medline, Google scholar, regjeringen.no, textbooks and other relevant literature. Findings: Key findings in the study show that knowledge and skills are significantly higher in posttest than at pretest. A main finding was the statement of training in the use of work tools such as VRS / NRS, ESASr, observation-based scale and standardized questions. The results show significant changes in the median score prior to the intervention from 1.0 to 3.0 and an mean score that increases from 1.60 to 3.20 after the intervention. The difference is 1.60 pre-posttest. Conclution: Adaptation for education and training in the MAW has an impact on the knowledge and skills of RN and NA. Experience with this study shows that knowledge, skills and attitudes are professional qualities that RN and NA should hold working with patients admitted to MAW. Keywords: Nurses, nursing assistants, knowledge, skills, attitudes.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectSykepleiereen
dc.subjectEldreen
dc.subjectSmertelindringen
dc.titlePersonellopplæring og implementering av smertevurderingsverktøy for smertelindring i kommunale akutte døgnplasser (KAD)en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record