Show simple item record

dc.contributor.advisorLanghammer, Birgitta
dc.contributor.authorKvambekk, Ann Kristin
dc.date.accessioned2017-10-24T10:36:01Z
dc.date.available2017-10-24T10:36:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5324
dc.descriptionMaster i rehabilitering og habiliteringlanguage
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Denne studien handler om erfaringene til fysioterapeuter som påtar seg en rolle som oppfølgende koordinator for slagrammede deltagere i et forskningsprosjekt. Den relasjonelle forståelsen av funksjonshemming har bidratt til samfunnsmessige og politiske føringer som påvirker og endrer utdanning, helse- og omsorgstjenester. Krav til kunnskapsbasert praksis bidrar til at flere fysioterapeuter deltar i forskningsprosjekt med ulike roller. Fysioterapeuters erfaringer som bidragsytere i forskningsprosjekt er hittil lite utforsket. Problemstillinger: Hvordan utformer fysioterapeuter rollen som oppfølgende koordinator for personer i rehabilitering etter hjerneslag i et forskningsprosjekt? Hvilke muligheter og utfordringer rapporterer koordinerende fysioterapeuter om i møte med personer i rehabilitering etter hjerneslag? Metode: Semistrukturert intervju med seks kvinnelige fysioterapeuter. Kvalitativ analyse av datamaterialet ledet fram til tre tema: utforming av ny rolle i forhold til kunnskap og erfaring, muligheter og utfordringer i møte med deltagere og hvordan dette påvirker utførelsen av koordinatorrollen. Resultater og diskusjon: Utforming av nye roller for fysioterapeuter, som her i et forskningsprosjekt, synes å avhenge av kontekst, forankring i ledelse, forventninger fra forskningsledelsen, forskningsdeltagere og seg selv, og det ble påvist dilemma på grunn av forventninger. Kommunikasjon og samhandling i møter med pasienter og brukere påvirker hvordan man opptrer i rollen. Fysioterapeutene hadde strenge krav om å følge forsknings-planen, men erfarte også å kunne påvirke og endre deler av forskningsopplegget. Utforming av nye roller bidrar til læring av ny kunnskap og nye ferdigheter, men er en prosess som tar tid. Individuelle forskjeller som personlighet, alder og livserfaring påvirker utforming av roller. Oppsummering: Fysioterapeuter utformer nye roller ut fra teoretisk kunnskap, praktisk erfaring, personlighet og kommunikasjon i møte med brukerne. Utforming synes å avhenge av situasjon, rammer og handlingsrom for oppdraget og avklarte forventninger. Forventninger avhenger av tillit som er en forutsetning for trygghet i rollen. Bruk av skjønn og anerkjennelse av det unike ved yrket, samtidig med å være kritisk til virkemidler, er viktig.language
dc.description.abstractBackground and Purpose: This is a study about physiotherapists who enters a new role as assisting coordinators for participants with acute stroke in a reasearsh prosject. The relational model of disability has contributed to social and political changes in health education and services. Demands of evidence-based practice leads physiotherapists to participance, with different types of roles, in research projects. Experiences from physiotherapists as contributors in research projects are rarely explored. Problem: How do physiotherapists design the role as a coordinating physiotherapist for included stroke patients in a research project? What kind of possibilities and challenges does the coordinating physiotherapists report when meeting the stroke patients in their rehabilitation process? Method: Semistructured interview with six female physiotherapists. The qualitative analysis leads to three themes: the design of new roles relative to knowledge and experience, possibilities and challenges in communication with participants and how this affects the design of the coordinating role. Results and discussion: Design of new roles, as in research projects, seems to depend on situation, anchoring in the organization management and expectations from the research management, the participants and the physiotherapists themselves. Dilemma were found due to expectations. Communication and cooperation with patients influences how physiotherapists act in the role. The physiotherapists encountered demands from the research plan, but experienced also to influence changes. Design of new roles is a process and developing of new knowledge and experience takes time. Individual differences as personality, age and life experience influence the design of roles. Summary: Physiotherapists designs new roles out of theorethical knowledge, practical experience, personality and communication. Design seems to depend on situation, frames for the given tasks and clarifying the expectations. Expectations are connected to trust and comfort in the role. Use of discretion and recognition of the uniqueness by the profession and at the same time critical to the means, seems to be important Keywords: Physiotherapist, coordinating, research, role, knowledge, communicationlanguage
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectFysioterapeuterlanguage
dc.subjectkoordinatorerlanguage
dc.subjectforskninglanguage
dc.subjectrollerlanguage
dc.subjectkunnskaplanguage
dc.subjectkommunikasjonlanguage
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807language
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829language
dc.titleFysioterapeuter i rollen som koordinator i et forskningsprosjekt - Utforming av rollen i forhold til kunnskap og erfaring i møter med slagrammede deltagere - En kvalitativ studielanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionacceptedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record