Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorValeberg, Berit
dc.contributor.authorBjørnå, Synne Ingrid
dc.date.accessioned2017-05-03T07:55:17Z
dc.date.available2017-05-03T07:55:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/4862
dc.descriptionMaster i anestesisykepleielanguage
dc.description.abstractTittel og problemstilling: Preoperativ angst hos barn. Er skåringsverktøyet modified Yale Preoperative Anxiety Scale- Short Form (mYPAS-SF) egnet til å vurdere barnets angst? Hvor stor andel av barna opplever preoperativ angst? Er det en sammenheng mellom barnets angst og barnets alder, foreldrenes angst, tidligere anestesi og hastegrad for inngrep/undersøkelse? Bakgrunn: Erfaringsmessig er mange barn som skal opereres engstelige. Dette får naturligvis stor betydning for hvordan innledningen av anestesien blir, men konsekvensene av preoperativ angst og uro kan gi postoperative utfordringer. Hensikt: Å få oversikt over omfanget av preoperativ angst hos barn. Er det sammenheng mellom angst og barnet alder, foreldrenes angst, tidligere anestesi og hastegrad for inngrep/undersøkelse? Vurdere om skåringsverktøyet modified Yale Preoperative Anxiety Scale- Short Form (mYPAS-SF) er egnet til å vurdere barnets angst. Metode: Kvantitativ åpen, strukturert, ikke-deltagende observasjonsstudie på bakgrunn av mYPAS-SF, Short Version of the Modified Yale Preoperative Anxiety Scale. Resultat: Et stort antall av barn inkludert i studien skårer over cut-off på mYPAS-SF og defineres dermed som engstelige. Ingen sammenheng funnet mellom alder, grad av foreldreengstelse, hastegrad, eventuell tidligere anestesi og barnets angstnivå. Premedikasjon gies i liten grad. Erfaringen med bruk av mYPAS-SF som angstskåringsverktøy er at det fungerer i mange situasjoner, men begrepsvaliditet hos de minste barna oppleves noe usikker. Oppsummering: Observasjonsstudien avdekker stor forekomst av preoperativ angst, men det kan stilles spørsmålstegn ved nøyaktigheten av observasjonene hos de yngste barna. Er det reell angst eller mer generell utilpasshet som blir målt? Det er vanskelig å skille mellom en naturlig protest mot ukjente situasjoner, sult og trøtthet og angst hos de minste. Det drøftes at så mange barn skårer høyt på preoperativ angst gir utstrakt bruk av fysisk tvang. Ut ifra et barneperspektiv med barnets beste i fokus: fordrer dette resultatet at andre medikamentelle/ikke-medikamentelle tiltak blir iverksatt?language
dc.description.abstractTitle and research questions: Preoperative Anxiety in Children To what extend do children experience preoperative anxiety? Is the modified Yale Preoperative Anxiety Scale- Short Form (mYPAS-SF) appropriate for recording anxiety in children? Is there a correlation between anxiety in children, the children’s age, anxiety in parents/guardians, former exposure to anesthesia, and the degree of urgency for the intervention? Background: From professional experience, children due for medical intervention are often anxious. This has consequences for the induction of anesthesia, however, preoperative anxiety and unrest may also pose post-operative challenges. Purpose: The study seeks to describe the magnitude of preoperative anxiety in children. Is there a correlation between anxiety in children, the children’s age, anxiety in parents/guardians, former exposure to anesthesia, and the degree of urgency for the intervention? The study also seeks to consider whether the modified Yale Preoperative Anxiety Scale- Short Form (mYPAS-SF) is appropriate for recording anxiety in children. Methodology: Quantitative, open, structured, non-participating monitoring, based on mYPAS-SF (Short Version of the Modified Yale Preoperative Anxiety Scale). Results: A sizable number of respondents in the study recorded mYPAS-SF scores above cut-off thresholds, and are reported being anxious. No significant relationship is found between “age”, “anxiety in parents/guardians”, “former exposure to anesthesia” and level of “anxiety”. Premedication is administered only to a limited extent. mYPAS-SF as a recording tool is generally considered suitable in many situations, but may not have sufficient validity for the youngest children. Summary: The study suggests a significant degree of preoperative anxiety in children, although one may question the accuracy in recording anxiety in the youngest children. Does the study capture real anxiety or does it record general uneasiness? For the youngest segment, it may be difficult to separate a natural resistance to unknown situations, or even hunger and tiredness – and anxiety. Academic discourse addresses the causal relationship between preoperative anxiety and use of force. Results from this study suggest considering medicinal and nonmedicinal alternatives, based on the child’s perspective.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectbarneanestesilanguage
dc.subjectpreoperativ angstlanguage
dc.subjectmodifies Yale Preoperative Anxiety Scale (m-YPAS)language
dc.subjectpremedikasjonlanguage
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Anestesiologi: 765language
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808language
dc.titlePreoperativ angst hos barnlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel