Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGrov, Ellen Karine
dc.contributor.advisorHansen, Thomas
dc.contributor.authorAndresen, Ida Hellum
dc.date.accessioned2017-04-04T12:42:47Z
dc.date.available2017-04-04T12:42:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/4651
dc.descriptionMaster i sykepleie - klinisk forskning og fagutviklinglanguage
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Norsk statistikk estimerer større behov for sykepleiere enn tilgangen til disse. Sykepleieres trivsel i jobben kan hindre at sykepleiere slutter. Formålet med artikkelen er å undersøke sykepleiernes fornøydhet med livet, jobbtilfredshet og sykepleiernes planer om å skifte jobb. Hensikten med refleksjonsoppgaven er å se nærmere på begrepene livskvalitet og arbeid, i tillegg til å presentere metodekritikk av studien. Perspektivene på livskvalitet og arbeid blir knyttet opp mot funnene i artikkelen. Teoretisk rammeverk: Teoriene om livskvalitet, arbeid og «turnover» danner begrepsmessig ramme for studien. Metode: Artikkelen er basert på data fra undersøkelsen Life cOurse, Gender and Generation (LOGG). Studien omfatter 478 sykepleiere, og en sammenligningsgruppe som består av 3714 ikke-sykepleiere med samme utdanningsnivå. Sammenligningsgruppen ble brukt for å måle forskjeller mellom de to yrkesgruppene for studiens utvalgte variabler. Assosiasjoner mellom arbeidsrelaterte variabler og fornøydhet med livet, jobbfornøydhet og planer om å skifte jobb, ble målt ved bivariate og multivariate statistiske analyser. Resultater: Artikkelen viste at sykepleierne har signifikant bedre livskvalitet og jobbfornøydhet enn ikke-sykepleierne. Livskvalitet, her målt som fornøydhet med livet, hadde en signifikant assosiasjon med lav alder, høy jobbfornøydhet og autonomi. Variabler assosiert med høy jobbfornøydhet var planer om å bli i jobben, autonomi, verdsettelse fra leder, varierte arbeidsoppgaver og lite stressende arbeidsmiljø. Variablene alder, masete kollegaer, vikariat og misfornøydhet med jobben var signifikant assosiert med planer om å skifte jobb. Konklusjon: Sykepleierne i denne studien rapporterte bedre livskvalitet og jobbfornøydhet enn ikke-sykepleierne, noe som kan forklares med at de oppfatter jobben sin som meningsfull. Studier viser at det å øke tilhørighet til og fornøydheten med jobben hindrer «turnover», og er positivt for både sykepleierne og organisasjonen. Resultatene fra denne studien vil være spesielt viktig for sykepleiernes ledere, organisasjonen og for fagpolitiske aktører. I litteraturen defineres livskvalitet ulikt, og i forskning er det derfor nødvendig å avklare forståelsen av begrepet livskvalitet gjennom definisjon og operasjonalisering.language
dc.description.abstractBackground and Aim: Statistics in Norway predict a larger demand than the supply of nurses. Nurses with a high job satisfaction can prevent them from leaving their job. The aim of the article was to examine associations between nurses’ work and satisfaction with life (SwL) and -job (SwJ), and intention to change job (IchJ). In order to shed light on the results presented in the article, the paper highlights the concepts “quality of life” and “work”, in addition to strength and limitations of the study. The perspectives of quality of life and work, are linked to the finding of the study. Theoretical framework: Theories about quality of life, work and turnover form a conceptual framework for the study. Method: The article is based on data from a Norwegian population-based survey, Life cOurse, Gender and Generation (LOGG) study from 2007, which had a cross-sectional design. The sample consisted of 478 nurses, and a comparison group of non-nurses (n=3,714), based on educational-corresponding occupations. Associations between sociodemographic and work-related variables and SwL, SwJ and IchJ were compared with use of bivariate and multivariate linear and logistic regression analyses. Results: Nurses reported significantly higher SwL and SwJ than non-nurses. For nurses high SwL was significantly associated with lower age, higher SwJ and appreciative leaders. Significant predictors of higher SwJ were: intention to stay in current job; autonomy; appreciative leader; less monotonous tasks and less stressful work. IchJ was associated with low age, nagging colleagues, temporary position and low SwJ. Conclusion: The findings of this study show that most nurses are satisfied both in their life and with their job. Regarding intention to change job there is no difference between nurses and non-nurses. As there is an increasing shortage of nurses, leaders have to shed light on factors that might reduce nurses’ turnover. The leaders could use the results from this study to provide permanent positions, minimize nagging coworkers and uphold the nurses’ satisfaction with their job. As quality of life is defined in various ways, research has to clarify the understanding of the concept in terms of exact definitions and operationalization.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectSykepleierelanguage
dc.subjectlivskvalitetlanguage
dc.subjectjobbskiftelanguage
dc.subjectturnoverlanguage
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799language
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808language
dc.titleSykepleieres livskvalitet, jobbfornøydhet og planer om å skifte jobblanguage
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel