Show simple item record

dc.contributor.advisorSagbakken, Mette
dc.contributor.authorIngebretsen, Lina Paola
dc.date.accessioned2017-03-21T08:37:37Z
dc.date.available2017-03-21T08:37:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/4382
dc.descriptionMaster i klinisk sykepleievitenskaplanguage
dc.description.abstractTittel: Følelsesmessige utfordringer i møte med døende: En studie av hospicesykepleieres erfaringer Bakgrunn: Hospicesykepleieres følelsesmessige utfordringer fremstilles i forskning som et bagatellisert og underkommunisert tema. Forskning viser at hospicesykepleiere savner rom for å snakke om vanskelige følelser som kan oppstå i møte med døende. Hospicesykepleieres følelsesmessige utfordringer forstås som et tema som gis lite oppmerksomhet og at det er et tema som behøver å belyses. Hensikt: Studiens hensikt er å få kunnskap om følelsesmessige utfordringer sykepleiere stilles overfor i møte med alvorlig syke og døende på hospice. Metode: Studien har et kvalitativt design. Ved bruk av en abduktiv tilnærming, har kunnskapsutviklingen forløpt som en dialektisk utveksling mellom teori og data. Ti individuelle dybdeintervju er gjennomført med sykepleiere rekruttert fra to hospice i Danmark. Funnene er analysert med en bearbeidet versjon av Malterud sin modifiserte utgave av Giorgis fenomenologiske analyseprosess. Resultat: Flere av sykepleierne erfarte følelsesmessige utfordringer når de ble minnet om egen dødelighet. Dette medførte en dynamisk bevegelse mellom å identifisere og å avgrense seg fra pasienters og pårørendes lidelse. Andre ble følelsesmessig utfordret gjennom opplevelsen av å bli beriket i eget liv. Gjennom krav og forventninger til hva det ville si å være profesjonell, ble sykepleiernes opplevelse av egen profesjonalitet utfordret. Konklusjon: Sykepleiernes følelsesmessige utfordringer kan forstås som et uttrykk for en kontinuerlig refleksjon og balansegang mellom det allmennmenneskelige og hva som konstituerer profesjonalitet. Studien kan bidra til økt bevissthet omkring følelsesmessige utfordringer hospicesykepleiere stilles overfor.language
dc.description.abstractTitle: Emotional challenges in the encounter with the dying: A study of hospicenurses' experiences Background: In research hospicenurses' emotional challenges are presented as a trivialized and underexposed subject that needs clarification. Research shows that hospicenurses do not have space for talking about difficult feelings that may arise in the face of dying. Aim: The main objective of the study is to gain knowledge about the emotional challenges nurses encountered facing the sick and dying in hospice. Method: The study has a qualitative design, with hermeneutics as an approach. Using an abductive approach; knowledge was developed through a dialectical exchange between theory and the data material. Ten individual depth interviews were conducted with nurses recruited from two hospices in Denmark. The findings are analyzed with an adapted version of Malterud's modified version of Giorgi's phenomenological analysis process. Results: Several of the nurses experienced emotional challenges when they became aware of their own future mortality. This resulted in a dynamic movement between identification and delineation of themselves from the suffering of patients and caregivers. Other nurses were emotionally challenged by their experience of being enriched in their own lives facing dying patients. Through the demands and expectations of what it meant to be professional, the nurses' perception of their own professionalism was challenged. Conclusion: Nurses' emotional challenges can be understood as an expression of a continuous reflection and balance between the general human and what constitutes professionalism. The study may contribute to increased awareness of the emotional challenges that hospicenurses face.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectFølelsesmessige utfordringerlanguage
dc.subjecthospicelanguage
dc.subjectsykepleielanguage
dc.subjectpalliasjonlanguage
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808language
dc.titleFølelsesmessige utfordringer i møte med døende - En studie av hospicesykepleieres erfaringerlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record