Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFallang, Bjørglanguage
dc.contributor.authorØygardslia, Helene
dc.date.accessioned2017-02-10T12:00:29Z
dc.date.available2017-02-10T12:00:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3707
dc.descriptionMaster i fysioterapi
dc.description.abstractBakgrunn: Å øke barns fysiske aktivitetsnivå er et satsningsområde i dagens folkehelsearbeid både nasjonalt og globalt, for å forebygge utvikling av livsstilssykdommer og fremme psykososial helse. Skolefritidsordninger har en unik mulighet til å tilføre mer fysisk aktivitet for de yngste skolebarna i et egnet miljø. Ved å implementere primærforebyggende tiltak for fysisk aktivitet i SFO, kan en nå både barn i faresonen for framtidige livsstilssykdommer og de utenfor risiko, med formål om å legge grunnlag for hensiktsmessig helseatferd på lang sikt. Hensikt: Formålet med forskningsoppsummeringen var å undersøke tiltak for reduksjon i sedativ aktivitet eller økning i fysisk aktivitetsnivå hos barn på organisert skolefritidsordning. Forskningsoppsummeringen vil besvare følgende problemstillinger: Hvilke typer tiltak er utprøvd for å øke det fysiske aktivitetsnivået hos barn på organisert skolefritidsordning i aldersgruppen 5 til og med 10 år? Hvilke tiltak knyttet til fysisk aktivitet i organisert skolefritidsordning viser endring i fysisk aktivitetsnivå hos barn i aldersgruppen 5 til og med 10 år? Metode: Det ble systematisk søkt etter litteratur i 15 elektroniske databaser. Studier ble vurdert for inklusjon eller eksklusjon etter forhåndsdefinerte kriterier, og risiko for systematiske skjevheter ble vurdert med utgangspunkt i verktøyet «Risk of Bias». Resultatene ble sammenfattet og presentert i en deskriptiv syntese. Resultater: Litteratursøket resulterte i 17 inkluderte primærstudier. Resultatene viste at tiltakenes innhold i hovedsak rettet seg mot: 1) Personalet, i form av opplæring og kompetanseheving, 2) barna, i form av undervisning og organisert aktivitet og 3) miljøet, i form av hagearbeid og reduksjon i skjermbaserte aktiviteter. Resultatene indikerer at tiltak i form av kompetanseheving av personalet kan føre til økt fysisk aktivitetsnivå hos barna på skolefritidsordninger, i tillegg til organisert aktivitet for definerte risikogrupper. Konklusjon: Resultatene viser at flere typer tiltak er utprøvd, og indikerer at tiltak i SFO kan vise positiv endring i barns fysiske aktivitetsnivå.language
dc.description.abstractBackground: Increasing the level of physical activity is a priority in today’s public health promotion both on a national and a global level, to prevent the development of lifestyle related diseases and promote psychosocial health. After-school programs have a unique opportunity to add more physical activity for the youngest school children in a suitable environment. By implementing interventions for physical activity in after-school programs, it is possible to reach children at risk of lifestyle related diseases as well as those outside of risk, with the intention of building a foundation for appropriate long-term health behavior. Purpose: The purpose of this systematic review is to explore interventions that reduce sedative activity or increase the level of physical activity among children in after-school programs. The systematic review will answer the following problem statements: What kind of interventions are tested to increase the level of physical activity in after-school programs within the age group of 5 to 10 year olds? What interventions related to physical activity show a change in the level of physical activity among children in the age group of 5 to 10 year olds? Methods: A systematic literature search was conducted using 15 electronic databases. The studies were evaluated for inclusion or exclusion based on predefined criteria, and risks of bias were evaluated based on the tool “Risk of Bias”. The results were summarized and presented in a descriptive synthesis. Results: The search for literature resulted in 17 included primary studies. The results show that the contents of the interventions mainly target: 1) The staff, in terms of education and competence building, 2) The children, in terms of education and organized activity and 3) The environment, in terms of gardening and reduction of screen-based activities. The results indicate that interventions in terms of competence building of the staff can lead to increased levels of physical activity among the children in after-school programs, in addition to organized activity for children in defined risk groups. Conclusion: The results show that several types of interventions are tested, and indicate that interventions in after-school programs can make a positive change in the children’s level of physical activity.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectAktivitetsnivålanguage
dc.subjectSFOlanguage
dc.subjectSkolefritidsordninglanguage
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807language
dc.titleTiltak for økt fysisk aktivitetsnivå i skolefritidsordninger: En forskningsoppsummeringlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel