Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJuritzen, Truls
dc.contributor.authorHaug, May Elin Juliusdatter
dc.date.accessioned2016-10-19T06:56:02Z
dc.date.available2016-10-19T06:56:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3415
dc.descriptionMaster i psykisk helsearbeiden_US
dc.description.abstractTittel: Opplevelser: Sykepleiere i medisinsk akuttmottak sine opplevelser i møte med rusmiddelavhengig pasient etter selvmordsforsøk. Hensikt: Hensikten med studien er å søke utvidet kunnskap og forståelse av hvordan sykepleierne i medisinske akuttmottak opplever møtet med rusmiddelavhengig pasient etter selvmordsforsøk, og utforske hvordan opplevelsene håndteres. Bakgrunn: Rusmiddelavhengighet og selvmordsadferd utgjør store medisinske og relasjonelle utfordringer for helsevesenet. Ruslidelse øker risiko for selvmord, og forgiftning er den vanligste metode etter kvelning og henging. Sykepleierne i medisinske akuttmottak er av de første som møter pasienten etter selvmordsforsøk. Sykepleiere i medisinske akuttmottak har spisset medisinsk fagkompetanse, men lite spesialkompetanse rettet mot psykiske lidelser rusmiddelavhengighet og rusadferd. Det er anbefalt å forske på temaene, og det er sykepleierne selv som best kan si noe om hvordan dette oppleves. Metode: Studien har en fenomenologisk, hermeneutisk tilnærming, med eksplorativt design. Seks kvalitative forskningsintervju i form av semistrukturerte intervju er gjort ved to medisinske akuttmottak. Funn: Sykepleierne beskrev opplevelser av negative og positive dimensjoner. Opplevelser av negativ dimensjon ble oftere beskrevet enn positiv dimensjon. Opplevelsene var frykt, uforutsigbarhet, irritasjon, oppgitthet og frustrasjon. De positive opplevelsene ble beskrevet som interesse, engasjement, motivasjon og vekst. Sykepleierne håndterte sine opplevelser gjennom selvrefleksjonsprosesser som inkluderte bevissthet, anerkjennelse og beredskap. Håndteringen ble aktivert ut i fra den aktuelle situasjon. De opplevde nytte av sin profesjonalitet, støtte fra kollegaer, og økt kunnskap og erfaring. Konklusjon: Rusmiddelavhengighet og selvmordsforsøk er komplekse tilstander med risiko for samsykelighet med både fysisk og psykisk lidelser. Noe som medfører medisinske og relasjonelle utfordringer for helsevesenet og sykepleierne som møter disse pasientene. Det å møte pasientene ga sykepleierne i denne studien ulike opplevelser. Det fremkommer i studien at sykepleierne har opplevelser av negativ og positiv dimensjon i møte med rusmiddelavhengig pasient etter selvmordsforsøk. Opplevelsene av negativ dimensjon var i overvekt og var mer eller mindre kontinuerlig tilstede. Opplevelsene av positiv dimensjon var forankret ønsket om å møte pasienten med respekt og anerkiennelse, og når møtene bar preg av å oppnå en relasjonell kontakt med pasienten. De negative opplevelsene som ofte ble nevnt var frykt og uforutsigbarhet og irritasjon De positive opplevelse ble beskrevet som interesse, engasjement, motivasjon og vekst. De håndterte sin opplevelser i hovedsak gjennom støtte fra kolleger, økt kunnskap og erfaring og ved å gjøre bruk av selvrefleksjon beskrevet som bevissthet og annerkjennelse.en_US
dc.description.abstractTitle: Experiences: Experiences of casualty ward nurses concerning patients with drug and/or alcohol addiction following suicide attempts. Aim: The purpose of this study is to increase knowledge and understanding of how nurses in casualty wards experience dealing with drug-dependent patients following suicide attempts, and explore how such experiences are handled. Background: Drug addiction and suicidal behavior constitutes major medical and relational challenges for health care. Substance use disorder increases the risk of suicide, with asphyxiation and hanging the most common methods, followed by poisoning. The casualty ward nurses are the first ones to meet the patient after a suicide attempt. The casualty ward nurses have high competence in somatic medical care, but little competence in dealing with psychiatric disorders, drug addiction and associated behavior. Research on these topics is recommended, with the nurses themselves being the ones who can best relate how this is perceived and handled. Method: The study has a hermeneutic phenomenological approach with exploratory design. Six qualitative interviews in the form of semi-structured interviews were conducted on two casualty wards. Findings: Nurses described negative and positive experiences. Negative experiences were more often described than positive experiences. These experiences included fear, unpredictability, irritation, despair and frustration. The positive experiences included interest, commitment, motivation and growth. Nurses handled their experiences through self-reflection processes which included awareness, recognition and preparedness, based on each individual situation. They benefited from their professionalism, support from colleagues, and increased knowledge and experience. Conclusion: Drug addiction and suicide attempt are complex conditions with risk for physical and mental disorders. This causes medical and relational challenges for nurses who encounter these patients. To meet the patients gave the nurses in this study different experiences. It emerged that nurses have experiences of negative and positive dimension in the face of drugdependent patient after suicide attempts. The experiences of negative dimension was overweight and was more or less continuous presence. Experience of fear and unpredictability and irritation were frequently mentioned. The experiences of positive dimension was rooted desire to meet the patient with respect and dignity and when the meetings were characterized by achieving a relational contact with the patient The positive experience was described as interest, commitment, motivation and growth. Nurses handled their experiences mainly through peer support, increased knowledge and experience and by making use of selfreflection described as awareness and recognition.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectSykepleiereen_US
dc.subjectmedisinsk akuttmottaken_US
dc.subjectopplevelseen_US
dc.subjectrusmiddelavhengigheten_US
dc.subjectselvmordsforsøken_US
dc.subjecthåndteringen_US
dc.subjectselvrefleksjonen_US
dc.subjectberedskapen_US
dc.subjectkunnskap og erfaringen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.titleSykepleiere i medisinske akuttmottak sine opplevelser i møte med rusmiddelavhengig pasient etter selvmordsforsøken_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel