Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNystrøm, Maria
dc.contributor.authorSnøtun, Lone Merete Bechen
dc.date.accessioned2016-10-19T06:55:16Z
dc.date.available2016-10-19T06:55:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3411
dc.descriptionMaster i psykisk helsearbeiden_US
dc.description.abstractMisbruk eller avhengighet av rusmidler kan være en langvarig tilstand. Rusmisbruk er forbundet med utvikling og forverring av mange sykdommer. Friluftsterapi-gruppa har som mål å organisere den fysiske aktiviteten tilrettelagt for gruppa, med tanke på at fysisk aktivitet kan være med å bidra til å dempe det subjektive russuget. Samt finne nye arenaer å lære seg å leve et rusfritt liv, også i samhandling med andre. Oppgavens formål er å undersøke hvilke kunnskaper frilufts terapeuter har opparbeidet seg på bakgrunn av erfaring i forhold til friluftsliv som terapi, i møtet med personer som ønsker endring i sitt liv med rus og avhengighet. Hovedhensikten er å belyse om og hvordan friluftsterapi kan bidra til positive helseeffekter. Videre er formålet å få en forståelse av drivkreftene bak friluftsterapi ved bruk av kvalitativ metode, og gjennom analysen komme frem til noen forklaringsteorier. Den foreliggende analysen har som hovedmålsetting å forstå kompleksiteten i en sosial handlende terapeutisk motivstruktur, i det institusjonelle miljøet disse er en del av. Det er nødvendig at et slikt perspektiv gis betydelig vekt for å gripe kompleksiteten i de prosessene som studeres. Funnene viser at friluftsliv er med å flytte fokus fra innvendig til utvendig. Funnene viser også at friluftslivsterapi er med å lindre den sosiale angsten, og bidrar til å knytte bånd. Fysisk aktivitet kan styrke selvfølelsen via mestring og bidra til å fylle tomrommet etter misbruket. Friluftsliv tar for seg aktivitet i friluft, i fritiden. Friluftsterapi har en terapeutisk tilnærming på flere områder enn den fysiske. Det gis en teoretisk avklaring/forankring av begrepene helse, friluftsliv, fysisk aktivitet, rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer. Det drøftes nærmere hvilke karaktertrekk som kjennetegner friluftsterapi i en institusjonell arena/ramme, og fenomenene som kommer til uttrykk innenfor det som karakteriseres som positive helseeffekter av friluftsterapi. I dette ligger et ønske om å legge frem et alternativ og en strategi for studie av denne typen prosesser, hvor bidraget er å betrakte som et supplement til eksisterende arbeider.en_US
dc.description.abstractAbuse or dependence on drugs can be a prolonged state. Substance abuse is associated with the development and exacerbation of many diseases. Outdoor Therapy group aims to organize the physical activity organized for the group, considering that physical activity may help to curb the subjective craving for alcohol and/or other drugs. As well as find new venues to learn to live a drug-free life, also in collaboration with others. The thesis aims to investigate what knowledge outdoor therapists have built up on the basis of their outdoor therapeutic experience with people who want change in their lives with drugs and addiction, using qualitative methods. The main purpose is to examine whether and how recreation therapy can contribute to positive health effects. Furthermore, the purpose is to gain an understanding of the driving forces behind the outdoor therapy and through analysis find some explanatory theories. The present analysis has as main objective to understand the complexity of a social shopper therapeutic design structure, in the institutional environment in which they are a part. It is necessary that such a perspective of considerable weight for gripping the complexity of the processes being studied. The findings show that outdoor recreation is to move the focus from inside to outside. The findings also show that outdoor recreation therapy is to alleviate the social anxiety, and helps to establish ties, in addition to physical activity can strengthen ourselves through mastery and help fill the void left by the abuse. Outdoors activity is about activity in the nature, in your spare time. Outdoor therapy has a therapeutic approach in several areas than the physical. It provides a theoretical clarification / anchoring the concepts of health, recreation, physical activity, substance abuse and mental health problems. It is discussed the traits that characterize outdoor therapy in an institutional area, and phenomena that are expressed in what is described as positive health effects of outdoor therapy. It is here a desire to introduce an alternative method and a strategy for study of this type of processes, in which the contribution is to be considered as a supplement to existing works.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectFriluftsliven_US
dc.subjectFriluftsterapien_US
dc.subjectFysisk aktiviteten_US
dc.subjectPsykisk helseen_US
dc.subjectRusavhengigheten_US
dc.subjectPositive helseeffekteren_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.titleÅ bli rusa på livet – Perspektiver fra terapeutens ståsted om friluftslivets betydning som helsefremmende metode mot rusavhengigheten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel