Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugstad, Gro Killi
dc.contributor.authorUgland, Jannicke Merethe
dc.date.accessioned2015-11-10T10:14:32Z
dc.date.available2015-11-10T10:14:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2837
dc.descriptionMaster i psykisk helsearbeiden_US
dc.description.abstractBakgrunn: Sosialarbeidere og deres opplevelser og reaksjoner når de arbeider med klienter som ønsker å ta selvmord har hatt liten fokus i forskning. Denne studien vil kunne belyse fenomenet og gi kunnskap til i feltet. Hensikt og problemstilling: Formålet med denne studien var å få en forståelse av hvordan sosialarbeidere som skal få klienter ut i arbeidsrettet tiltak opplever klienter med en selvmordsproblematikk. Forskning har tidligere knyttet sosialarbeidere opp studier gjort på kliniske terapeuter, men siden deres grunnutdanning er veldig forskjellig er det verdt å se nærmere på sosialarbeidere alene. Studiet vil kunne gi ansatte i NAV og deres ledere en større forståelse av opplevelsene og hva som kan være nyttig inn i veiledning og undervisning for å løfte kompetansenivået. Problemstillingen er: «Hvordan opplever sosialarbeidere som jobber med arbeidsrettet tiltak å ha klienter med en selvmordsatferd?» Teori: I denne studien er det lagt vekt på et salutogenestisk perspektiv i drøfting og kunnskap om selvmordsforebyggende arbeid opp mot stress og mestring. Metode: Kvalitativt forskning ble brukt som metode i denne studien, og fem respondenter ble intervjuet ved bruk av semistrukturert intervju med fokus på deres opplevelser i et fenomenologisk perspektiv. Analysematerialet ble gjennomgått og analysert etter systematisk tekstkondensering. Resultat: Fire tema ble funnet; stress, mestring, tilnærming og ansvar. Konklusjon: Funnene viser en høy grad av stress hos respondentene i møte med klienter med en selvmordsatferd. Stresset fikk konsekvenser privat og profesjonelt, og viser seg å føre til lav følelse av mestring og trygghet. I denne masterstudien ble det funnet en sammenheng mellom manglende teoretisk kunnskap og trening om håndtering av selvmordsrisiko og nivået av stress. Behovet for veiledning og ytterligere skolering ble uttrykt hos flere av respondentene. Der hvor det ble funnet lavt stressnivå og god mestringsevne i denne studien viste det seg at respondentene hadde veilederkurs og bred kunnskap om selvmordsforebyggende arbeid.en_US
dc.description.abstractBackground: Social workers and how they experience and react to clients with a suicidal behaviour is not paid attention to in the research field. This study will enlighten the phenomenon and give knowledge into the field. Aim: The purpose of this study was to answer: “How social workers that work with job creations program experience client with suicidal behaviour?” Research has previously linked social workers with studies on clinical therapists, but since their basic education is very different it is worth to do studies only with social workers. This study will provide people who are employed in social work and their leaders a greater understanding of the experience and reactions and what can be used in counselling and teaching to raise the level of competence. Theory: In this study, the emphasis is on a salutogenetick perspective in the discussion and knowledge about suicide prevention. Coping and stress are focused as reactions in the perspective. Method: Qualitative research was used as a method in this study five respondents were interviewed using semi-structured interviews focusing on their experiences in a phenomenological perspective. Analysis material was reviewed and analyzed by systematic text condensation. Results: Four topics were found; stress, coping, approximate and responsibility. Conclusion: The results show a high level of stress among respondents in the meeting with clients with suicidal behaviour, and stress had consequences both privately and professionally. Stress showed to cause low sense of coping and confidence. In this master study it was found a correlation between lack of theoretical knowledge and training on suicide prevention and the level of stress. The need for guidance and further education was expressed by several of the respondents. The respondents who coped the clients with clients with suicidal behaviour had broader knowledge of suicide.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectSosialarbeidereen_US
dc.subjectStressen_US
dc.subjectSalutogeneseen_US
dc.subjectEmpowermenten_US
dc.subjectMestringen_US
dc.subjectSelvmorden_US
dc.subjectSelvmordsatferden_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.titleHvordan opplever sosialarbeidere som jobber med arbeidsrettet tiltak å ha klienter med en selvmordsatferd?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record