Show simple item record

dc.contributor.advisorSagbakken, Mette
dc.contributor.authorKleiveland, Kristin
dc.date.accessioned2015-09-25T06:44:53Z
dc.date.available2015-09-25T06:44:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2718
dc.description.abstractTittel: Sykepleierens ansvar og rolle i akuttmottak. Bakgrunn: I 2007 gjorde Statens Helsetilsyn en stor kartlegging av norske akuttmottak. I rapporten som etterfulgte kartleggingen ble det påpekt at det er uklart ansvar mellom de ulike faglige rollene i akuttmottaket og pasientsikkerheten var truet. Det mangler forskning på forholdene i norske akuttmottak og de siste årene har det pågått offentlige debatter om akuttmottakenes organisering og forsvarlighet. Det er derfor behov for å belyse de ulike rollene og ansvaret ytterligere gjennom forskning på blant annet sykepleierens rolle og ansvar. Hensikt: Studiens hensikt er å beskrive og avdekke nye perspektiver av sykepleierens rolle og ansvar i akuttmottak. Metode: Studien har et kvalitativt design med metodetriangulering og informanttriangulering. Ved en eksplorativ tilnærming har kunnskapsutviklingen i hovedsak basert seg på empiriske funn. Funnene er analysert i henhold til Malteruds fire analysetrinn, i tillegg til bruk av andre ad-­‐hoc teknikker for analyse. Resultat: Sykepleiernes rolle og ansvar er nært knyttet til ivaretagelse av pasientene som menneske, men innebærer også medisinske og sykdomsorienterte oppgaver og vurderinger. Sykepleierne har et særlig ansvar for at pasienten får den hjelpen han/hun har behov for, da de møter pasienten først og gjør de første vurderingene. I tillegg organiserer og styrer sykepleierne ressursene i akuttmottaket og yter service til ulike aktører. Sykepleierne fungerer som mellomleddet mellom ulike parter og som et sikkerhetsnett rundt pasienten i form av at de går ut og inn av ulike roller som til enhver tid må ivaretas. Konklusjon: Sykepleiernes formelle ansvar synliggjør i liten grad deres faktiske ansvar, men det faktiske ansvaret er vanskelig å beskrive fordi det til tider er altomfattende, lite avgrenset og tangerer legenes ansvarsområder hvor legen er den besluttende myndigheten. Sykepleierne er medisinsk orienterte med fokus på medisinsk prioritering og vurdering, men representerer likevel en profesjon som ivaretar en helhetlig tenkning rundt pasientene, på tvers av medisinske spesialiteter og på tross av økonomiske rammer. Pasientene, legene og sykepleierne vurderer sykepleiernes faglige autonomi svært ulikt, men sykepleierne spiller ut sin rolle på en måte som de opplever tjener fellesskapet best.en_US
dc.description.abstractTitle: Nurses role and responsibilities in the Emergency Department. Background: In 2007, the Norwegian State Board of Health conducted a major survey of the Norwegian Emergency Departments. In the report that followed the survey it was pointed out that there are unclear responsibilities among the various professional roles and that this threatened patient safety. There is a lack of research on the conditions in the Norwegian Emergency Departments and during the recent years there has been an ongoing public debate about how the Emergency Departments should be organized. There is a need to examine the various roles and responsibilities further through research, and research related to the nurses’ role and responsibilities in the emergency department is one such area. Purpose: The purpose of this study is to describe and reveal new perspectives of the nurses' role and responsibilities in the Emergency Department. Method: The study has a qualitative design and includes triangulation of methods and informant triangulation. Trough an exploratory approach the development of knowledge is primarily based on the empirical findings. The results are analysed according to Malteruds four analytical steps, in addition to the use of other ad hoc techniques for analysis. Results: Nurses' role and responsibility is closely related to the safeguarding of patients as human beings, but also involves medical-­‐ and disease-­‐oriented tasks and assessments. The nurses have a particular responsibility to ensure that the patient gets the help he / she needs, since they meet the patient first and do the first assessments. In addition, the nurses organize and manage the resources in the emergency department and provide services to various players. Nurses act as intermediaries between different parties and by going in and out of different roles, given time and need, they create a safety-­‐net around the patient. 6 Conclusion: Nurses formal responsibility does not fully correspond with their actual responsibility, but their actual responsibilities are difficult to describe because at times it is all-­‐encompassing, not enough restricted and tangent doctors' responsibilities in which the physician has the decision-­‐making authority. The nurses are medically oriented with a focus on medical prioritization and assessment, but still they represents a profession that maintains a holistic thinking around patients, across medical specialties, and in spite of financial constraints. Patients, doctors and nurses assess nurses' professional autonomy very different, but the nurses play out their role in a way that they feel best serve everyen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectnorske akuttmottaken_US
dc.subjectorganiseringen_US
dc.subjectforsvarligheten_US
dc.subjectsykepleiereen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.titleSykepleierens ansvar og rolle i akuttmottak.en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record