Show simple item record

dc.contributor.advisorAndenæs, Randi
dc.contributor.authorNilsen, Marita
dc.date.accessioned2015-09-25T06:28:03Z
dc.date.available2015-09-25T06:28:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2710
dc.descriptionMaster i klinisk sykepleievitenskapen_US
dc.description.abstractBakgrunn/Hensikt: Colorectal kreft(CRC) er den raskest voksende sykdommen i Norge. Det vil det være av betydning å få mer kunnskap om hvilke helseplager, og utfordringer pasienter med CRC har, som kreftoverlevere, hvordan denne pasientgruppen opplever sin helserelaterte livskvalitet. Studiens hensikt var å undersøke hvordan faktorene, depresjon, sosial støtte og seksualitet innvirket på livskvaliteten til kvinner og menn med CRC. Teoretisk fundament: Søket etter originale studier basert på problemstillingen, ble gjennomført i elektroniske databaser. De fleste søk ble foretatt i Medline og Cinahl. Som teoretisk fundament er valgt livskvalitetsmodellen til Wilson &Clearly(1995) , og Responceeshift (Spranger &Swartz,1999) Aaron Beck´s skjemateori er benyttet som forklaring for utvikling av depresjon. Teori om sosial støtte er hentet fra Dalgard(2009) og Fyrland(2005), med fokus på direkte støtte og bufferhypotesen Metode: Datamaterialet er hentet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT3 (2006-08).I denne studien ble alle voksne med colorectal kreft(CRC) inkludert. Utvalget besto av 279 personer i alder fra 19 til 91 år, hvorav 152 kvinner og 127 menn. I analysene er brukt beskrivende statistikk som gjennomsnitt, og mål for spredning. I tillegg er benyttet bivariat analyser med kysstabeller og kjikvadratest, samt student t-test . Resultat: Resultatene viser at de fleste pasienter med CRC ,rapporterte god livskvalitet. Forskjellene mellom kjønnene var små, men noen flere kvinner enn menn oppgav lav livskvalitet. Studien viste en signifikant forskjell i livskvaliteten, mellom de med depresjon og de uten. De fleste oppgav å ha god sosial støtte. Her oppgav kvinnene å ha flere støttespillere enn menn. Det var signifikante forskjeller mellom kvinner og menn, for de som oppgav å ikke ha en form for sosial støtte. Her var livskvaliteten var påvirket hos kvinnene men ikke hos menn. For livskvalitet og seksualliv var forskjellene større kjønnene mellom. Funnene indikerer at de med seksuell interesse og glede hadde høyest livskvalitet. Konklusjon: Resultatene tyder på at de tre faktorene, depresjon, sosial støtte og seksualitet kan spille en rolle for livskvaliteten hos både kvinner og menn, hos denne kategorien kreftoverlevere. Resultatene viste noen forskjeller mellom de ulike faktorene og opplevelsen av livskvalitet, samt forskjeller mellom kjønnene. De faktorene som er belyst i oppgaven er viktig med hensyn til den psykiske, sosiale og seksuelle helses påvirkning på livskvalitet, hos pasienter med CRC. Det å identifisere faktorer med betydning for livskvalitet hos denne pasientkategorien er viktig. Det er nødvendig med flere og større studier, er for å avdekke ulike faktorer som i størst mulig grad påvirker livskvaliteten. Kunnskap og forståelse for faktorer som har sammenheng med god livskvalitet, er viktige forutsetninger for at helsepersonell kan møte pasientenes behov, og derved gi målrettet og riktig omsorg og behandling.en_US
dc.description.abstractPurpose: Colo Rectal Cancer (CRC) is the fastest growing illness in Norway. It will be of crucial importance to obtain more knowledge about what kind of health problems and challenges patients with CRC live with as cancer survivors, how this group of patients experience their health-related life quality. The purpose of this research was to check out how factors like depression, social support and sexuality influence on life quality for women and men with CRC. Theoretical fundament : Search for original studies based on the issue in question was conducted through electronic databases.Most searches were made in Medline and Cinahl. As theoretical fundament I have chosen the following :The life quality model of Wilson & Clearly (1955) Responceeshift of Spranger & Swartz (1999). The form theories of Aaron Beck, used as explanation for the development of depression.The theory about social support is adapted from Dalgard (2009) and Fyrland (2005), with focus on direct support and the buffer hypothesis Method: The data material has been adopted from The Health Survey in Nord-Trøndelag, HUNT3 (2006- 08).In this study all adults with colorectal cancer (CRC) were included. The sample group consisted of 279 persons aged from 19 to 91 years, whereof 152 were females and 127 males. In the analysis I have used descriptive statistics like average measurements and measurements for proliferation. In addition bivariat analyses with cross tables and kjiquadra tests, in addition to student t-test. Results: The results show that most CRC patients report good life quality. The differences between sexes were minor, but some more women than men reported low life quality. The study showed a significant difference between those who suffered from depression and those who did not. Most of them said they had experienced good social support. More women reported of of more support than men. There were significant differences between men and women from those who reporteed to have no social support at all, where life quality for women was influenced , and not for men. As to life quality and and sexual life, the differences between the sexes were more significant.The findings indicate that those with sexual interest and joy have the highest life quality. Conclusion: The results indicate that the three factors depression, social support and sexuality play a decisive role in the life quality for both men and women – with this category of cancer survivors. The results show some differneces between the three factors and the experience of life quality, and differences between the sexes. The factors focussed on in this survey are important with respect to the influence on life quality that psychic , social and sexual health has on CRC patients. To identify factors of significance for life quality for this category of patients is of great importance. It is also important to undertake more in-depth studies and research to unveil different factors that influence life quality. Knowledge and understanding of factors that are closely related to good- life quality are important assumptions for the fact that health personnel can meet with the patients’ needs , thus being more able to give a correct and to- the- point care and treatment.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectColorectal kreften_US
dc.subjectCRCen_US
dc.subjecthelserelatert livskvaliteten_US
dc.subjectdepresjonen_US
dc.subjectsosial støtteen_US
dc.subjectseksualiteten_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.titleHelse og livskvalitet hos personer med colo rectal cancer, med vekt på depresjon, sosial støtte og seksualitet.en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record