Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBergland, Astrid
dc.contributor.authorTom Eirik, Bru-Olsen
dc.date.accessioned2014-10-27T13:10:06Z
dc.date.available2014-10-27T13:10:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2150
dc.descriptionMaster i rehabilitering og habiliteringen_US
dc.description.abstractStudiens bakgrunn og hensikt: Forskning viser at selvstendighet i Activities of Daily Living (ADL) spiller en vesentlig rolle for opplevelsen av autonomi og for livskvaliteten til sykehjemsbeboere. Dette mastergradsarbeidet undersøker utviklingen av ADL-funksjonen i løpet av 6 måneder og hvorvidt muskelstyrke, balanse, mobilitet, fysisk aktivitet og kognitiv funksjon målt på et gitt tidspunkt kan predikere ADL-funksjon målt 6 måneder senere hos gående sykehjemsbeboere. Design: Studien utgår fra en nordisk multisenterstudie av sykehjemsbeboere og er en 6 måneder lang longitudinell, prospektiv observasjonsstudie. 98 gående sykehjemsbeboere ble inkludert. Sosiodemografiske variable og ADL-funksjon (‘Functional Independence Measure’), muskelstyrke (‘Chair-Stand’), balanse (Bergs balanseskala og ‘Falls Efficacy Scale’), mobilitet (selvvalgt og maksimal ganghastighet), fysisk aktivitet (‘Nursing Home Life Space Diameter’) og kognitiv funksjon (‘Mini-Mental State Examination’) ble registrert ved baseline og ADL-funksjon ble målt på nytt etter 6 måneder. Utviklingen av ADL-funksjon ble undersøkt ved å sammenligne FIM-score ved baseline og 6 måneder senere. Univariat og multivariat lineær regresjonsanalyse ble benyttet for å undersøke om variablene som ble målt ved baseline kunne predikere ADL-funksjonen 6 måneder senere. Resultater: Det var ingen statistisk signifikant gjennomsnittlig endring i FIM-score i løpet av 6 måneder i utvalget som helhet. Kvinnene hadde imidlertid en signifikant negativ endring i FIMscore på 3,14 poeng (p= .02) og hadde en signifikant dårligere gjennomsnittlig utvikling enn menn på alle FIM-sumscorene. Bortsett fra de sosiodemografiske variablene, viste univariate analyser at alle variablene registrert ved baseline var signifikante prediktorer for minst én av FIM-sumscorene etter 6 måneder. Både univariate og multivariate analyser viste at balanse var den viktigste prediktoren. Balanse alene kunne forklare 56% av variansen i FIM-score. Konklusjon: Ved å observere balansefunksjonen hos sykehjemsbeboerne kan en få en indikator på hvem som kan ha spesielt god nytte av tiltak med tanke på å opprettholde ADL-funksjonen. Balansetrening vil trolig ha en gunstig effekt på ADL-funksjonen hos de gående sykehjemsbeboerne.en_US
dc.description.abstractBackground and objective: Independence in Activities of Daily Living (ADL) is important to the feeling of autonomy and quality of life for nursing home residents. This study investigate the change in ADL-function over 6 months and if muscle strength, balance, mobility, physical activity and cognitive function can predict ADL-function after 6 months in nursing home residents who are able to walk. Design: The study is a 6-month longitudinal prospective observational study based on a Nordic multi-center study on physical and daily activities for nursing home residents. 98 walking nursing home residents were included. Socio-demographic variables, ADL-function (Functional Independence Measure), muscle strength (Chair-Stand), balance, (Berg Balance Scale and Falls Efficacy Scale), mobility (self-selected and maximum walking speed), physical activity (Nursing Home Life Space Diameter) and cognitive function (Mini-Mental State Examination) were recorded and assessed at baseline and ADL-function was assessed again after 6 months. Change in ADL-function was examined by comparing FIM-scores at baseline and 6 months later. Univariate and multivariate linear regression analysis was used to investigate whether the variables which were recorded at baseline were able to predict ADL-function after 6 months. Results: Mean change in FIM-score from baseline to 6 months later was not statistically significant. The women had, however, a significant decline in FIM-score of 3,14 points (p= .02) and the mean change was more negative for the females than the males in all the FIM-sumscores. All the variables recorded at baseline, except the socio-demographic variables, were able to significantly predict at least one of the three FIM-sumscores after 6 months. Both univariate and multivariate regression analysis revealed that balance was the most important predictor. Balance alone explained 56 % of the variance in FIM-score after 6 months. Conclusion: By observing the balance, one can get an idea of who might benefit from interventions to maintain ADL-function. Balance training is likely to have a beneficial effect on ADL-function in nursing home residents who are able to walk.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectBalanseen_US
dc.subjectMuskelstyrkeen_US
dc.subjectFysisk aktiviteten_US
dc.subjectKognitiv funksjonen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Fysikalsk medisin og rehabilitering: 764en_US
dc.titlePrediksjon av ADL-funksjon hos gående sykehjemsbeboere: En kvantitativ studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel