Show simple item record

dc.contributor.advisorOnstad, Ragnhild Flittie
dc.contributor.advisorTallaksen, Dag Willy
dc.contributor.advisorHalvorsen, Kristin
dc.contributor.authorStenstad, Tonje
dc.date.accessioned2014-08-05T13:09:52Z
dc.date.available2014-08-05T13:09:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2059
dc.descriptionMaster i helse og empowermenten_US
dc.description.abstractBakgrunn: Omlag 64 millioner mennesker er rammet av KOLS på verdensbasis, og det forventes en økning på 30% de neste ti årene dersom det ikke igangsettes økte forebyggende tiltak. KOLS kan ikke kureres, men ved å la de som er rammet være delaktige i pleie og behandling kan man bidra til at de blir bedre i stand til å håndtere sykdommen. Dette kan være med på å fremme helse og livskvalitet, som igjen trolig kan bidra til å redusere antall sykehusinnleggelser. KOLS-forverringer er blant de hyppigste årsakene til innleggelser ved norske sykehus, og en reduksjon vil trolig være positivt både i et samfunnsøkonomisk perspektiv og for pasientene. Hensikt: Å utforske og beskrive hvilke erfaringer personer rammet av KOLS har med brukermedvirkning i kommunehelsetjenesten. Teoretisk forankring: Studien er forankret i teori om helse, helsefremming, brukermedvirkning og empowerment. Metode: Studien har en kvalitativ tilnærming. Det er gjennomført semistrukturerte individuelle intervju med åtte personer rammet av KOLS som mottar hjelp fra hjemmetjenesten. Data er tolket gjennom kvalitativ innholdsanalyse. Funn og fortolkninger: Funn og fortolkninger tyder på at respondentene opplever både å få medvirke og å ikke få medvirke. Mangel på ressurser, kontinuitet i pleie og kunnskap om KOLS ser ut til å påvirke negativt, mens å bli møtt med interesse og respekt ser ut til å virke positivt inn. Positive opplevelser ble hovedsakelig knyttet til stabile sykdomsfaser, mens negative oftest fant sted etter utskrivelse fra sykehus og i forverringsfaser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2014
dc.subjectBrukermedvirkningen_US
dc.subjectKolsen_US
dc.subjectHjemmetjenestenen_US
dc.titleErfaring med brukermedvirkning i kommunehelsetjenesten blant personer rammet av kronisk obstruktiv lungesykdomen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record