Show simple item record

dc.contributor.advisorChristiansen, Bjørg
dc.contributor.authorRødbotten, Nora
dc.date.accessioned2014-04-11T08:21:54Z
dc.date.available2014-04-11T08:21:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1983
dc.descriptionMaster i klinisk sykepleievitenskapen_US
dc.description.abstractFormål: Hensikten med denne studien har vært å identifisere faktorer som har betydning for pasienters opplevelse av koloskopiundersøkelse utledet fra pasientens perspektiv. Teoretisk forankring: I studien er det ved hjelp av ulik litteratur og forskning gjort rede for begreper som koloskopi, smerte, pasientinformasjon, asymmetrisk relasjon og skam. Teori av blant andre Goffman og Berger & Luckmann om det sosiologiske begrepet rolle, har vært brukt til å belyse hvordan pasienter opptrer i relasjon med helsepersonell. Merleau-Ponty sin teori om kroppsfenomenologi er benyttet for å forstå opplevelsen av koloskopiundersøkelsen ut fra pasientens perspektiv. Metodologi: Studien er kvalitativ og har et utforskende og beskrivende design. Det empiriske datamaterialet består av enkeltintervju med åtte informanter som har gjennomgått koloskopiundersøkelse, fordelt på tre ulike sykehus på østlandsområdet. De transkriberte intervjuene har blitt analysert inspirert av hermeneutisk tradisjon, med utgangspunkt i Kvale og Brinkmanns tre tolkningskontekster. Resultater: Funnene fra studien er presentert i tre hovedkategorier; forholdet til koloskopi i forkant av undersøkelsen, opplevelse av koloskopiundersøkelsen, og forholdet til helsepersonell. Resultatene er diskutert i lys av teori under fire overskrifter; kropp og følelse av skam, redsel for smerte, roller og relasjoner og tillit til informasjon. Konklusjon: Temaet var forbundet med skam og det var mangel på aksepterte ord for å beskrive situasjoner og følelser knyttet til koloskopi. Den skriftlige informasjonen om undersøkelsen inneholdt forvirrende og skremmende begrep, og informasjonen om tarmtømming var mangelfull. Informantene savnet anledning til å stille spørsmål om forberedelsene til koloskopi. Informantenes syn på rollen som pasient og deres opplevelse av kroppen som undersøkelsesobjekt, ble diskutert. Relasjonen med helsepersonell var spesielt viktig for informantenes opplevelse. Nok tid til informasjon om resultatet etter undersøkelsen og med anledning til å stille spørsmål til legen ble ansett som viktig.nob
dc.description.abstractPurpose: To identify factors that affect patients’ experience of colonoscopy examination derived from the patient perspective Literature: Various literature and research results are used to explain terms such as colonoscopy, pain, patient information, asymmetrical relationship and shame. Theories divised by “Goffman” and “Berger & Luckmann” among others, on the sociological concept of role, have been used to illustrate how patients behave in relation to health professionals. Merleau-Ponty’s theory of the body phenomenology was used to understand the experience of colonoscopy examination from the patient perspective. Method: The study is qualitative and has an exploratory and descriptive design. The empirical data consists of individual interviews with eight informants who have undergone colonoscopy examination, in three different hospitals in the Oslo area. The analysis of the transcribed interviews was inspired by the hermeneutic tradition, based on Kvale and Brinkmanns’ three interpretation contexts. Results: The findings are presented in three main categories: the relationship with colonoscopy prior to the examination, the experience of the colonoscopy examination, and relationship to health professionals. The results are discussed in light of the above stated theories under four headings; body and feelings of shame, fear of pain, roles and relationships, and trust in information. Conclusion: Colonoscopy was associated with shame and there was a lack of accepted words to describe situations and feelings. The written information about colonoscopy contained confusing and frightening concepts, and information regarding bowel preparation was inadequate. Informants missed an opportunity to ask questions about preparation prior to the colonoscopy. The interviewees’ views on the role of the patient and their experience of the body as an object of study were discussed. The relationship to health professionals’ was particularly important for the informants’ experience. Time to discuss the outcome of the colonoscopy and an opportunity to ask the doctor questions following the procedure were also considered important.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleieen_US
dc.subjectKoloskopien_US
dc.subjectPasienteren_US
dc.subjectPasientperspektiven_US
dc.subjectPasientinformasjonen_US
dc.subjectHelsepersonellen_US
dc.subjectSkamen_US
dc.subjectTarmundersøkelseren_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Endokrinologi: 774en_US
dc.title”Det er ikke noe en snakker om egentlig” : en kvalitativ studie om koloskopien_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record