Show simple item record

dc.contributor.advisorLid, Inger Marie
dc.contributor.authorStødle, Irene Vestøl
dc.date.accessioned2014-02-19T13:06:18Z
dc.date.available2014-02-19T13:06:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1838
dc.descriptionMaster i rehabiliteringen_US
dc.description.abstractMålet med denne studien var å beskrive de bakenforliggende faktorene et utvalg eldre oppgir som viktige for oppstart og videre deltakelse i en ni måneder lang, gruppebasert, treningsintervensjon. Hensikten var også at denne beskrivelsen kunne være nyttig for hvordan rehabiliteringsarbeidere best kunne støtte opp om brukeres motivasjon til trening når trening inngår som en del av rehabiliteringsprosessen. Det kvalitative forskningsintervju ble brukt som datainnsamlingsmetode og syv informanter, fire kvinner og tre menn i alderen 81 til 92, ble intervjuet i løpet av vinteren 2012. Alle hadde deltatt i første sesong av treningsintervensjonen med høy grad av deltakelse. Seks av syv var fremdeles med i opplegget da intervjuene ble gjennomført, i sesong to av intervensjonen. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd og transkribert og analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering modifisert av Malterud (2003). Studiens funn viste at informantenes livssituasjon inkludert helsestatus og tro på at trening kunne hjelpe, var viktig for oppstart i intervensjonen. For videre deltakelse var selvopplevde endringer som førte til mestring av rolleoppgaver, instruktørens faglige og personlige egenskaper og sosial støtte fra leger, meddeltakere og familie viktige motiverende faktorer. Funnene ble diskutert ved bruk av Aaron Antonovskys teori om salutogenese som hovedteori, samt teori fra det fenomenologiske perspektiv, teori om aldring og bevegelse og rolleteori.nob
dc.description.abstractThe aim of this study was to describe in a deeper sense, the motivational factors elderly persons point out as most important for their participation and adherence to this nine months long group exercise program. My hope was that knowledge about these factors could be helpful for rehabilitation workers in stimulating participation and adherence to exercise interventions when exercise is a part of the rehabilitation process. The method used in this study, was the individual semi-structured interview, and seven informants were interviewed during the winter season in 2012. Four women and three men aged from 81 to 92 were interviewed, and they all had participated in the first season of a community based group training program with high grade of adherence. Six out of seven were still participating in the program when the interviews were performed. The interviews were taped, transcribed, and finally analyzed using Systematic Text Condensation (STC) modified by Malterud (2003). The findings showed that the participants’ life situation, including their health status was the most important motivational factor for beginning in the program, as well as beliefs in that exercise could be a helpful strategy. For further adherence to the program, the participants’ experienced changes which led to better coping of roles, the social support from peers, doctors and family and the personal and professional role of the instructor came up as most important. These findings were further discussed using Aaron Antonovskys’ theory of salutogenesis as the main theory. Theory from the phenomenological perspective as well as theory of aging, physical activity and roles were also used in the discussion.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for helsefagen_US
dc.subjectEldreen_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectGruppetreningen_US
dc.subjectDeltakelseen_US
dc.subjectSalutogeneseen_US
dc.subjectMestringen_US
dc.subjectKroppsfenomenologien_US
dc.subjectRolleren_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Geriatri: 778en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Fysikalsk medisin og rehabilitering: 764en_US
dc.titleEldres motivasjon til deltakelse i organisert, gruppebasert trening : en kvalitativ intervjustudie med deltakere fra en ni måneders, gruppebasert treningsintervensjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record