Show simple item record

dc.contributor.advisorLeegaard, Marit
dc.contributor.authorSjøveian, Aud Karin Hjelpdahl
dc.date.accessioned2013-08-30T07:13:55Z
dc.date.available2013-08-30T07:13:55Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1585
dc.descriptionMaster i klinisk sykepleievitenskapen_US
dc.description.abstractTittel: Akselerert pasientforløp- hvordan kan sykepleieren fremme pasientens medvirkning i postoperativ smertebehandling? Formål: Formålet med studien er å beskrive sykepleieres erfaringer med akselerert behandlingsforløp ved hofte- og kneprotesekirurgi, og hvordan sykepleiere og pasienter samhandler om den postoperative smertebehandlingen. Teoretisk forankring: Akselerert pasientforløp er en behandlingsmetode hvor preoperativ informasjon, teamarbeid, pasientdeltagelse og effektiv smertelindring skal bidra til at pasienten raskt gjenvinner normale funksjoner etter kirurgi. Tidligere studier viser en positiv medisinsk og kostnadsbesparende nytte av behandlingen, men samhandlingen mellom sykepleiere og pasienter i den postoperative perioden har ikke vært i fokus. Metodologi: Studien har et kvalitativ deskriptivt design, hvor undersøkelsesmetoden består av fem semistrukturerte intervjuer av sykepleiere. Analysen følger de prinsipper for kvalitativ analyse som Kvale & Brinkmann (2009) beskriver. Resultater: Pasientene er tidlig mobilisert etter hofte- og kneprotesekirurgi, men mange erfarer sterke smerter ved mobilisering 2. postoperative døgn. Mange pasienter har en passiv kommunikasjonsform, og bruk av ”numeric rate scale” viser diskrepans mellom pasientens og sykepleierens smertevurdering. Studien viser både personrelaterte og strukturelle barrierer for pasientmedvirkning i smertebehandlingen. Konklusjon: Ved implementering av akselerert pasientforløp kreves det ikke bare en omorganisering av prosedyrer og rutiner, men det bør legges til rette for at innarbeidede holdninger, oppfatninger og roller hos helsepersonell og pasienter får tid til å endres. Relevans for klinisk praksis: Studien har primært relevans for sykepleie ved akselerert pasientforløp, men prinsippet om pasientmedvirkning vil også være relevant ved postoperativ smertebehandling generelt.nob
dc.description.abstractTitle: Accelerated patient care - how can nurses promote patient involvement in post-operative pain management? Purpose: The purpose of this study is to describe nurses` experiences with accelerated patient care in hip and knee-arthroplasty, and how nurses and patients interact in postoperative pain management. Review: Accelerated patient care is a treatment where preoperative education, team work, patient participation and effective pain management will help the patient to quickly regain normal functions after surgery. Previous studies show a positive medical and cost-effective benefit of the treatment, but little attention is shown regarding interaction between patients and nurses in the postoperative period. Design and methods: The study has a qualitative descriptive design where the research method consists of five semi-structured interviews of nurses. The analysis follows the principles of qualitiative analysis as described by Kvale & Brinkmann (2009). Findings: Patients are mobilized early after hip and knee replacement surgery, but many experience severe pain at mobilization on the 2.nd postoperative day. Many patients have a passive form of communication, and a discrepancy was found between the patients assessment of pain and the nurses assessment by use of a numeric rate scale. The study shows both personal and structural barriers to patient participation in pain management. Conclusion: The implementation of accelerated patient care requires not only a reorganization of procedures and routines. Steps must also be taken to ensure that the ingrained attitudes, perceptions and roles of health personnel and patients have time to change. Relevance to clinical practice: The study is primarily relevant to nursing in accelerated patient care, but the principle of patient participation will be relevant in postoperative pain management in general.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for sykepleierutdanningen_US
dc.subjectAkselerert pasientforløpen_US
dc.subjectPasienteren_US
dc.subjectSykepleiereen_US
dc.subjectSmerteren_US
dc.subjectHofteproteseren_US
dc.subjectKneproteseren_US
dc.subjectKirurgien_US
dc.subjectPasientmedvirkningen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Ortopedisk kirurgi: 784en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.titleAkselerert pasientforløp : hvordan kan sykepleieren fremme pasientens medvirkning i postoperativ smertebehandling?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record