Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTamber, Anne-Lise
dc.contributor.authorVelva, Olga
dc.date.accessioned2013-05-08T12:30:36Z
dc.date.available2013-05-08T12:30:36Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1482
dc.descriptionMaster i rehabiliteringen_US
dc.description.abstractBakgrunn for oppgaven: Tidligere forskning på smerte hos sykehjemspasienter indikerer at feltet er komplisert, smertekartlegging og behandling er utilstrekkelig og det er nødvendig med ytterli-gere forskning både med kvalitativ og kvantitativ tilnærming. Sykepleiere er kjernepersonell for å oppdage smertetilstander hos sykehjemspasienter, og bidra til å få igangsatt smertebehandling. Målet med prosjektet er å innhente empirisk kunnskap om sykepleierens opplevelser og erfaring-er fra arbeid med kroniske smerter hos sykehjemspasienter, bidra til økt kunnskap om sykepleieres praksiserfaringer og bidra til å videreutvikle sykepleieres praksis med eldre sykehjemspasienter som har ikke-kreftrelaterte kroniske smerter. Forskningsspørsmål: Hvordan / på hvilke måte oppdager sykepleiere kroniske ikke-kreftrelatert smerter hos sykehjemspasienter? Metode: Kvalitative semistrukturerte intervju med seks sykepleiere som jobber i somatiske avdelinger i sykehjem. Resultater: Ubehandlet smerter hos sykehjemspasienter fører til at pasienter lider unødvendig og pasientens livskvalitet reduseres. Manglende eller fraværende klinisk erfaring, og manglende kunnskap om smerte hos eldre personer, er de største utfordringer for at sykepleiere skal oppda-ge smerter hos sykehjemspasienter. Sykepleieres personlige egenskaper og erfaringer, manglen-de tid og ressurser, fordommer og feiloppfatning av smerte hos eldre personer påvirker sykepleierens vurdering og tiltak. Brukermedvirkningen på individnivå når det gjelder smertevurdering er tilsynelatende svak i sykehjem. Bruk av smertekartleggingsverktøy og regelmessig faglig oppdatering nevnes som nødvendig tiltak for å styrke sykepleiernes kompetanse. Konklusjon: Å utøve god sykepleie til en gammel pasient i sykehjem som opplever smerte kan være vanskelig i praksis. Det er en utfordring å oppnå tilstrekkelig smertekartlegging og smertelindring fordi det kreves god teoretisk bakgrunn, klinisk erfaring, sansing og innsikt i pasientens personlig kunnskap om smerter. For å øke kvaliteten i smertekartlegging og smertelindring i sy-kehjem kan det legges bedre til rette for at sykepleiere kan videreutvikle sin personlige kompe-tanse og bevissthet om sin egen rolle i arbeidet med eldre pasienter med kroniske smerter. Det er viktig å gjennomføre ulike tiltak for å fremme faglig utvikling, samarbeide for å implementere oppdatert vitenskapelig kunnskap om smertekartlegging og behandling, og å innføre standardisert prosedyre for smerteutredning i sykehjem.nob
dc.description.abstractBackground task: Previous research on pain related to nursing home patients indicates that the field is complicated, pain assessment and treatment is inadequate and it is necessary to further research with both qualitative and quantitative approach. Nurses are key personnel to detect pain conditions to nursing home patients and to help start pain treatment. The goal of this project is to obtain empirical knowledge about nurses experience working with chronic pain related to nursing home patients, contribute to increased knowledge concerning practical experience and contribute to development of nurses practice with elderly nursing home residents with non-cancer related chronic pain. Research Question: How / in what way discovers nurses chronic non-cancer-related pain related to nursing home patients? Methods: Qualitative semi-structured interviews with six nurses working in somatic department in nursing homes. Results: Untreated pain to nursing home patients cause the patients to suffer needlessly and the patient's quality of life is lowered. Missing or absent clinical experience and lack of knowledge about pain to older people, is the largest challenges for nurses to detect pain to nursing home patients. The nurse's personal qualities and experience, lack of time and resources, prejudice and wrong perception of pain in older people affects the nurse's assessment and response. User interaction at individual level when it comes to pain assessment is apparently weak in nursing homes. Use of pain assessment tools and professional training updating is mentioned as necessary measures to strengthen nurse's skills. Conclusion: To practice good nursing to an old nursing home patient who experiences pain can be difficult in practice. It is a challenge to achieve adequate pain assessment and pain relief be-cause it requires good theoretical background, clinical experience, perception and understanding of the patient's personal knowledge about pain. In order to improve the quality of pain assess-ment and pain management in nursing homes, it should be arranged for nurses to further develop their personal skills and awareness of their own role working with elderly patients with chronic pain. It is important to implement various measures to promote professional development, collaborate to implement updated scientific knowledge about pain assessment and treatment, and introduce standard procedure for pain assessment in nursing homes.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for fysioterapien_US
dc.subjectSykepleieen_US
dc.subjectEldreen_US
dc.subjectKroniske smerteren_US
dc.subjectSykehjemen_US
dc.subjectSykepleiereen_US
dc.subjectPasienteren_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Geriatri: 778en_US
dc.titleNår smerte tilhører hverdagen... : en kvalitativ studie om hvordan sykepleiere oppdager kroniske ikke-kreftrelatert smerter hos sykehjemspasienteren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel