Show simple item record

dc.contributor.advisorØien, Ingvil
dc.contributor.authorScavenius, Hanne
dc.date.accessioned2012-01-20T12:09:31Z
dc.date.available2012-01-20T12:09:31Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1040
dc.descriptionMaster i rehabiliteringen_US
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Fysioterapeuter som arbeider med barn anmodes om arbeide der barnet befinner seg og etter en familiesentrert modell. For spedbarn er hjemmet med hverdagsaktiviteter som stell, bæring, spising og lek en utviklings- og læringsarena. Studiens hensikt er å få utvidet kunnskap om foreldres aktiviteter med og stell av spedbarnet i hverdagslivet, og å utvikle kunnskap om foreldres erfaring med å kartlegge aktiviteter og stellerutiner gjennom bruk av kartleggingsverktøyet Daily Activities of Infants Scale (DAIS). Problemstilling: Hvordan beskriver et utvalg norske foreldre aktiviteter og stellerutiner i hverdagen med sine spedbarn? Metode: Livsformsintervju og strukturert intervju av seks mødre til spedbarn mellom 4 og 11 måneder. Mødrene gjennomførte også en kartlegging av barnets hverdagsaktiviteter med DAIS i forkant av intervjuet. Resultater: Resultatene viser til fire områder som var sentrale: Spedbarnet som medlem i familien, Familiens aktiviteter som rutiner, Mors foreldreskap og Spedbarnsutstyr. Materialet synliggjør hvordan spedbarnet utfordres i forhold til postural kontroll og utforskende bevegelser gjennom å være med andre familiemedlemmer der de er, bl.a. i husarbeid, mors stell og kafébesøk. Faste rutiner som stell, lek og måltider gir barnet varierte motoriske utfordringer ut i fra posisjonering av barnet og tilrettelegging av miljøet. Materialet antyder et dilemma mellom barnets og familiens behov. Samme spedbarnsutstyr ble brukt til flere formål. DAIS inneholder i hovedsak gjenkjennbare aktiviteter, tidsaspektet gav nyttig informasjon og var bevisstgjørende å gjennomføre. Konklusjon: Foreldre kontekstualiserer sine aktiviteter og stellerutiner med sine spedbarn gjennom familiens samlede gjøremål. Det var varierende bruk av spedbarnsutstyr og samme utstyr ble brukt til flere formål. Det var bevisstgjørende å gjennomføre DAIS og tidsaspektet gav nyttig informasjon. Det kan se ut som om det er enkelte kulturelle variasjoner i bildematerialet i DAIS. I en kartleggingsprosess er det viktig at fysioterapeuten gjennomfører en grundig anamnese ved siden av anvendelsen av ulike kartleggingsverktøy.en_US
dc.description.abstractBackground and objective: Physiotherapists who works with children are requested to work where the child is located and after a family-centered model. For infants is the home with everyday activities such as grooming, carrying, eating and play a development and learning area. The study`s purpose is to extend the knowledge of parents activities, and care of the infant in daily life, and to develop knowledge about parents experience of identifying activities and care routines through the use of assessment tools Daily Activities of Infants Scale (DAIS). Problem: How to describe a selection of Norwegian parents activities and care routines in daily life with their babies? Method: Life forms interviews and structured interviews with six mothers of infants between 4 and 11 months. The mothers mapped child`s everyday activities with DAIS in the forefront of the interview. Results: The results show the four areas that were important: The infant as a member of the family, family activities as routines, Mother`s parenting and Infant equipment. The material demonstrated how the child is challenged in terms of postural control and exploratory movements by being with other family members including another at home, mother` care and activities outside the home as a coffee shop visits. Fixed routines that care, meals and play gives the child a variety and motoric challenges in the positioning and arrangement of the environment. The material suggests a dilemma between the child and family needs. Same infant equipment was used for multiple purposes. DAIS mainly contains recognizable activities and the awareness-raising to complete. Conclusion: Parents contextualizes their activities and care routines with their babies through the family`s total activities. The child`s options for challenging activities is described. It suggests a dilemma between the child and family needs. There was variable use of infant equipment, and the same equipment was used for multiple purposes. There was awareness-raising to complete DAIS and the time frame provided useful information. It seems as though there are some cultural variations in the imagery in DAIS, especially in the Quiet and Active play. In a mapping process, it is important that the physiotherapist is conducting a thorough medical history, where dialogue is essential, next to the application of different assessment tools.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for helsefagen_US
dc.subjectSpedbarnen_US
dc.subjectHverdagsliven_US
dc.subjectHjemmemiljøen_US
dc.subjectLeken_US
dc.subjectLæringen_US
dc.subjectMotorisk utviklingen_US
dc.subjectKulturen_US
dc.subjectKartleggingen_US
dc.subjectLivsformsintervjuen_US
dc.subjectDAISen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.title”Hun er nok litt med på lasset da……..” : en kvalitativ studie om aktiviteter og stellerutiner i spedbarnsfamiliers hverdag. Et pilotprosjekten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record