• Læreres fornyede demokratimandat 

      Zieba, Malin (SKUT;2019, Master thesis, 2019)
      Det demokratiske samfunnet er avhengig av demokratiske medborgere for å videreføres og utvikles. Skolen som samfunnsinstitusjon skal gi elever kunnskap og erfaringer med demokratiske prosesser og prinsipper, og de skal ...