• Demokrati, styring og planlegging – funn fra forskningen i Forskningsrådets DEMOSREG-program 2005–2010 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport 2012:20, Report, 2012)
   Rapporten er en populærvitenskapelig oppsummering og drøfting av resultatene fra DEMOSREG-programmets første programperiode (2005–2010), utarbeidet på oppdrag fra Norges forskningsråd. Oppsummeringen gjelder de 16 ...
  • Erfaringer etter gjennomførte hovedaktiviteter i Kristiansand 

   Hofstad, Hege; Mouratidis, Konstantinos; Sagen, Stine B.; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-kortnotat;2021:3, Working paper, 2021-12)
   Innovasjonsprosjektet SOSLOKAL søkerå utvikle sosial bærekraft som enkjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutviklinggjennom et tett samarbeid mellom partnerne Kristiansand, Fredrikstad og Stavanger kommuner, By-og ...
  • Evaluering av Barnevernets tvisteløsningsnemnd 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Blåka, Sara (NIBR-rapport 2013:27, Report, 2013)
   Barnevernets tvisteløsningsnemnd ble opprettet 1. januar 2010 som en del av samarbeidsavtalen mellom Barne- og likestillingsdepartementet og KS om utvikling av barnevernområdet. Nemnda skal fungere som et uavhengig ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020 - Delrapport II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan-W.; Monkerud, Lars; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf (Research report, 2020-04)
   Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF as, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Olsen, Dorothy Sutherland; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (SINTEF Rapport;2019:00317, Research report, 2019)
   Rapporten er del li av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020}. Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra ...
  • Evaluering av Opptrappingsplanen mot vold og overgrep - Underveisrapport 

   Myrvold, Trine; Møller, Geir; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport;2020:18, Research report, 2020-12)
   Underveisrapporten fra evalueringen av Opptrappingsplan mot vold og overgrep analyserer innretningen på planen og gir resultater fra en spørreundersøkelse om kommunenes arbeid mot vold og overgrep.
  • Framtidens kommune – kriterier for politisk oppslutning 

   Myrvold, Trine; Zeiner, Hilde Hatleskog; Blåka, Sara; Renå, Helge; Winsvold, Marte; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2013:21, Report, 2013)
   Rapporten vurderer hvilke oppgaver og ansvarsområder det vil kunne være allmenn politisk oppslutning om at kommunene skal ha i overskuelig framtid, og hvilke konkrete endringer i oppgavefordelingen mellom nivåene det vil ...
  • Helsekommunen? 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Tjerbo, Trond (NIBR-notat 2015:104, Report, 2015)
   Samhandlingsreformen har ført til et økt fokus på inter-kommunalt samarbeid. I dette notatet belyses ulike problem-stillinger knyttet til interkommunalt samarbeid etter samhandlingsreformen. Vi finner at samarbeid er ...
  • Hva er lokal, sosial bærekraft? Erfaringer fra Stavanger 

   Hofstad, Hege; Mouratidis, Konstantinos; Dahl, Christel; Sagen, Stine Busborg; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-kortnotat;2022:1, Working paper, 2022-09)
   Innovasjonsprosjektet SOSLOKAL søker å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling gjennom et tett samarbeid mellom partnerne Kristiansand, Fredrikstad og Stavanger kommuner, ...
  • Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret? 

   Askim, Jostein; Baldersheim, Harald; Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Smith, Eivind; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport 2013:20, Report, 2013)
   Rapporten beskriver og vurderer det statlige tilsynets virkninger på kommunene og det lokale selvstyret. Disse virkningene vurderes i lys av regionale tilsynsmyndigheters praksis, styringen av tilsynet fra sentrale statlige ...
  • Interkommunale samarbeid på helseområdet 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Trond Tjerbo (NIBR-notat 2014:106, Notat, 2014)
   Last ned gratis I dette notatet ser vi nærmere på interkommunale samarbeid innenfor helseområdet. Spørsmålene som stilles er: Hvor omfattende er det interkommunale samarbeidet, og hvordan begrunner kommunene slikt ...
  • Kommunal organisering 2012. Redegjørelse for Kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase. 

   Blåka, Sara; Tjerbo, Trond; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport 2012:21, Report, 2012)
   NIBR har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet kartlagt organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner i 2012 gjennom den såkalte organisasjonsdatabasen. Data fra undersøkelsen er oppsummert i ...
  • Kommunalt psykisk helsearbeid 2012 

   Tjerbo, Trond; Zeiner, Hilde Hatleskog; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2012:4, Report, 2012)
   Rapporten tar for seg utviklingen i kommunenes organisering av psykisk helsearbeid. Hovedinntrykket er at kommunenes arbeid ikke har endret seg vesentlig siden Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008. ...
  • Konsolidering på et fragmentert felt. Utvikling av rammebetingelser for selvhjelpsarbeid 1996–2012 

   Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-notat 2014:105, Notat, 2014)
   Last ned gratis Dette arbeidsnotatet spør hvordan og hvorfor organiseringen av selvhjelpsfeltets rammebetingelser har vokst fram. Notatet tar for seg to formative faser i etableringen og utviklingen av samarbeidsrelasjoner: ...
  • Kvalitetsreform, samfunnsreform eller begge deler? Støtteapparatets forståelse og vurdering av «Leve hele livet» 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Holden, Mari Brekke; Ruud, Marit Ekne; Rasmussen, Ingeborg; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport;2021:12, Research report, 2021-06)
   Rapporten undersøker hvordan det nasjonale og regionale støtteapparatet som skal bistå kommunene i implementeringen av «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» bidrar til å gi form og legitimitet til reformen. Et ...
  • Leve hele livet i kommunene 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Dyb, Evelyn; Holden, Mari Brekke; Monkerud, Lars Chr.; Rasmussen, Ingeborg; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2022:1, Research report, 2022-03)
   Rapporten undersøker hvordan kommunene forstår, vurderer og arbeider med Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Analysene er strukturert rundt fire hovedspørsmål: 1. Hvordan forstår og vurderer kommunene Leve hele ...
  • Likeverdighet mellom stat og kommunesektor 

   Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Møller, Geir; Smith, Eivind; Zeiner, Hilde Hatleskog (Report, 2012)
   Denne rapporten har tatt utgangspunkt i målet om at forholdet mellom stat og kommune skal være preget av partnerskap og likeverdighet, slik skiftende regjeringer og Storting har gått inn for siden begynnelsen av 1990-tallet. ...
  • Mulighetenes barnehage. Kvalitet i Oslo kommunes barnehager 

   Hernes, Leif; Myrvold, Trine; Gulpinar, Tona; Os, Ellen; Winger, Nina; Zeiner, Hilde Hatleskog (Samarbeidsrapport;NIBR BLU, Research report, 2021-01)
   Prosjektet har undersøkt struktur- og prosesskvalitet i Oslos kommunale barnehager. Gjennom observasjoner og intervjuer i 21 barnegrupper i 14 barnehager i fem bydeler, belyses kvaliteten i samspill og lek, samtidig som ...
  • Overordnet planlegging og akademisk kompetanse i norske kommuner 

   Risan, Lars; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport 2012:6, Report, 2012)
   Rapporten undersøker hvilken rolle høyt utdannede personer spiller i kommunal tjenesteproduksjon. Vi spør hva slags jobb akademikere gjør i kommuneadministrasjoner, i hvilken grad slik arbeidskraft bidrar til å sikre ...
  • Samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten 

   Gotaas, Nora; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport;2020:26, Research report, 2021-03)
   På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet gjennomført en kartlegging av samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten. Med data fra Difis innbyggerun ...