• Alternative kompensasjonsordninger for næringslivet med vekt på lønnsutgifter – anslagsvise beregninger av fordelings- og insentiveffekter 

   Markussen, Simen; Natvik, Gisle J; Wulfsberg, Fredrik (Working Paper;1/2020, Working paper, 2020-05-27)
   Kompensasjonsordningen for å dekke deler av bedrifters faste kostnader svekker samtidig insentivene for å opprettholde økonomisk aktivitet, og gjennom det, sysselsetting. I dette notatet studerer vi alternative innretninger ...
  • Bachelor eller master - hva er lønnseffekten av to ekstra studieår? 

   Pedersen, Amalie Tveit; Tveiten, Sara (Master thesis, 2018)
   I denne masteroppgaven undersøker vi lønnsforskjeller mellom kandidater med bachelorgrad og mastergrad innen økonomisk-administrative fag basert på en spørreundersøkelse. Spørre-undersøkelsen ble sendt ut til personer ...
  • Covid-19 i ISPK-modell med renteregel 

   Wulfsberg, Fredrik; Holden, Steinar (Working Paper;4/2020, Working paper, 2020-10-30)
   Vi bruker en ISPK-modell til å analysere effekter av pandemien på norsk økonomi og hvilke implikasjoner dette har for penge- og finanspolitikk. Smitteverntiltak og frykt for smitte har gitt en dramatisk nedgang i potensielt ...
  • Covid-19 og makroøkonomisk politikk 

   Holden, Steinar; Wulfsberg, Fredrik (Samfunnsøkonomen;Nr. 3 • 2021 • 135. årgang, Academic article, 2021)
   Vi bruker en ISPK-modell til å analysere effekter av pandemien på norsk økonomi og hvilke implikasjoner dette har for penge- og finanspolitikk. Smitteverntiltak og frykt for smitte har gitt en dramatisk nedgang i potensielt ...
  • Handlingsregelen og valutakurs. Betydningen av valutakurssvingninger for SPU og finanspolitikken 

   Helle, Anne Grete; Berisha, Lena (Master thesis, 2017)
   Denne oppgaven omhandler betydningen valutakurssvingninger har for Statens Pensjonsfond Utland og handlingsregelen. Som følge av at SPU er investert internasjonalt, og er integrert i det årlige statsbudsjettet, bidrar ...
  • Handlingsregelen sikrer ikke realverdien av oljefondet og gir uforutsigbar finanspolitikk 

   Wulfsberg, Fredrik (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Denne artikkelen viser hvorfor handlingsregelen ikke sikrer verdien av oljefondet for fremti- dige generasjoner slik det blir hevdet. Jeg simulerer verdien av oljefondet i 100 år med en empirisk fordeling av avkastningen ...
  • Har vi klart å spare oljeinntektene? 

   Wulfsberg, Fredrik (Working Paper;1/2018, Working paper, 2018)
  • Har vi klart å spare oljeinntektene? 

   Wulfsberg, Fredrik (Samfunnsøkonomen;Nr. 3, 32. årg., Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Dersom markedsverdien av Statens pensjonsfond utland (SPU) er høyere enn realverdien av statens akkumulerte oljeinntekter er svaret ja. Jeg beregner realverdien av oljeinntektene og finner at markedsverdien av SPU var ...
  • Price Dispersion and the Role of Stores 

   Moen, Espen; Wulfsberg, Fredrik; Aas, Øyvind Nilsen (Working Paper;, Working paper, 2017)
  • Price Dispersion and the Role of Stores 

   Moen, Espen Rasmus; Wulfsberg, Fredrik; Aas, Øyvind Nilsen (The Scandinavian Journal of Economics;Volume 122, Issue 3, July 2020, Journal article; Peer reviewed, 2019-03-18)
   In this paper, we study price dispersion in the Norwegian retail market for 766 products across 4,297 stores over 60 months. Price dispersion for homogeneous products is significant and persistent, with a coefficient of ...