• Bedre levekår i Jevnaker 

   Winsvold, Aina; Kristofersen, Lars B.; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Notat 3/13, Notat, 2013)
   Denne undersøkelsen har hatt som formål å identifisere levekårsutfordringer for barnefamilier i Jevnaker kommune. NOVA foreslår flere tiltak som kommunen kan vurdere for å bedre levekårene for barn og unge som står i fare ...
  • Bedre levekår i Jevnaker 

   Winsvold, Aina; Kristofersen, Lars Bjarne; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Notat 3/13, Notat, 2013)
   Denne undersøkelsen har hatt som formål å identifisere levekårsutfordringer for barnefamilier i Jevnaker kommune. NOVA foreslår flere tiltak som kommunen kan vurdere for å bedre levekårene for barn og unge som står i fare ...
  • Evaluering av prosjektet: Sammen for barn og unge bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge 

   Winsvold, Aina; Falck, Sturla (NOVA Rapport 18/11, Report, 2011)
   Denne rapporten er en sluttevaluering av kommuneprosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge. Prosjektet ble satt i gang for å prøve ut tverrfaglige samarbeidsmodeller i 15 ...
  • Evaluering av prosjektet: Sammen for barn og unge bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge 

   Winsvold, Aina; Falck, Sturla (NOVA Rapport 18/11, Report, 2011)
   This report presents the final evaluation of a project called: “Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge.» Norwegian Social research (NOVA) was commissioned by The Norwegian Association ...
  • For barnas skyld 

   Engebrigtsen, Ada; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 17/10, Report, 2010)
   Rapporten handler om hvordan man kan motivere asylsøkende barnefamilier til å returnere frivillig til hjemlandet etter endelig avslag på asylsøknaden. Frivillig retur vil i denne sammenhengen si å returnere med støtte fra ...
  • For barnas skyld 

   Engebrigtsen, Ada; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 17/10, Report, 2010)
   Rapporten handler om hvordan man kan motivere asylsøkende barnefamilier til å returnere frivillig til hjemlandet etter endelig avslag på asylsøknaden. Frivillig retur vil i denne sammenhengen si å returnere med støtte fra ...
  • Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom 

   Gundersen, Tonje; Winsvold, Aina (NOVA Notat 8/11, Notat, 2011)
   Klara Klok er en anonym internettbasert spørsmål- og svartjeneste til ungdom i aldersgruppen 10–30 år. Tjenesten gir ungdom mulighet til å stille spørsmål som angår rus, seksualitet, vennskap-, familie- og parforhold og ...
  • Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom 

   Gundersen, Tonje; Winsvold, Aina (NOVA Notat 8/11, Notat, 2011)
   Klara Klok er en anonym internettbasert spørsmål- og svartjeneste til ungdom i aldersgruppen 10–30 år. Tjenesten gir ungdom mulighet til å stille spørsmål som angår rus, seksualitet, vennskap-, familie- og parforhold og ...
  • Kvalitet og kvantitet 

   Gulbrandsen, Lars; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 2/09, Report, 2009)
   Denne rapporten er en oppfølging av to tidligere NOVA-rapporter om kvalitetssatsingen i barnehagene i årene 2001-2003. Siden den gang har arbeidet med økt kvalitet måttet skje parallelt med et stadig større fokus på full ...
  • Kvalitet og kvantitet 

   Gulbrandsen, Lars Petter; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 2/09, Report, 2009)
   The Government White Paper on day care provision presented in December 1999 announced a three-year program to improve quality. Starting in 2001, all Norwegian day care centres were to establish tools and systems designed ...
  • «Medievold avler vold» reell frykt eller moralsk panikk? 

   Frøyland, Lars Roar; Mossige, Svein; Winsvold, Aina; Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Rapport 8/10, Report, 2010)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Spørsmålet som belyses er om eksponering for vold i media fører til at forbrukere av slike medier blir mer voldelige enn dersom ...
  • «Medievold avler vold» reell frykt eller moralsk panikk? 

   Frøyland, Lars Roar; Mossige, Svein; Winsvold, Aina; Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Rapport 8/10, Report, 2010)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Spørsmålet som belyses er om eksponering for vold i media fører til at forbrukere av slike medier blir mer voldelige enn dersom ...
  • Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper 

   Winsvold, Aina; Falck, Sturla (NOVA Notat 5/11, Notat, 2011)
   Dette prosjektet har, på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, kartlagt modeller for å sikre utsatte ungdomsgrupper medbestemmelse og medinnflytelse. Ungdommer som på ulike måter er marginaliserte ...
  • Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper 

   Winsvold, Aina; Falck, Sturla (NOVA Notat 5/11, Notat, 2011)
   Dette prosjektet har, på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, kartlagt modeller for å sikre utsatte ungdomsgrupper medbestemmelse og medinnflytelse. Ungdommer som på ulike måter er marginaliserte ...
  • Skoleresultater og utdanningssituasjon for barn i barnevernet 

   Seeberg, Marie Louise; Winsvold, Aina; Sverdrup, Sidsel (NOVA Notat 4/13, Notat, 2013)
   Denne kunnskapsoppsummeringen presenterer eksisterende forskning om tiltak for å bedre skoleresultater og utdanningssituasjonen for barn i barnevernet. Prosjektet er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsde ...
  • Skoleresultater og utdanningssituasjon for barn i barnevernet 

   Seeberg, Marie Louise; Winsvold, Aina; Sverdrup, Sidsel (NOVA Notat 4/13, Notat, 2013)
   Denne kunnskapsoppsummeringen presenterer eksisterende forskning om tiltak for å bedre skoleresultater og utdanningssituasjonen for barn i barnevernet. Prosjektet er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsde ...
  • Det som skjer på nett forblir på nett. Hvordan barnehusene hånderer nettrelaterte overgrep 

   Winsvold, Aina (NOVA Notat 2/15, Notat, 2015)
   Formålet med denne studien har vært å få kunnskap om hvordan de ansatte ved barnehusene vurderer nettovergrep, hvordan de håndterer slike saker, samt hvilken betydning denne typen overgrep har for den videre behandlingen ...
  • Det som skjer på nett forblir på nett. Hvordan barnehusene hånderer nettrelaterte overgrep 

   Winsvold, Aina (NOVA Notat 2/15, Notat, 2015)
   Formålet med denne studien har vært å få kunnskap om hvordan de ansatte ved barnehusene vurderer nettovergrep, hvordan de håndterer slike saker, samt hvilken betydning denne typen overgrep har for den videre behandlingen ...
  • Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt 

   Stang, Elisabeth Gording; Aamodt, Hilde Anette; Sverdrup, Sidsel; Kristofersen, Lars B.; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 3/13, Report, 2013)
   Formålet med dette prosjektet har vært å framskaffe mer kunnskap om praktiseringen av taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten mellom samarbeidende tjenester/etater, blant andre helse- og omsorgstjenestene, ...
  • Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt 

   Stang, Elisabeth Gording; Aamodt, Hilde Anette; Sidsel Sverdrup; Kristofersen, Lars Bjarne; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 3/13, Report, 2013)
   The purpose of this project is to create new knowledge on how cooperating public service providers implement their rights and duties regarding confidentiality and disclosure. Agencies include the health and welfare services, ...