• Baseskoledebatten i media - hvem mener hva og hvorfor? 

   Vinje, Erlend (FORMakademisk;4 (1), Academic article, 2011)
   Denne artikkelen gir en diskursanalyse av et strategisk utvalg av 50 ytringer fra nett-mediatekster, som alle er knyttet til diskursen rundt utformingen av skoleanlegg - den såkalte ”baseskoledebatten”. Denne analysen viser ...
  • Baseskoler : en kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra Rådgivningstjenesten for skoleanlegg 

   Vinje, Erlend (FORMakademisk;3 (2), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Denne artikkelen gir innledningsvis en beskrivelse av utviklingen av begrepsbruken knyttet til skoleanlegg med åpne løsninger. Disse skoleanleggene gikk på 1970-tallet under betegnelsen åpen skole her i landet, men blir i ...
  • Baseskoler og viktige lærerkompetanser: hva mener lærerne? 

   Vinje, Erlend (FORMakademisk;4 (2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Denne artikkelen presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant lærere i Oslo-skolen høsten 2010. Undersøkelsen tok sikte på å finne lærernes preferanser knyttet til skolearkitektur, samt ...
  • Kampen om skoleanlegget - historikken bak baseskolene 

   Vinje, Erlend (FORMakademisk;6(3), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I løpet av de siste årene har vi sett eksempler på harde kamper om arkitekturen til nye skoleanlegg. Jeg lar i denne artikkelen fire sentrale stemmer i denne debatten komme til ordet. De fire stemmene tilhører tidligere ...
  • Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur 

   Vinje, Erlend (FORMakademisk;6(1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur. Artikkelen er basert på observasjon av, og intervjuer med, syv lærere. Tre av ...