• Avtalt selvbosetting blant flyktninger 

   Henningsen, Erik; Dyb, Evelyn; Kasahara, Yuri; Søholt, Susanne; Tronstad, Kristian (NIBR-rapport 2016:5, Report, 2016)
   Rapporten er basert på en spørreundersøkelse om avtalt selvbosetting som har blitt gjennomført blant kommuner og asylmottak. Rapporten beskriver omfang og utbredelse av ordningen og praksis ute i kommunene.
  • Boligpolitisk analyse Jæren 

   Barlindhaug, Rolf; Bayer, Stian B.; Tronstad, Kristian (Samarbeidsrapport IRIS/NIBR, Report, 2013)
   På oppdrag av kommunene Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sola og Randaberg har IRIS og NIBR gjennomført en boligmarkedsanalyse i disse kommunene. Analysen er todelt. Første del identifiserer utfordringer de ulike kommunene har ...
  • Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder 

   Tronstad, Kristian (NIBR-notat 2014:107, Notat, 2014)
   Formålet med dette notatet er å analysere bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest- Agder. De overordnede problemstillingene som belyses i notatet er hva som kan forklare kommunenes villighet ...
  • Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering 

   Tronstad, Kristian; Ruud, Marit Ekne; Nørve, Siri (NIBR-rapport 2013:11, Report, 2013)
   NIBR har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) gjennomført evaluering av handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering (2009–2012). Sentrale problemstillinger ...
  • Governance and policy changes during times of high influxes of protection seekers. A comparative governance and policy analysis in eight European countries, 2015-June 2023. 

   Hernes, Vilde; Danielsen, Åsne Øygard; Tvedt, Kristian; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian; Łukasiewicz, Karolina; Pachocka, Marta; Yeliseyeu, Andrei; Casu, Laura; Zschomler, Silke; Berg, Mette Louise; Engler, Marcus; Nowicka, Magdalena; Koikkalainen, Saara; Ferdoush, Md Azmeary; Virkkunen, Joni; Kazepov, Yuri; Berthelot, Brice; Franz, Yvonne (NIBR Report;2023:8, Research report, 2023)
   This comparative analysis maps and compares how eight European countries’ governance structures and policies for asylum, immigration and integration have developed from 2015 to June 2023, with a particular focus on the ...
  • Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv 

   Søholt, Susanne; Tronstad, Kristian; Bjørnsen, Hild Marte (NIBR-rapport 2014:25, Report, 2015)
   Denne kunnskapsoppsummeringen er basert på norsk forskning fra perioden 2004 – 2014 som omhandler kunnskap om innvandreres sysselsetting og posisjon i arbeidsmarkedet på lokalt og regionalt nivå. Oppsummeringen om innvandrere ...
  • Innvandring og integrering i Haram 

   Tronstad, Kristian (NIBR-rapport 2015:11, Report, 2015)
   NIBR har gjennomført en analyse av innvandring og integrering av innvandrere i Haram kommune. Analysen viser at befolkningsveksten i kommunen de siste ti årene skyldes innvandring fra utlandet. Jobbmuligheter er den ...
  • Integrering i Skandinavia 

   Tronstad, Kristian (IMDi-rapport 2016, Report, 2016)
   Hvordan går det med integreringen av innvandrere i Norge, sammenlignet med andre land? Denne rapporten er en analyse basert på data fra OECD og Eurostat.
  • Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner 

   Tronstad, Kristian (NIBR-rapport 2015:2, Report, 2015)
   Denne rapporten viser at lokale NAV-kontor har ansvaret for introduksjonsprogram i nær halvparten av landets kommuner. Analysen viser videre at det er store forskjeller i resultat mellom ulike kommuner, men at disse ...
  • Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark 

   Tronstad, Kristian; Hernes, Vilde (NIBR-rapport 2014:19, Research report, 2014)
   Norge, Sverige og Danmark har alle introduksjonsprogram for bosatte flyktninger. Selv om de skandinaviske introduksjonsprogrammene har sterke likhetstrekk sett fra et europeisk perspektiv, preges de av ulike juridiske, ...
  • Levekår for barn i asylsøkerfasen 

   Berg, Berit; Tronstad, Kristian (Samarbeidsrapport NTNU Samfunnsforskning / NIBR, Report, 2015)
   Denne rapporten er en del av oppfølgingen av stortingsmeldingen Barn på flukt (Meld. St. 27 2011-2012), der asylbarns levekårssituasjon er et sentralt punkt (tiltak 6). Rapporten er utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning, i ...
  • Sysselsetting av innvandrere - regionale muligheter og barrierer for inkludering 

   Søholt, Susanne; Tronstad, Kristian; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2015:20, Report, 2015)
   Formålet med denne rapporten har vært å analysere tre overordnede problemstillinger: Hvilke muligheter og barrierer bidrar til å fremme eller hemme økt sysselsetting av innvandrere i ulike typer arbeidsmarkedsregioner? ...
  • Underveisevaluering av integreringspakken og midlertidig lov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian (NIBR-notat;2021:101, Working paper, 2021-02)
   By- og regionforskningsinstituttet NIBR fikk i desember 2020 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre en evaluering av integreringspakken og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (heretter ...