• Avtalt selvbosetting blant flyktninger 

   Henningsen, Erik; Dyb, Evelyn; Kasahara, Yuri; Søholt, Susanne; Tronstad, Kristian (NIBR-rapport 2016:5, Rapport, 2016)
   Rapporten er basert på en spørreundersøkelse om avtalt selvbosetting som har blitt gjennomført blant kommuner og asylmottak. Rapporten beskriver omfang og utbredelse av ordningen og praksis ute i kommunene.
  • Boligpolitisk analyse Jæren 

   Barlindhaug, Rolf; Bayer, Stian B.; Tronstad, Kristian (Samarbeidsrapport IRIS/NIBR, Rapport, 2013)
   På oppdrag av kommunene Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sola og Randaberg har IRIS og NIBR gjennomført en boligmarkedsanalyse i disse kommunene. Analysen er todelt. Første del identifiserer utfordringer de ulike kommunene har ...
  • Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder 

   Tronstad, Kristian (NIBR-notat 2014:107, Notat, 2014)
   Formålet med dette notatet er å analysere bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest- Agder. De overordnede problemstillingene som belyses i notatet er hva som kan forklare kommunenes villighet ...
  • Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering 

   Tronstad, Kristian; Ruud, Marit Ekne; Nørve, Siri (NIBR-rapport 2013:11, Rapport, 2013)
   NIBR har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) gjennomført evaluering av handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering (2009–2012). Sentrale problemstillinger ...
  • Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv 

   Søholt, Susanne; Tronstad, Kristian; Bjørnsen, Hild Marte (NIBR-rapport 2014:25, Rapport, 2015)
   Denne kunnskapsoppsummeringen er basert på norsk forskning fra perioden 2004 – 2014 som omhandler kunnskap om innvandreres sysselsetting og posisjon i arbeidsmarkedet på lokalt og regionalt nivå. Oppsummeringen om innvandrere ...
  • Innvandring og integrering i Haram 

   Tronstad, Kristian (NIBR-rapport 2015:11, Rapport, 2015)
   NIBR har gjennomført en analyse av innvandring og integrering av innvandrere i Haram kommune. Analysen viser at befolkningsveksten i kommunen de siste ti årene skyldes innvandring fra utlandet. Jobbmuligheter er den ...
  • Integrering i Skandinavia 

   Tronstad, Kristian (IMDi-rapport 2016, Rapport, 2016)
   Hvordan går det med integreringen av innvandrere i Norge, sammenlignet med andre land? Denne rapporten er en analyse basert på data fra OECD og Eurostat.
  • Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner 

   Tronstad, Kristian (NIBR-rapport 2015:2, Rapport, 2015)
   Denne rapporten viser at lokale NAV-kontor har ansvaret for introduksjonsprogram i nær halvparten av landets kommuner. Analysen viser videre at det er store forskjeller i resultat mellom ulike kommuner, men at disse ...
  • Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark 

   Tronstad, Kristian; Hernes, Vilde (NIBR-rapport 2014:19, Rapport, 2014)
   Norge, Sverige og Danmark har alle introduksjonsprogram for bosatte flyktninger. Selv om de skandinaviske introduksjonsprogrammene har sterke likhetstrekk sett fra et europeisk perspektiv, preges de av ulike juridiske, ...
  • Levekår for barn i asylsøkerfasen 

   Berg, Berit; Tronstad, Kristian (Samarbeidsrapport NTNU Samfunnsforskning / NIBR, Rapport, 2015)
   Denne rapporten er en del av oppfølgingen av stortingsmeldingen Barn på flukt (Meld. St. 27 2011-2012), der asylbarns levekårssituasjon er et sentralt punkt (tiltak 6). Rapporten er utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning, i ...
  • Sysselsetting av innvandrere - regionale muligheter og barrierer for inkludering 

   Søholt, Susanne; Tronstad, Kristian; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2015:20, Rapport, 2015)
   Formålet med denne rapporten har vært å analysere tre overordnede problemstillinger: Hvilke muligheter og barrierer bidrar til å fremme eller hemme økt sysselsetting av innvandrere i ulike typer arbeidsmarkedsregioner? ...
  • Underveisevaluering av integreringspakken og midlertidig lov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian (NIBR-notat;2021:101, Working paper, 2021-02)
   By- og regionforskningsinstituttet NIBR fikk i desember 2020 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre en evaluering av integreringspakken og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (heretter ...